Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z nowymi zagadnieniami związanymi z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym zwłaszcza w kontekście nowych obowiązków nałożonych na podmioty objęte IV Dyrektywą Unijną dotyczącą przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) zmiany z 26 czerwca 2017 r.

ADRESACI SZKOLENIA

 • Przedsiębiorcy, którzy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością uczestniczą w obrocie wartościami majątkowymi oraz obrocie nieruchomościami
 • Przedsiębiorcy prowadzących działalność w zakresie gier losowych, gier na automatach
 • Zakłady i pośrednicy  ubezpieczeniowi
  przedsiębiorstwa leasingowe i factoringowe
 • Biegli rewidenci
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • Kancelarie doradztwa podatkowego
 • Podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia dowiedzą sie:

 • Jakie są główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania prania pieniędzy / finansowania terroryzmu?
 • Jakie są regulacje krajowe i międzynarodowe?
 • Jakie przesłanki pojawiają się w transakcjach, które mogą mieć związek z przeciwdziałaniem prania pieniędzy/ finansowaniem terroryzmu?
 • Wpływ przepisów FATCA
 • Gdzie i jak należy zgłosić transakcje podejrzane?
 • Jakie są główne definicje i konstrukcje prawne – wytłumaczone z języka i prawa angielskiego na realia krajowe?
 • Jakie są istniejące i nowe regulacje w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu?
 • Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów
 • Jakie są sankcje międzynarodowe oraz kary, które są związane z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
 • Jakie są międzynarodowe schematy prania pieniędzy?
 • Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów?
 • Jakie obowiązki ciążą na „instytucjach obowiązanych” i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów „instytucji obowiązanych”
 • Zaprezentowana zostanie nowa IV Dyrektywa AML/CFT z maja 2015r.
 • Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa

ZAKRES TEMATYCZNY

W 2017 roku zostanie zastosowana IV Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  (AML) . 26 czerwca 2017 r. upływa termin implementacji do prawa krajowego przepisów Dyrektywy „AML IV”. Swym zakresem obejmie ona m.in. podmioty określane jako TPP (ang. Third Party Providers), czyli dostawców usług płatniczych, którzy na mocy nowej Dyrektywy PSD2 oferować będą usługi płatnicze polegające na inicjowaniu płatności – PIS (ang. payment initiation service) oraz zapewnianiu dostępu do informacji o rachunku – AIS (ang. account information service).

Ministerstwo Finansów usunęło platformę do samodzielnego e-szkolenia w zakresie obowiązków ustawowych, to nie oznacza, że obowiązek przeszkolenia został zniesiony.

W 2017 roku oprócz wdrożenia dyrektywy unijnej , ustawodawca wprowadza również zmiany w ustawie, które omawiamy na szkoleniu.


Program szkolenia

 

1.     Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.

2.     Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych.

3.     Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD).

o   Interpretacja ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/847, w szczególności w zakresie realizacji jej przepisów  przy wpłatach gotówkowych.

4.     Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim.

o   Ocena ryzyka w kontekście IV Dyrektywy AML. Przykłady matryc  ryzyka w kontekście kilku ich poziomów (niskie, średnie, wysokie,  nieakceptowalne)

5.     Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML.

6.     Obowiązki jednostki w obliczu nowych przepisów , zakres wdrożenia instrukcji:

o   Obowiązki rejestracyjne:

    obowiązek rejestracji transakcji „ponadprogowych” oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną,

    obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację,

    obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

    obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

o   Obowiązki analityczne:

    obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji,

    obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta,

o    Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:

    obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych,

    obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości,

    obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych,

    obowiązek bieżącego monitorowania „stosunków gospodarczych” z klientem,

7.     Beneficjent rzeczywisty- zmiany i nowe obowiązki jednostki. Omówienie tematu, również w zakresie dostępu do rejestrów i baz centralnych. Omówienie tematu i przekazane wskazówek dotyczących badania struktury udziałów w przypadkach różnych form organizacyjnych (od spółek z o o, po fundacje i fundusze). Wskazanie praktycznych rozwiązań.

8.     Zmiany przewidziane Dyrektywą:

o   poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych

o   wprowadzenie definicji m.in.: grupy, relacji korespondenckich, podmiotu świadczącego usługi na rzecz trustów i spółek

o   modyfikacja definicji m.in.: beneficjenta rzeczywistego, osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

o   wprowadzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie krajowym

o   rozszerzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie instytucji obowiązanej

o   zmiana zasad oceny systemów przeciwdziałania  prania pieniędzy i finansowania terroryzmu państw trzecich (odejście od listy tzw. „państw równoważnych”)

o   zmiany w procedurze stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane

o   wprowadzenie obowiązku posiadania procedur w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie grupy

o   wprowadzenie obowiązku utworzenie tzw. centralnych punktów kontaktowych dla niektórych kategorii instytucji obowiązanych

o   wprowadzenie rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych osób prawnych i innych podmiotów prawnych

o   wprowadzenie zakazu ujawniania informacji o analizie informacji na potrzeby przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

o   rozszerzenia katalogu sankcji nakładanych za naruszenia przez instytucje obowiązane obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

 

Prowadzący (prawnik , czołowy trener ogólnopolski z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, wieloletni praktyk skarbowości z 20-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w izbie skarbowej , wykładowca akademicki)

Zapisz się na szkolenie
Logo popup

Prosimy przed wysłaniem formularza sprawdzić wypełnione rubryki, aby uniknąć niewłaściwego wyboru kursu. W celu akceptacji poniższych danych i przesłania karty zgłoszenia proszę kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”.

Informacje o szkoleniu:

Nazwa: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Zajęcia odbywają się w dniach:

18.11 - czwartek , godz: 10:00 - 15:00

Dodatkowe informacje:
Cena: 400 złotych

Typ zgłoszenia:

Dane uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Telefon (9 cyfr):

E-mail:

Data urodzenia: (rok-miesiąc-dzień):

Dane firmy:

Nazwa:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

 Chcę otrzymać fakturę VAT

Odbiorca faktury:

Proszę wypełnić w przypadku gdy Nabywcą i Odbiorcą faktury są różne podmioty. Dotyczy np. jednostek samorządu terytorialnego.

Skopiuj dane firmy

Nazwa:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

Inne:

BRAKOpłata za szkolenie w ramach umowy z SEKA.Należność zostanie przelana na konto.

numer umowy:

Prosimy o wpłatę należności na konto:
40 1500 1878 1218 7004 2377 0000
Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Warszawie

Inne:

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną, regulaminem oraz Polityką Prywatności

Niniejszym oświadczamy, ze akceptujemy poniższe warunki uczestnistwa w szkoleniach

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktury VAT. Upoważniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.).

Klauzula informacyjna

Organizator informuje:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy z SEKA S.A. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu archiwalnym (dowodowym) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych(jeśli wyraziłeś na to zgodę), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn.zm.) oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają nas w naszej działalności, zapewniają nam wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wspierają nas w e-mail marketingu;
 • Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych;
 • Dane osobowe pozyskane w celu przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy.

Warunki dodatkowe

1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij zgłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Organizatorem szkolenia jest firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102.

3. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012.12.25)

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.

6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dane uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

Telefon (9 cyfr):

E-mail:

Data urodzenia: (rok-miesiąc-dzień):

Inne:

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną, regulaminem oraz Polityką Prywatności

Niniejszym oświadczamy, ze akceptujemy poniższe warunki uczestnictwa w szkoleniach

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktury VAT. Upoważniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.).

Klauzula informacyjna

Organizator informuje:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy z SEKA S.A. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu archiwalnym (dowodowym) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych (jeśli wyraziłeś na to zgodę), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn.zm.) oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Odbiorcą danych, są podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają nas w naszej działalności szkoleniowej, zapewniają nam wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wspierają nas w e-mail marketingu;
 • Twoje dane osobowe zebrane w celu realizacji szkolenia będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz polityką prywatności SEKA S.A., nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń;
 • Twoje dane osobowe pozyskane w celach przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy;

Warunki dodatkowe

1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij zgłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Organizatorem szkolenia jest firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102.

3. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. W przypadku doręczenia Organizatorowi pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia na nie później niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszych rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 50% jego wartości. Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.

6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.