SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pracodawca jest obowiązany udzielić urlop w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Następuje to co do zasady z góry z pierwszym dniem roku kalendarzowego. Natomiast urlop niewykorzystany w tym terminie pracodawca powinien udzielić do 30 września następnego roku.

Pracownik nabywa prawo do urlopu z dniem 1 stycznia każdego roku i może go już w całości wykorzystać. Wyjątek stanowi nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego – pracownik z upływem każdego przepracowanego miesiąca nabywa prawo do 1/12 wymiaru urlopu (z dołu), który będzie przysługiwał mu po przepracowaniu roku kalendarzowego. Natomiast po rozpoczęciu nowego roku kalendarzowego, z dniem 1 stycznia, uzyskuje prawo do pełnego wymiaru urlopu (20 lub 26 dni urlopu).

Pracownik ma też prawo do wykorzystania urlopu w całości. Praktyka jednak pokazuje, że większość pracowników nie korzysta z tej możliwości, wolą urlop podzielić na części. Prawo na to zezwala, jednak wyłącznie na wniosek pracownika, a nie na żądanie pracodawcy. W takim przypadku, co najmniej jedna część wypoczynku, powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. A urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów albo po porozumieniu z pracownikiem.

Ustalony termin urlopu wiąże obie strony, a jego przesunięcie może nastąpić wyłącznie w dwóch sytuacjach: na wniosek pracownika (umotywowany ważnymi przyczynami) lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy (gdy nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy).

Do kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy?

W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, pracodawca powinien go pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to urlopu na żądnie.

Roszczenia o zaległy urlop przedawniają się po 3 latach od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 Kodeksu pracy). Oznacza to, że z pozwem o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2018 można wystąpić najpóźniej do 30 września 2021 r.

Źródło: https://kadry.infor.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej