Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Prawo pracy dla menadżerów

CELE SZKOLENIA

Nabycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem lub firmą. Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne problemy z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa pracy.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest wszystkim menedżerom, bardziej i mniej doświadczonym, pracującym zarówno w korporacjach jak i w małych i średnich firmach.

KORZYŚCI

Zdobycie praktycznych umiejętności:

 • Poznanie uregulowań prawnych dotyczących prawa pracy
 • Doskonalenie umiejętności stosowania zasad prawidłowego zastosowania wspomnianych regulacji w praktyce
 • Poszerzenie wiedzy o aktualne orzecznictwo sądowe, praktykę i interpretacje organów kontroli

ZAKRES TEMATYCZNY

1.      Nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych

Ø  Rodzaje umów o pracę po nowelizacji.

Ø  Dopuszczalność ponownego zawarcia umowy na okres próbny.

Ø  Co dalej z umową na czas wykonywania określonej pracy?

Ø  Czy nadal będzie funkcjonowała umowa na czas zastępstwa?

Ø  Umowa na czas określony – limity ilościowe i czasowe.

Ø  Konsekwencje dla pracodawców za naruszenia nowych limitów.

Ø  Kodeksowe wyjątki od limitów zawierania umów na czas określony.

Ø  Szczegółowe, praktyczne omówienie skomplikowanych przepisów przejściowych.

Ø  Jak traktować umowy na czas określony trwające w dniu 22 lutego 2016 roku (w dniu wejścia w życie przepisów nowelizacji).

Ø  Kształtowanie polityki zatrudnienia w zakresie umów terminowych z praktycznym zastosowaniem przepisów przejściowych.

Ø  Nowe, dłuższe okresy wypowiedzenia umów terminowych.

Ø  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – pracodawcy doczekali się podstawy prawnej. 

Ø  Praktyczna procedura przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy.

                  Ø  Wpływ nowelizacji na treść innych dokumentów kadrowych.

2.      Elementy rozwiązywania umów o prace w trybie porozumienia stron oraz wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony:

Ø  Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę – jako najmniej konfliktowy sposób rozwiązania umowy o pracę.

Ø  Trudności z rozwiązywaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ø  Proces przygotowania przyczyny wypowiedzenia.

Ø  Przykłady przyczyn wypowiedzenia w oparciu o orzecznictwo SN.

                Ø  Ochrona przed wypowiedzeniem.  

3.      Nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem.

Ø  Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopów związanych z rodzicielstwem.

Ø  Zniesienie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Ø  Wyższe wymiary urlopu rodzicielskiego.

Ø  Nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego (większa elastyczność dla pracowników). 

Ø  Wydłużenie terminów składania wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem.

Ø  Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego.

Ø  Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem – dni albo godziny.

                         Ø  Zmiany w urlopach wychowawczych.

4.      Czas pracy – w teorii i praktyce

a.       podstawowe zagadnienia czasu pracy, w tym:

Ø  pozostawanie w dyspozycji pracodawcy a czas pracy,

Ø  podróże służbowe a czas pracy;

Ø  rozliczanie czasu pracy tzw. „pracowników mobilnych”;

Ø  system podstawowego czasu pracy;

Ø  przesłanki i zasady wprowadzenia maksymalnie 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia;

Ø  wprowadzenie ruchomego czasu pracy w praktyce;

                Ø  równoważny czas pracy;

b.      planowanie czasu pracy.

Ø  planowanie pracy na prawidłową liczbę godzin i dni w przyjętym okresie rozliczeniowym;

Ø  prawidłowe obliczanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy;

Ø  elementy konieczne przy planowaniu czasu pracy;

Ø  tworzenie harmonogramów czasu pracy, w tym okres na jaki powinny być wprowadzone i konieczność podania ich do wiadomości pracowników;

Ø  kiedy pracodawca nie ma obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy?

Ø  zmiana harmonogramów czasu pracy. Czy przepisy dopuszczają taką możliwość?

c.       Rozliczanie czasu pracy.

