Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Regulamin pracy w firmie

W 2017 roku regulamin pracy, a konkretnie prawodawstwo z nim związane, uległ pewnym zmianom. Obecnie każdy pracodawca zatrudniający 50 lub więcej pracowników jest zobowiązany do jego wprowadzenia. Obowiązek stworzenia regulaminu spoczywa również na pracodawcy, gdy w zakładzie zatrudniającym ponad 20 osób istnieje organizacja związkowa, która zwróci się do pracodawcy z takim wnioskiem. Czym dokładnie jest regulamin pracy i jakie konsekwencje wiążą się z jego istnieniem?

Co to jest regulamin pracy

Regulamin pracy to podstawowy akt prawa pracy o charakterze organizacyjno–porządkowym, obowiązujący u konkretnego pracodawcy, ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Wprowadzany jest w przypadku zatrudnienia przez pracodawcę 50 i więcej pracowników. Powinien ustalać w szczególności: organizację pracy, warunki przebywania pracowników na terenie zakładu w czasie pracy i po jej zakończeniu, zasady wyposażania pracowników w narzędzia i materiały, w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, systemy i rozkłady czasu pracy, porę nocną, termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzeń

Ponadto regulamin pracy uwzględnia obowiązki dotyczące BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. Regulamin pracy ustala pracodawca sam lub w uzgodnieniu z organizacją związkową, jeżeli działa w jego zakładzie. Według ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Kogo dotyczy regulamin pracy?

Regulamin pracy dotyczy zarówno pracodawcy, jak i wszystkich pracowników. Wchodzi w życie dwa tygodnie po jego ogłoszeniu przez pracodawcę. Warto pamiętać, że przepisy występujące w regulaminie pracy, nie mogą być dla pracowników mniej korzystne niż przepisy wynikające z Kodeksu Pracy. W tym zakresie to ważny element obowiązujący pracodawcę, który musi być przestrzegany i uwzględniony w momencie tworzenia regulaminu pracy.

W naturalny sposób regulamin pracy obowiązujący w zakładzie dotyczy także pracowników. Szczególny jego element jest związany z kobietami oraz pracownikami młodocianymi, jeśli są zatrudnieni w zakładzie. Wówczas regulamin pracy powinien uwzględniać między innymi wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, wykaz stanowisk i prac dozwolonych pracownikom młodocianym w celu przygotowania zawodowego.

Co grozi za nieprzestrzeganie regulaminu pracy?

Stworzony w zakładzie regulamin pracy działa obustronnie, co oznacza, że obie strony mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie, podobnie jak w przypadku Kodeksu Pracy.

Co grozi pracownikowi za nieprzestrzeganie regulaminu pracy? W przypadku nieprzestrzegania przez podwładnych regulaminu pracy, pracodawca ma do wyboru trzy narzędzia służące dyscyplinowaniu pracowników. Są to kara upomnienia, kara nagany, a w niektórych przypadkach również kara pieniężna. W większości przypadków pracodawca może w przypadku umyślne winy pracownika nałożyć na niego dwie pierwsze formy kary. Zanim o nastąpi pracownik musi jednak zostać wysłuchany. Istnieją jednak sytuacje, w których pracodawca ma do dyspozycji również karę pieniężną. Zwykle stanowią one część regulaminu pracy obowiązującego w zakładzie. Chodzi o nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. Kolejną taką sytuacją jest nieusprawiedliwione opuszczenie pracy.

Ponadto karą finansową jako elementy regulaminu pracy obarczone jest stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym i spożywanie alkoholu w jej trakcie. Kara pieniężna może ulec przedawnieniu po dwóch tygodniach. Jej wysokość za jeden nieusprawiedliwiony dzień nie może przekraczać jednodniowego wynagrodzenia, zaś suma miesięcznych kar nie może być wyższa niż jedna dziesiąta wynagrodzenia.

Co grozi pracodawcy za nieprzestrzeganie regulaminu pracy? Kary na jakie może być narażony pracodawca w przypadku niedopełnienia swoich obowiązków wobec pracowników wynikają przede wszystkim z przepisów prawa pracy, jednak wiele jego elementów uwzględnia także regulamin pracy. Nieuczciwy w tym sensie pracodawca popełnia wykroczenie, za jakie grozi mu grzywna. Chodzi między innymi o naruszenie przepisów związanych z rodzicielstwem i prawem pracowników młodocianych. Karze grzywny podlegać może także niewypłacanie wynagrodzenia na czas, łamanie przepisów BHP, czy łamanie praw urlopowych.

Tego rodzaju uchybienia pracodawcy mogą w niektórych przypadkach stanowić również przestępstwo zagrożone karą więzienia pod warunkiem, że mają miejsce regularnie, lub stanowią złośliwe i uporczywe naruszenie praw pracownika. Podobnie dzieje się w przypadku łamania przepisów BHP, gdy narażają one życie pracowników lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Należy jednak pamiętać, że powyższe przepisy wynikają przede wszystkim z prawa pracy, choć wiele z nich uwzględnia także regulamin pracy.

NASI EKSPERCI

Od 1996 roku świadczymy usługi doradztwa prawnego dla pracodawców z całej Polski. Rozumiejąc potrzeby biznesu oraz ciągle podnosząc kwalifikacje, specjalizujemy się w problematyce szeroko pojętego prawa pracy. Uczestniczymy w pracach parlamentarnych nad kolejnymi nowelizacjami przepisów, w tym również Kodeksu pracy, szkolimy i doradzamy w ponad pięćdziesięciu dużych firmach działających na terenie całego kraju.

Nasz doświadczony zespół składa się z pięciu prawników oraz czterech radców prawnych i adwokatów, którzy prowadzą postępowania przez sądami pracy, a także Sądem Najwyższym.

 

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/09/Robert-Maliszewski-Dyrektor-Działu-Prawnego-SEKA-SA.png

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert prawa pracy, z piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa dla pracodawców, obejmującego miedzy innymi wdrażanie nowych systemów wynagradzania, tworzenie zakładowych źródeł prawa pracy oraz restrukturyzację zatrudnienia oraz problematykę czasu pracy. Doradca w procesie tworzenia bezpiecznych dla pracodawców relacji ze związki zawodowymi, w tym w zakresie negocjacji oraz przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Konsultant Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Były wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie Uznany prelegent na Konwentach HR organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, Współautor poradnika „Regulaminy w prawie pracy – po nowelizacji” oraz analizy prawnej do opracowania „Niestandardowe formy zatrudniania”.

Doktor nauk prawnych z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa oraz szkoleń w obszarze prawa pracy. Współautorka publikacji książkowych: „Kontrola w przedsiębiorstwie, poradnik dla przedsiębiorcy”, a także „Czas pracy” oraz autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Były wykładowca na studiach podyplomowych z prawa pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. W latach 2006–2010 redaktor merytoryczny poradnika „Dokumentacja kadrowa” wydawnictwa „Wiedza i Praktyka”.

Specjalista prawa pracy z siedmioletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem opinii z zakresu prawa pracy, a także analizą i oceną regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Trener z zakresu prawa pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla pracodawców oraz pracowników działów personalnych i działów kadr. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami, a także w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z zakresu prawa pracy.