SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kontekście zmian podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

CELE SZKOLENIA

W związku z zmianami w zakresie prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  zapraszamy na szkolenie, które odpowie m.in. na następujące pytania:

 

 • Jakie zwolnienia podatkowe dotyczące przyznawania świadczeń socjalnych  obowiązują od 2018 roku.
 • Jak właściwie gospodarować się świadczeniami z zfśs, aby uniknąć problemów ze strony ZUS-u, PIP-u.
 • Jakie świadczenia można przyznawać oraz jakimi kryteriami należy się kierować przyznając pracownikom świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 • Czy można żądać PIT-ów od pracowników?
 • Jakie świadczenia można przyznawać bez zachowania kryterium socjalnego?
 • Jak wygląda procedura zmiany wysokości odpisu lub całkowitej rezygnacji z tworzenia zfśs?

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, pracowników działów kadr i płac oraz innych zainteresowanych tematyką ZFŚS

KORZYŚCI

Program szkolenia zakłada kompleksowe omówienie tematów związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Podczas szkolenia będą wykorzystywane kazusy, mające na celu praktyczne zobrazowanie najczęściej pojawiających się problemów praktycznych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnym.

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z informacjami wynikającymi z przepisów prawa, stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jak również orzecznictwa Sądu Najwyższego.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Podstawy prawne tworzenia ZFŚS

 Analiza przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2. Obowiązki pracodawców z zakresie tworzenia ZFŚS – NOWOŚĆ ZMIANY!

Ø  Pracodawcy mający bezwzględny obowiązek tworzenia.

Ø  Pracodawcy, którzy mogą zrezygnować z tworzenia ZFŚS.

Ø  Zasady  prawidłowego wprowadzania zapisów do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS lub zmiany wysokości odpisu.

Ø  Kto może wypłacać świadczenie urlopowe?

3. Wysokość odpisów na ZFŚS

Ø  Możliwość dowolnego kształtowania wysokości odpisu w danym roku kalendarzowym.

Ø  Wysokość odpisu dla poszczególnych grup pracowników.

Ø  Zwiększenie ZFŚS.

4. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS oraz rodzaje świadczeń z zfśs

Ø  Kogo uznajemy za rodzinę pracownika pod kątem świadczeń z ZFŚS?

Ø  Czy osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne mają prawo do świadczeń z ZFŚS?

Ø  Czy można objąć działalnością socjalną osoby spoza zakładu pracy?

Ø  Zasady korzystania z ZFŚS przez emerytów i rencistów.

Ø  Jakie świadczenia można finansować z zfśs?

Ø  Czym różni się zapomoga od pomocy finansowej – WAŻNE!

Ø  Rodzaje pomocy rzeczowej

Ø  Czy paczki dla dzieci muszą być zróżnicowane?

Ø  Czy można wyłączyć członków rodziny z dofinansowania do wypoczynku?

5. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS.

Ø  Jakie czynniki mają wpływ na przyznanie i wysokość świadczenia z funduszu.

Ø  Sposób badania sytuacji socjalnej pracowników.

Ø  Oświadczenia o dochodzie na członka rodziny.

Ø  Możliwość żądania dokumentów potwierdzających dochód na członka rodziny wskazany w oświadczeniu.

Ø  Na co mogą być przeznaczone środki funduszu.

Ø  Sposób różnicowania wysokości świadczeń .

Ø  Jakie świadczenia nie mogą być finansowane z ZFŚS.

6. Regulamin ZFŚS.

Ø  Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu/zmianie regulaminu ZFŚS.

Ø  Co powinno zostać zawarte w regulaminie a czego pracodawca nie powinien umieszczać w jego treści.

Ø   Zasady konsultacji i wprowadzania zmian do regulaminu ZFŚS.

Ø  Rola związków zawodowych oraz przedstawiciela załogi.

7. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

Ø  paczki dla pracowników

Ø  bony towarowe

Ø  bilety i karnety dla pracowników,

Ø  zapomogi dla pracowników

Ø  wczasy pod gruszą

Ø  świadczenia dla emerytów i rencistów

Ø  dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych

Ø  dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat

Ø  wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników

Ø  rozliczenie imprezy integracyjnej
koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

8. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.

9. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.

10. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.

11. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę

Ø  środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę

Ø  w jaki sposób i na jakich zasadach  ustalić wysokość przekazywanych środków

Ø  termin na przekazanie środków.

Logo popup

Prosimy przed wysłaniem formularza sprawdzić wypełnione rubryki, aby uniknąć niewłaściwego wyboru kursu. W celu akceptacji poniższych danych i przesłania karty zgłoszenia proszę kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”.

Informacje o szkoleniu:

Nazwa: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kontekście zmian podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku
Zajęcia odbywają się w dniach:

21.03 - czwartek , godz: 09:00 - 15:00

Dodatkowe informacje:
Cena: 450 złotych

Typ zgłoszenia:

Dane uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Telefon (9 cyfr):

E-mail:

Data urodzenia: (rok-miesiąc-dzień):

Miasto urodzenia:

Dane firmy:

Nazwa:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

 Chcę otrzymać fakturę VAT

Odbiorca faktury:

Proszę wypełnić w przypadku gdy Nabywcą i Odbiorcą faktury są różne podmioty. Dotyczy np. jednostek samorządu terytorialnego.

Skopiuj dane firmy

Nazwa:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

Inne:

BRAKOpłata za szkolenie w ramach umowy z SEKA.Należność zostanie przelana na konto.

numer umowy:

Prosimy o wpłatę należności na konto:
40 1500 1878 1218 7004 2377 0000
Bank Zachodni WBK S.A. 70 Oddział w Warszawie

Inne:

Niniejszym oświadczamy, ze akceptujemy poniższe warunki uczestnistwa w szkoleniach

Oświadczamy, że jestesmy upowaznieni do otrzymywania faktury VAT. Upowazniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako osoby dokonującej zgłoszenia oraz danych osobowych uczestników objętych niniejszym zgłoszeniem w celu realizacji umowy.

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celach marketingowych.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.

Dane osobowe

Organizator informuje, że:

 • Organizatorem szkolenia i administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: odo@seka.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej lub przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), w zależności od zakresu udzielonej zgody;
 • Odbiorcą danych, poza Organizatorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT.
 • Dane osobowe uczestników szkoleń będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz polityką prywatności SEKA S.A..
 • Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do momentu odwołania zgody;
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy o świadczenie usług szkoleniowych, co oznacza, że powinien/-na Pan/-i udostępnić wymagane niniejszym Zgłoszeniem dane osobowe, ponieważ w innym przypadku usługa szkoleniowa nie może być przez Organizatora świadczona;

Warunki dodatkowe

1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij zgłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Organizatorem szkolenia jest firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102.

3. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012.12.25)

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.

6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.

Dane uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

Telefon (9 cyfr):

E-mail:

Data urodzenia: (rok-miesiąc-dzień):

Miasto urodzenia:

Inne:

Niniejszym oświadczamy, ze akceptujemy poniższe warunki uczestnistwa w szkoleniach

Oświadczamy, że jestesmy upowaznieni do otrzymywania faktury VAT. Upowazniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celach marketingowych.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.

Dane osobowe

Organizator informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: odo@seka.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej lub przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), w zależności od zakresu udzielonej zgody;
 • Odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz polityką prywatności SEKA S.A..
 • Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do momentu odwołania zgody;
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy o świadczenie usług szkoleniowych, co oznacza, że powinien/-na Pan/-i udostępnić wymagane niniejszym Zgłoszeniem dane osobowe, ponieważ w innym przypadku usługa szkoleniowa nie może być przez Organizatora świadczona;

Warunki dodatkowe

1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij zgłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Organizatorem szkolenia jest firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102.

3. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012.12.25)

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.

6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.