SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – LUTY 2019


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


1. Kiedy oświetlenie może być zagrożeniem w zakładach pracy?
Jak pokazuje praktyka, oświetlenie również może stać się zagrożeniem. Dzieje się tak, gdy jest ono niewłaściwie dobrane, zamontowane niezgodnie z zasadami lub powoduje zmęczenie oczu pracownika, wpływając przez to na jego bezpieczeństwo.
2. Uprawnienia energetyczne – rodzaje
Osoby obsługujące sieci, urządzenia i instalacje energetyczne muszą posiadać stosowne uprawnienia. Rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji oraz zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji określa stosowne Rozporządzenie.
3. Ustalono normy dwutlenku węgla dla ciężarówek
Od 2025 roku samochody ciężarowe muszą emitować o 15 proc. mniej CO2 niż w roku bieżącym (2019). Taki wymóg jest rezultatem porozumienia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie nowych norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych w UE na okres po 2020 r.
4. Wymagane parametry oświetlenia dla terenu budowy
Standard BHP 09.05 jest obligatoryjny dla wszystkich jednostek PBB. Powyższy standard to opracowane przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia właściwego oświetlenia placu budowy i stanowisk pracy.
5. Wzór protokołu powypadkowego – zmiany w 2019 r.
Powstał projekt rozporządzenia w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Celem zmiany przepisów jest deregulacja obowiązku stosowania pieczęci przez obywateli i przedsiębiorców oraz dopasowanie do RODO. Obecnie projekt znajduje się w fazie konsultacji publicznych.
6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – każdy pracownik powinien ją znać
Każdy pracownik przyjmowany do pracy ma obowiązek zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków, obiektów bądź terenów mają obowiązek zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
7. Komórkowi zombie
Komórkowi zombie to nikt inny jak użytkownicy smartfonów. Korzystają z telefonów w trakcie przejścia przez ulicę, podczas prowadzenia roweru, a nawet samochodu. Ich uwaga jest skupiona na aparacie w ręku, więc często snują się po ulicach jak tytułowi zombie, powodując tym samym niebezpieczne sytuacje na drodze.
8. Raport początkowy – co to jest, kogo dotyczy i co zawiera?
Raport początkowy jest dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o wydanie albo zmianę pozwolenia zintegrowanego. Powinien zawierać informacje o działalności prowadzonej na terenie zakładu oraz działalnościach prowadzonych w przeszłości, a także bardzo dokładną listę niebezpiecznych substancji, które są produkowane, wykorzystywane lub uwalniane przez zintegrowane instalacje.
9. Obowiązki środowiskowe wynikające z użytkowania spawalni
Obowiązujące przepisy dokładnie precyzują na jakiej podstawie można prowadzić w zakładzie prace spawalnicze. W przypadku posiadania do trzech stanowisk spawania instalacja wymaga zgłoszenia. Jeżeli przedsiębiorca posiada więcej niż trzy stanowiska spawalnicze, wówczas instalacja wymaga pozwolenia.
10. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
Co mówią przepisy o obowiązkach pracodawcy w zakresie przestrzegania bhp? Obowiązki pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikają przede wszystkim z Kodeksu pracy oraz z przepisów wykonawczych (rozporządzeń) wydanych na jego podstawie. Są to m.in.: art. 207 § 1 Kp, art. 207 § 2 Kp , art. 207 § 3 Kp.

 

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.