SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

W zakładzie pracy powinno się przestrzegać zasad bhp i ppoż. Kontrolowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracowników jest zadaniem specjalisty ds. bhp. Kto natomiast może wykonywać kontrole i jakie powinien posiadać kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. 736) osobami uprawnionymi do wykonywania ww. zadań są:

  • osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, które posiadają tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub mają ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
  • osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i mają uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa.

Jak pokazuje praktyka, zazwyczaj zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy należą do zadań inspektorów bhp, posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Jednak ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, która weszła w życie 30 listopada 2015 r. zakłada, że osoby, nie będące absolwentami ww. kierunków studiów tracą uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu ochrony ppoż.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 191) wprowadza zapis, że osoby, których zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej utraciło ważność po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nabywają uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej i mogą wykonywać czynności kontrolne przez rok od dnia utraty ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej.

Dalsze odnowienie uprawnień odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi inspektorów ochrony przeciwpożarowej, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA