SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – zmiany podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2018

W sprawie szkolenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kontekście zmian podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku wybierz dogodny termin z dat wymienionych poniżej lub zwróć się bezpośrednio do Jarosława Strusińskiego Dyrektora Oddziału SEKA S.A. Warszawa tel.: 22 517 88 50, e-mail: warszawa@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/06/Kadry-i-place-200x200-SEKA.png

CELE SZKOLENIA

W związku z zmianami w zakresie prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  zapraszamy na szkolenie, które odpowie m.in. na następujące pytania:

 • Jakie zwolnienia podatkowe dotyczące przyznawania świadczeń socjalnych  obowiązują od 2018 roku.
 • Jak właściwie gospodarować się świadczeniami z zfśs, aby uniknąć problemów ze strony ZUS-u, PIP-u.
 • Jakie świadczenia można przyznawać oraz jakimi kryteriami należy się kierować przyznając pracownikom świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 • Czy można żądać PIT-ów od pracowników?
 • Jakie świadczenia można przyznawać bez zachowania kryterium socjalnego?
 • Jak wygląda procedura zmiany wysokości odpisu lub całkowitej rezygnacji z tworzenia zfśs?

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, pracowników działów kadr i płac oraz innych zainteresowanych tematyką ZFŚS

KORZYŚCI

Program szkolenia zakłada kompleksowe omówienie tematów związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Podczas szkolenia będą wykorzystywane kazusy, mające na celu praktyczne zobrazowanie najczęściej pojawiających się problemów praktycznych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnym.

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z informacjami wynikającymi z przepisów prawa, stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jak również orzecznictwa Sądu Najwyższego.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/05/Kurs-kadry-i-place-–-od-podstaw-seka-sa-szkolenia.jpg

1. Podstawy prawne tworzenia ZFŚS

 Analiza przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2. Obowiązki pracodawców z zakresie tworzenia ZFŚS – NOWOŚĆ ZMIANY!

 •   Pracodawcy mający bezwzględny obowiązek tworzenia.
 •   Pracodawcy, którzy mogą zrezygnować z tworzenia ZFŚS.
 •   Zasady  prawidłowego wprowadzania zapisów do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS lub zmiany wysokości odpisu.
 •   Kto może wypłacać świadczenie urlopowe?

3. Wysokość odpisów na ZFŚS

 •   Możliwość dowolnego kształtowania wysokości odpisu w danym roku kalendarzowym.
 •   Wysokość odpisu dla poszczególnych grup pracowników.
 •   Zwiększenie ZFŚS.

4. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS oraz rodzaje świadczeń z zfśs

 •   Kogo uznajemy za rodzinę pracownika pod kątem świadczeń z ZFŚS?
 •   Czy osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne mają prawo do świadczeń z ZFŚS?
 •   Czy można objąć działalnością socjalną osoby spoza zakładu pracy?
 •   Zasady korzystania z ZFŚS przez emerytów i rencistów.
 •   Jakie świadczenia można finansować z zfśs?
 •   Czym różni się zapomoga od pomocy finansowej – WAŻNE!
 •   Rodzaje pomocy rzeczowej
 •   Czy paczki dla dzieci muszą być zróżnicowane?
 •   Czy można wyłączyć członków rodziny z dofinansowania do wypoczynku?

5. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS.

 •   Jakie czynniki mają wpływ na przyznanie i wysokość świadczenia z funduszu.
 •   Sposób badania sytuacji socjalnej pracowników.
 •   Oświadczenia o dochodzie na członka rodziny.
 •   Możliwość żądania dokumentów potwierdzających dochód na członka rodziny wskazany w oświadczeniu.
 •   Na co mogą być przeznaczone środki funduszu.
 •   Sposób różnicowania wysokości świadczeń .
 •   Jakie świadczenia nie mogą być finansowane z ZFŚS.

6. Regulamin ZFŚS.

 •   Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu/zmianie regulaminu ZFŚS.
 •   Co powinno zostać zawarte w regulaminie a czego pracodawca nie powinien umieszczać w jego treści.
 •   Zasady konsultacji i wprowadzania zmian do regulaminu ZFŚS.
 •   Rola związków zawodowych oraz przedstawiciela załogi.

7. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

 •   paczki dla pracowników
 •   bony towarowe
 •   bilety i karnety dla pracowników,
 •   zapomogi dla pracowników
 •   wczasy pod gruszą
 •   świadczenia dla emerytów i rencistów
 •   dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 •   dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 •   wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 •   rozliczenie imprezy integracyjnej
  koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

8. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.

9. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.

10. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.

11. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę

 •   środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę
 •   w jaki sposób i na jakich zasadach  ustalić wysokość przekazywanych środków
 •   termin na przekazanie środków.

Wybierz kurs w Twojej okolicy i dogodnym terminie: