Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi warunków pracy, które są zarówno bezpieczne, jak i higieniczne. W ramach troski o profilaktyczną ochronę zdrowia pracowników, ten obowiązek obejmuje nie tylko przestrzeganie powszechnie akceptowanych norm w tym zakresie, ale także uwzględnianie indywidualnych przeciwwskazań związanych ze zdrowiem lub preferencjami pracownika. Niezwykle istotnym elementem tej profilaktyki są badania lekarskie, które mają na celu ustalenie, czy pracownik jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków w warunkach panujących na danym stanowisku pracy.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, co wynika z Konstytucji RP (art. 66), prawa międzynarodowego oraz przepisów prawa pracy. Konkretnie, przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. określają szczegółowe obowiązki pracodawcy w tym zakresie, włączając orzeczenia lekarskie oraz badania lekarskie pracowników zgodnie z Kodeksem pracy.

W oparciu o wspomniane przepisy prawne, wyróżniane są trzy rodzaje badań profilaktycznych.

Badania wstępne

Badania wstępne są obowiązkowe dla osób przyjmowanych do pracy, pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska oraz innych pracowników przenoszonych na stanowiska z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia lub warunkami uciążliwymi. Warto zaznaczyć, że zmiany w przepisach dotyczące wstępnych badań lekarskich pracowników zostały wprowadzone przez ustawę z 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).

Zgodnie z nowelizacją art. 229 Kodeksu pracy od 1 kwietnia 2015 r., nie są poddawane wstępnym badaniom lekarskim osoby:

  1. a) ponownie przyjmowane do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o identycznych warunkach pracy w ciągu 30 dni po zakończeniu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  2. b) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na to samo stanowisko w ciągu 30 dni po zakończeniu poprzedniego stosunku pracy, jeśli przedstawiają aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach określonych w skierowaniu na badania lekarskie, a nowy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają tym na danym stanowisku pracy. Wyjątek stanowią osoby przyjmowane do pracy na stanowiska wyjątkowo niebezpieczne.
Badania okresowe

Wszyscy pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim. Częstotliwość tych badań ustala każdorazowo lekarz w zależności od stanu zdrowia pracownika oraz warunków charakterystycznych dla zajmowanego stanowiska pracy.

Badania kontrolne

Podlegają im pracownicy w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Celem wstępnych badań lekarskich jest ocena, czy kandydat jest odpowiedni do pracy na określonym stanowisku. Ważne jest podkreślenie, że badania przeprowadzone przez pracownika w celu zatrudnienia u jednego pracodawcy nie mogą zastąpić badań wstępnych, które uwzględniają specyfikę konkretnego stanowiska i warunki pracy u innego pracodawcy. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy stanowisko pracy niesie inne zagrożenia dla zdrowia niż stanowisko, na którym pracownik obecnie wykonuje swoje obowiązki.

Okresowe badania lekarskie mają na celu: profilaktykę i stanowią kluczowy element w wykrywaniu chorób zawodowych. W praktyce często zdarza się, że pracownicy zajmujący te same stanowiska otrzymują od lekarza zaświadczenia lekarskie z różnymi i czasem rozbieżnymi terminami kolejnych badań okresowych. Takie sytuacje są akceptowalne, ponieważ częstotliwość oraz zakres tych badań są ustalane przez lekarza odpowiedzialnego za opiekę profilaktyczną nad pracownikami. Decyzje te opierają się na wytycznych metodycznych dotyczących przeprowadzania badań, które zostały zawarte w załączniku do obowiązującego rozporządzenia regulującego badania profilaktyczne. Częstotliwość oraz zakres badań mogą być dostosowane indywidualnie do poszczególnych pracowników, uwzględniając ich stanowiska pracy oraz kondycję zdrowotną.

Lekarz wykonujący badanie profilaktyczne może rozszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania oraz skrócić termin kolejnego badania, nawet wbrew wytycznym metodycznym, jeśli uzna to za konieczne dla dokładnej oceny zdrowia pracownika. To podejście jest potwierdzone również przez Departament Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy w piśmie z 14 stycznia 2013 roku dotyczącym stosowania opieki zdrowotnej przez pracodawcę. Wskazuje się, że zakres oraz częstotliwość badań są decydowane przez lekarza odpowiedzialnego za profilaktyczną opiekę zdrowotną, uwzględniając informacje o czynnikach szkodliwych i uciążliwych podanych przez pracodawcę w skierowaniu oraz zgodnie z zapisami „Wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”, będących załącznikiem do obowiązującego rozporządzenia.

Źródło: materiały CIOP i PIB

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline