SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – Lipiec 2018


Zwiększamy wiedzę i poczucie odpowiedzialności wśród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przystępnej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły poszerzyć swoje kwalifikacje.

TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp.Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

 

TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

1. MEN zmienia rozporządzenie ws. BHP w szkole
Szkoły będą miały czas do 1 marca 2019 roku na przygotowanie się do nadchodzących zmian. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. Odzież ochronna i robocza podczas upałów
Upały nie zwalniają pracodawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej czy roboczej. Jeżeli jest to możliwe pracodawca powinien zapewnić ubranie wykonane z naturalnych materiałów, a także wyposażyć obuwie w stosowną perforację i wkładki termiczne.

3. Koniec rejestracji do BDO
24 lipca upłynął termin rejestracji w Bazie Danych o Odpadach. Podmioty niezarejestrowane, zgodnie z nowymi przepisami, utraciły prawo do prowadzenia legalnej działalności. Mimo to mogą oni jeszcze składać wnioski do odpowiednich Urzędów marszałkowskich.

4. Bezpieczne place zabaw oraz wesołe miasteczka
Place zabaw oraz „wesołe miasteczka” to miejsca przeznaczone przede wszystkim dla najmłodszych. Zarówno jedno jak i drugie powinno spełniać szereg wymagań technicznych zawartych rozporządzeniach i normach oraz mieć ważne zaświadczenie o odbytej okresowej kontroli przez inspektorów UDT.

5. Bezpieczna praca w pozycji stojącej
Pracę świadczoną w pozycji stojącej zalicza się do czynników uciążliwych, które powodują liczne dolegliwości zdrowotne. Przy wykonywaniu pracy w pozycji stojącej lub wymagającej chodzenia pracodawca powinien zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej.

6. Pożary odpadów skaziły glebę groźnymi substancjami
Substancje, które uwolniły się do środowiska podczas pożarów odpadów są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. W próbkach gleby pobranej przez Greenpeace na pogorzeliskach po miejscach magazynowania odpadów w Zgierzu i Trzebini wykryto wysokie stężenia niebezpiecznych substancji, m.in arsenu, ołowiu i kadmu.

7. Kary za nieprzestrzeganie przepisów bhp
Za nieprzestrzeganie zasad bhp pracodawca ponosi odpowiedzialność karną. Grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 może zostać ukarany pracodawca, który złośliwie lub uporczy¬wie narusza prawa pracownika wynikające ze sto¬sunku pracy lub ubezpieczenia społecznego.

8. Czy można przeprowadzić szkolenie wstępne bhp przed zawarciem umowy o pracę z pracownikiem?
Zgodnie z Art. 2373 §3 k.p. szkolenia bhp powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Nie można przeprowadzić szkolenia wstępnego ogólnego bhp ani szkolenia wstępnego stanowiskowego bhp przed zawarciem umowy z pracownikiem, a szkolenie nie może odbywać się w dni wolne od pracy ani poza godzinami pracy pracownika.

9. Senat przyjął normy jakościowe dla węgla
27 lipca br. Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nowa ustawa wprowadza zakaz sprzedaży do sektora komunalno-bytowego najgorszej jakości paliw, czyli muły węglowe, flotokoncentraty, mieszanki zawierające mniej niż 85 proc. węgla kamiennego.

10. Szkolenia bhp przy pracach alpinistycznych
Prace alpinistyczne wykonywane są na wysokości, z zabezpieczeniem linowym
i w trudnodostępnych miejscach. Pracownicy, wykonujące prace alpinistyczne powinni przejść odpowiednie szkolenie z zakresu bhp, instruktaż stanowiskowy, szkolenie wysokościowe z technik alpinizmu przemysłowego oraz podstawy technik dostępu budowlanego.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie,

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.