SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Uprawnienia energetyczne to zgodnie z literą prawa kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez uprawnione komisje. Osoby obsługujące sieci, urządzenia i instalacje energetyczne muszą posiadać stosowne uprawnienia.

Wymóg ten wynika z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Z kolei Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.(Dz. U. nr 89, poz. 828, zm.: 2003 r. Dz. U. nr 129, poz. 1184, z 2005 r. Dz. U. nr 1411, poz. 1189) określa m.in.: rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji oraz zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.

Powyższe rozporządzenie w art. 5. ust. 1  wyróżnia następujące rodzaje prac i stanowisk pracy, które wymagają stosownych uprawnień energetycznych:

 1. Stanowiska pracy:
 • stanowisko eksploatacji – są to prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
 • stanowisko dozoru – jest to rodzaj pracy kierowniczej, dotyczy pracowników kierujących czynnościami innych osób, które wykonują prace w zakresie określonym w pkt 1, oraz pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 1. Rodzaje prac:
 • obsługa – czynności mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska;
 • konserwacja – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci;
 • remonty – czynności związane z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontów urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;
 • montaż – czynności niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci;
 • kontrolno-pomiarowy – czynności niezbędne dla dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

Ponadto w załączniku nr 1 do rozporządzenia wyróżnione są rodzaje urządzeń, instalacji i sieci przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Są to:

 • G 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 • G 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 • G 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Kontakt: Tomasz Dąbrowski Specjalista ds. szkoleń
tel. 22 517 88 20 | kom. 509 686 939 | e-mail: t.dabrowski@seka.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej