SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

KOMPLEKSOWE USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W ramach usługi eco-outsourcingu obejmujemy nadzorem całą problematykę ochrony środowiska w firmie Klienta. Pomagamy w identyfikacji prawnych wymogów środowiskowych i podpowiadamy, jak sprawnie poruszać się w tej wymagającej i zmiennej materii.

 

 

Współpracę rozpoczynamy od audytu środowiskowego, który powtarzamy cyklicznie. Towarzyszymy podczas kontroli WIOŚ w firmie oraz reprezentujemy ją w sprawach związanych z ochroną środowiska. Wykonujemy niezbędne sprawozdania (np. odpadowe, opakowaniowe, za korzystanie ze środowiska, KOBIZE) oraz naliczamy opłaty środowiskowe. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń środowiskowych. W ramach obsługi stałej wspieramy Klientów w działaniach związanych z edukacją ekologiczną pracowników, proponując różne rozwiązania pro-środowiskowe.

Opracowania środowiskowe są niezbędne do uzyskania wymaganych prawem decyzji środowiskowych. Proces uzyskania tych decyzji niejednokrotnie jest trudny i czasochłonny.
W ramach tej usługi  przygotowujemy opracowania dokumentacji środowiskowej oraz na życzenie Klienta uczestniczymy w całym procesie ich pozyskiwania.

Wykonywana przez nas dokumentacja środowiskowa obejmuje:

 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia 

Dokumentacja ta jest przeznaczona dla Inwestorów, którzy rozpoczynają budowę nowych inwestycji lub rozbudowują już istniejące.

Nowa inwestycja klasyfikowana jako:

– potencjalnie znacząco oddziałująca na środowisko wymaga sporządzenia karty informacyjnej, a niekiedy także raportu oddziaływania na środowisko,

– zawsze znacząco oddziałująca na środowisko wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Podstawą prawną do wykonywania powyższej dokumentacji „Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko / karta informacyjna przedsięwzięcia” jest ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawa – Prawo ochrony środowiska

 • Pozwolenia Zintegrowane wraz z raportem początkowym

Jest to dokumentacja skierowana do dużych zakładów przemysłowych eksploatujących instalacje i mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wraz z reprezentowaniem Klienta przed organami administracji publicznej. Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

 • Dokumentacja w zakresie emisji do powietrza 

Dla firm, na terenie których następuje emisja do powietrza, opracowujemy wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłaszamy instalacje, które nie wymagają pozwolenia.

Podstawą prawną dla wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji jest – Prawo ochrony środowiska.

 • Dokumentacja wodnoprawna 

Sporządzamy kompleksowe wnioski w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

Opracowujemy operaty wodnoprawne na:

 • szczególne korzystanie z wód,
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • piętrzenie wody podziemnej,
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Podstawą prawną dla wniosków o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest ustawa – Prawo wodne.

 • Dokumentacja z zakresu gospodarki odpadami

W ramach oferowanej dokumentacji sporządzamy wnioski o:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Podstawą prawną dla wniosków z zakresu gospodarki odpadami jest ustawa o odpadach oraz ustawa – Prawo ochrony środowiska.

Oferowana przez nas usługa audytu środowiskowego ma wskazać obszary działalności, które znacząco wpływają na środowisko. Potwierdzi ona, że działalność prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi, bądź wskaże, co należy poprawić, żeby być w zgodzie z obowiązującym prawem.Oferujemy zarówno kompleksowe, jak i sektorowe audyty środowiskowe.

Standardem naszych usług jest prowadzenie okresowych audytów środowiskowych (przynajmniej raz w roku) u Klientów nadzorowanych w ramach świadczonej usługi eko-outsourcingu. Usługa jest jest również świadczona jako jednorazowe zlecenie.

Aby zapewnić naszym Klientom kompleksowość usług, oferujemy również badania i pomiary, które prowadzimy we współpracy z wybranym, akredytowanym laboratorium. Ze względu na stałą współpracę oraz nadzór nad ponad 100 firmami możemy zaoferować najlepsze rozwiązania finansowe na rynku.

Oferujemy badania i pomiary z zakresu:

 • ścieków (substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego),
 • wody,
 • gleby,
 • powietrza,
 • odpadów.

Po analizie pobranych przez laboratorium próbek, Klient otrzymuje wyniki w postaci sprawozdania.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również takie usługi jak:

 • przygotowywanie indywidualnych rejestrów wymagań prawnych i ocen zgodności,
 • opracowywanie instrukcji postępowania z odpadami na wewnętrzne potrzeby Klientów,
 • przygotowywanie do kontroli WIOŚ oraz wsparcie w trakcie kontroli,
 • sporządzanie pism w imieniu Klientów, w zakresie interpretacji przepisów, kierowanych do różnych organów np. Ministerstwa Środowiska, WIOŚ,
 • wsparcie przy sporządzaniu pism np. w odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne WIOŚ,
 • przeprowadzanie szkoleń zamkniętych o tematyce: sporządzania sprawozdań, właściwego postępowania z odpadami.

Ponadto przygotowujemy różnorodne sprawozdania środowiskowe, jak na przykład:

 • raporty KOBiZE,
 • zbiorcze zestawienia o odpadach,
 • sprawozdania za korzystanie ze środowiska wraz z naliczaniem opłat,
 • sprawozdania w zakresie baterii i akumulatorów,
 • sprawozdania w zakresie SZWO i FGC (Baza Danych Sprawozdań ICHP).