SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – kwiecień 2018

 


Projekt TOP10 aktualności ma za zadanie zwiększać wiedzę wśród pracowników firm z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości są podawane w przystępnej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły zwiększyć zakres posiadanych kwalifikacji.

TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez poszerzanie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp.Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

  1. Co z nowym Kodeksem pracy? Rzecznik PiS Beata Mazurek zapowiedziała, że propozycje projektu Kodeksu pracy nie zostaną przez Rząd zaakceptowane. Pomimo tych spekulacji niemal wszyscy są przekonani, że poprzez nowelizację obecnie obowiązującego  Kodeksu pracy wprowadzonych zostanie wiele rozwiązań zaproponowanych w tym projekcie.
  2. Ergonomiczne krzesło biurowe. 1 na 3 Europejczyków każdego dnia cierpi na dolegliwości związane z pracą przy komputerze. Długotrwałe siedzenie w niewygodnej pozycji ma negatywny wpływ również na oddychanie, trawienie i każdy inny aspekt zdrowia, wliczając w to pracę umysłową, zaangażowanie i skupienie.
  3. Nowe cele gospodarki cyrkularnej. Parlament Europejski przegłosował nowe przepisy w sprawie tzw. pakietu odpadowego. Zgodnie z założeniami do 2025 roku co najmniej 55% odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw powinno być poddawanych recyklingowi. Aktualnie jest to ok. 44 %.
  4. Wynagrodzenie za przestój w pracy. Jeśli komputer ulegnie uszkodzeniu i będzie wymagał naprawy, czy za czas przestoju przysługuje wynagrodzenie? W myśl art. 80 kp. wynagrodzenie przysługuje jedynie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.
  5. Substancje niebezpieczne pod kontrolą. Wielu pracowników w Europie jest narażonych na kontakt z substancjami niebezpiecznymi na swoich stanowiskach pracy. EU-OSHA rozpoczęła ogólnounijną kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” , która wyznacza początek dwóch lat wydarzeń i działań mających na celu zwrócenie uwagi na tę kwestię.
  6. Stacja benzynowa: sprzęt gaśniczy. Obowiązek wyposażenia stacji paliw w podręczny sprzęt gaśniczy spoczywa na jej właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku obiektu. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych określa typ i ilość sprzętu gaśniczego.
  7. Edukacja i szkolenia bhp – to bezpieczeństwo na budowie. Z danych GUS-u dotyczących wypadków przy pracy za rok 2017  wynika, że zmalał wskaźnik wypadkowości w stosunku do roku poprzedniego. Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A. przypomina, że edukacja i szkolenia pozytywnie wpływają na świadomość pracowników i pracodawców.
  8. Jak zbudować służbę bhp w firmie? Pracodawca otrzymał konkretne wytyczne, w jaki sposób powinien tworzyć służbę bhp w swoim zakładzie pracy. Na kształt służby bhp ma wpływ liczba zatrudnionych pracowników, która wymusza nie tylko formę zatrudnienia inspektorów bhp czy specjalistów bhp, ale także jej wielkość.
  9. Kontrole firm korzystających z jezior na Mazurach. Prezes Wód Polskich zapowiedział, że przedsiębiorcy korzystający z jezior na Mazurach mogą spodziewać się kontroli. Jej celem będzie m.in.: sprawdzenie czy inwestor uzyskał pozwolenie na budowę pomostu. Jeżeli kontrolerzy wykryją nieprawidłowości, to właściciele firm, którzy tego się dopuścili będą ponosić odpowiednie opłaty.
  10. Rodzaje kar porządkowych. Pracodawca w związku z niesubordynacją pracownika ma prawo ukarać go, stosując wobec niego karę porządkową. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie może stosować innych kar porządkowych niż wymienione w art. 108, czyli karę upomnienia lub karę nagany.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

 


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA