Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

KOMPLEKSOWE USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W ramach usługi eco-outsourcingu obejmujemy nadzorem całą problematykę ochrony środowiska w firmie Klienta. Pomagamy w identyfikacji prawnych wymogów środowiskowych i podpowiadamy, jak sprawnie poruszać się w tej wymagającej i zmiennej materii.

 

 

Współpracę rozpoczynamy od audytu środowiskowego, który powtarzamy cyklicznie. Towarzyszymy podczas kontroli WIOŚ w firmie oraz reprezentujemy ją w sprawach związanych z ochroną środowiska. Wykonujemy niezbędne sprawozdania (np. odpadowe, opakowaniowe, za korzystanie ze środowiska, KOBIZE) oraz naliczamy opłaty środowiskowe. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń środowiskowych. W ramach obsługi stałej wspieramy Klientów w działaniach związanych z edukacją ekologiczną pracowników, proponując różne rozwiązania pro-środowiskowe.

Opracowania środowiskowe są niezbędne do uzyskania wymaganych prawem decyzji środowiskowych. Proces uzyskania tych decyzji niejednokrotnie jest trudny i czasochłonny.
W ramach tej usługi  przygotowujemy opracowania dokumentacji środowiskowej oraz na życzenie Klienta uczestniczymy w całym procesie ich pozyskiwania.

Wykonywana przez nas dokumentacja środowiskowa obejmuje:

 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia 

Dokumentacja ta jest przeznaczona dla Inwestorów, którzy rozpoczynają budowę nowych inwestycji lub rozbudowują już istniejące.

Nowa inwestycja klasyfikowana jako:

– potencjalnie znacząco oddziałująca na środowisko wymaga sporządzenia karty informacyjnej, a niekiedy także raportu oddziaływania na środowisko,

– zawsze znacząco oddziałująca na środowisko wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Podstawą prawną do wykonywania powyższej dokumentacji „Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko / karta informacyjna przedsięwzięcia” jest ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawa – Prawo ochrony środowiska

 • Pozwolenia Zintegrowane wraz z raportem początkowym

Jest to dokumentacja skierowana do dużych zakładów przemysłowych eksploatujących instalacje i mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wraz z reprezentowaniem Klienta przed organami administracji publicznej. Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

 • Dokumentacja w zakresie emisji do powietrza 

Dla firm, na terenie których następuje emisja do powietrza, opracowujemy wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłaszamy instalacje, które nie wymagają pozwolenia.

Podstawą prawną dla wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji jest – Prawo ochrony środowiska.

 • Dokumentacja wodnoprawna 

Sporządzamy kompleksowe wnioski w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

Opracowujemy operaty wodnoprawne na:

 • szczególne korzystanie z wód,
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • piętrzenie wody podziemnej,
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Podstawą prawną dla wniosków o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest ustawa – Prawo wodne.

 • Dokumentacja z zakresu gospodarki odpadami

W ramach oferowanej dokumentacji sporządzamy wnioski o:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Podstawą prawną dla wniosków z zakresu gospodarki odpadami jest ustawa o odpadach oraz ustawa – Prawo ochrony środowiska.

Oferowana przez nas usługa audytu środowiskowego ma wskazać obszary działalności, które znacząco wpływają na środowisko. Potwierdzi ona, że działalność prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi, bądź wskaże, co należy poprawić, żeby być w zgodzie z obowiązującym prawem.Oferujemy zarówno kompleksowe, jak i sektorowe audyty środowiskowe.

Standardem naszych usług jest prowadzenie okresowych audytów środowiskowych (przynajmniej raz w roku) u Klientów nadzorowanych w ramach świadczonej usługi eko-outsourcingu. Usługa jest jest również świadczona jako jednorazowe zlecenie.

Aby zapewnić naszym Klientom kompleksowość usług, oferujemy również badania i pomiary, które prowadzimy we współpracy z wybranym, akredytowanym laboratorium. Ze względu na stałą współpracę oraz nadzór nad ponad 100 firmami możemy zaoferować najlepsze rozwiązania finansowe na rynku.

Oferujemy badania i pomiary z zakresu:

 • ścieków (substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego),
 • wody,
 • gleby,
 • powietrza,
 • odpadów.

Po analizie pobranych przez laboratorium próbek, Klient otrzymuje wyniki w postaci sprawozdania.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również takie usługi jak:

 • przygotowywanie indywidualnych rejestrów wymagań prawnych i ocen zgodności,
 • opracowywanie instrukcji postępowania z odpadami na wewnętrzne potrzeby Klientów,
 • przygotowywanie do kontroli WIOŚ oraz wsparcie w trakcie kontroli,
 • sporządzanie pism w imieniu Klientów, w zakresie interpretacji przepisów, kierowanych do różnych organów np. Ministerstwa Środowiska, WIOŚ,
 • wsparcie przy sporządzaniu pism np. w odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne WIOŚ,
 • przeprowadzanie szkoleń zamkniętych o tematyce: sporządzania sprawozdań, właściwego postępowania z odpadami.

Ponadto przygotowujemy różnorodne sprawozdania środowiskowe, jak na przykład:

 • raporty KOBiZE,
 • zbiorcze zestawienia o odpadach,
 • sprawozdania za korzystanie ze środowiska wraz z naliczaniem opłat,
 • sprawozdania w zakresie baterii i akumulatorów,
 • sprawozdania w zakresie SZWO i FGC (Baza Danych Sprawozdań ICHP).