Ø  praca w godzinach nadliczbowych, w tym kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych;

Ø  ograniczenia czasowe i podmiotowe w polecenia pracy w godzinach nadliczbowych;

Ø  jak zabezpieczyć firmę przed nieuzasadnionymi nadgodzinami;

Ø  zasady oddawania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych;

Ø  pieniężna forma rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych;

Ø  zasady oddawania dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5 – dniowego tygodnia pracy;

Ø  dozwolenie pracy w niedzielę i święta;

Ø  zasady rekompensowania pracy w niedzielę i święta;

Ø  praca w nocy i rozliczanie pracy w nocy;

Ø  odpracowanie zwolnienia od pracy bez prawa do nadgodzin;

Ø  prowadzenie ewidencji czasu pracy;

d.      Odpowiedzialność w zakresie przestrzegania czasu pracy:

Ø  Kto odpowiada za wykroczenia przeciwko prawo pracownika w zakresie naruszenia przepisów o czasie pracy;

      Ø  Wysokość kar dla odpowiedzialnego za naruszenie przepisów o czasie pracy.

5.      Zawarcie umowy zlecenia a domniemanie stosunku pracy – zagrożenia dla pracodawcy.

6.      Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a urlopy szkoleniowe.

 

Zapisz się na szkolenie
Logo popup

Prosimy przed wysłaniem formularza sprawdzić wypełnione rubryki, aby uniknąć niewłaściwego wyboru kursu. W celu akceptacji poniższych danych i przesłania karty zgłoszenia proszę kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”.

Informacje o szkoleniu:

Nazwa: Prawo pracy dla menadżerów
Zajęcia odbywają się w dniach:

06.06 - poniedziałek , godz: 10:00 - 15:00

Dodatkowe informacje:
Cena: 390 złotych

Typ zgłoszenia:

Dane uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Telefon (9 cyfr):

E-mail:

Data urodzenia: (rok-miesiąc-dzień):

Dane firmy:

Nazwa:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

 Chcę otrzymać fakturę VAT

Odbiorca faktury:

Proszę wypełnić w przypadku gdy Nabywcą i Odbiorcą faktury są różne podmioty. Dotyczy np. jednostek samorządu terytorialnego.

Skopiuj dane firmy

Nazwa:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

Inne:

BRAKOpłata za szkolenie w ramach umowy z SEKA.Należność zostanie przelana na konto.

numer umowy:

Prosimy o wpłatę należności na konto:
40 1500 1878 1218 7004 2377 0000
Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Warszawie

Inne:

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną, regulaminem oraz Polityką Prywatności

Niniejszym oświadczamy, ze akceptujemy poniższe warunki uczestnistwa w szkoleniach

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktury VAT. Upoważniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.).

Klauzula informacyjna

Organizator informuje:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy z SEKA S.A. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu archiwalnym (dowodowym) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych(jeśli wyraziłeś na to zgodę), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn.zm.) oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają nas w naszej działalności, zapewniają nam wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wspierają nas w e-mail marketingu;
 • Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych;
 • Dane osobowe pozyskane w celu przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy.

Warunki dodatkowe

1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij zgłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Organizatorem szkolenia jest firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102.

3. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012.12.25)

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.

6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dane uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

Telefon (9 cyfr):

E-mail:

Data urodzenia: (rok-miesiąc-dzień):

Inne:

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną, regulaminem oraz Polityką Prywatności

Niniejszym oświadczamy, ze akceptujemy poniższe warunki uczestnictwa w szkoleniach

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktury VAT. Upoważniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.).

Klauzula informacyjna

Organizator informuje:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy z SEKA S.A. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu archiwalnym (dowodowym) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych (jeśli wyraziłeś na to zgodę), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn.zm.) oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Odbiorcą danych, są podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają nas w naszej działalności szkoleniowej, zapewniają nam wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wspierają nas w e-mail marketingu;
 • Twoje dane osobowe zebrane w celu realizacji szkolenia będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz polityką prywatności SEKA S.A., nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń;
 • Twoje dane osobowe pozyskane w celach przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy;

Warunki dodatkowe

1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij zgłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Organizatorem szkolenia jest firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102.

3. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. W przypadku doręczenia Organizatorowi pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia na nie później niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszych rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 50% jego wartości. Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.

6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.