SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Jeżeli pracownik nie chce ubiegać się o odszkodowanie jednorazowe, pracodawca z zasady nie ma obowiązku przekazywania dokumentacji powypadkowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyjątek stanowi przypadek, w którym zakład pracy zatrudnia mniej niż 20 ubezpieczonych. Art. 61 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), stanowi, że w takich sytuacjach prawo do zasiłków (m.in. chorobowego) i ich wysokość ustala oraz wypłaca ZUS, dlatego pracodawca jest zobligowany przekazać dokumentację powypadkową do tej instytucji.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania określa rozporządzenie Rady Ministrów z 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870).

Przepisy ww. rozporządzenia zobowiązują pracodawcę, aby po uzyskaniu zawiadomienia o zdarzeniu powołał zespół powypadkowy, który nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, sporządzi stosowny protokół powypadkowy. Opracowana w ten sposób dokumentacja stanowi podstawę do ubiegania się przez poszkodowanego o świadczenia powypadkowe.

Zasady wypłaty świadczeń określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.12.2002 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 954). Wynika z niego m.in., że płatnik składek, po otrzymaniu od ubezpieczonego (poszkodowanego pracownika lub uprawnionego członka jego rodziny) wniosku o jednorazowe odszkodowanie, zobowiązany jest skompletować niezbędną dokumentację, a następnie przekazać ją właściwej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, w celu skierowania ubezpieczonego na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika Zakładu.

Pracodawca zatrudniający od 20 pracowników nie ma obowiązku przekazywania dokumentacji powypadkowej pracownika do ZUS, jeżeli sam poszkodowany nie złoży stosowanego wniosku.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA