Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ropa naftowa i jej pochodne rafineryjne oraz petrochemiczne mają ogromne znaczenie jako kluczowe źródło energii, paliw i surowców. Bez nich funkcjonowanie i dalszy rozwój współczesnego społeczeństwa byłby wyjątkowo utrudniony i skomplikowany. Pomimo ogromnych korzyści, jakie przynoszą, ropa naftowa i jej produkty niosą za sobą liczne ryzyka dla zdrowia, życia ludzkiego oraz dla przyrody, wynikające z ich specyficznych właściwości fizykochemicznych i toksycznych charakterystyk.

Potencjalne zagrożenia

Nieodpowiedzialne wydobycie, przetwarzanie i obsługa ropy naftowej mogą prowadzić do różnorodnych zagrożeń, skutkujących poważnymi awariami, katastrofami i wypadkami. Współczesne technologie związane z eksploatacją i konwersją ropy naftowej są zazwyczaj na tyle zaawansowane, że tylko kombinacja niekorzystnych okoliczności, włączając ludzką nieuwagę lub ingerencję osób nieuprawnionych, może prowadzić do niepożądanych konsekwencji. Eliminacja negatywnych aspektów związanych z ropą naftową oraz jej obróbką wymaga zrozumiałej strategii gospodarowania, odpowiednich technologii przetwarzania, a także odpowiednich procesów dystrybucji surowców i materiałów. Dodatkowo, konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, wdrożenie skutecznych środków bezpieczeństwa pracy oraz przestrzeganie ściśle określonych norm sanitarno-higienicznych.

Zabezpieczenie pracowników w środowisku pracy, w tym w sektorze przemysłu, opiera się na przestrzeganiu krajowych przepisów prawnych i standardów higienicznych, które są zgodne z unijnymi dyrektywami dotyczącymi tworzenia odpowiednich warunków pracy. Te środki mają na celu zapewnienie pracownikom ochrony przed ekspozycją na substancje chemiczne i czynniki fizyczne.

Zagrożenia występujące na stanowisku pracy pracownika stacji paliw:
 • niekorzystny mikroklimat – zmienne warunki pogodowe,
 • upadek, potknięcie, poślizgnięcie się – zagrożenie to może wystąpić podczas przenoszenia towaru, poślizgnięcie się na rozlanym paliwie, potknięcie się o wystające wyposażenie dystrybutorów itp., porażenie prądem elektrycznym – zagrożenie to może wystąpić podczas używania elektrycznych narzędzi pracy, np. kosiarki, zagrożenia związane z wybuchem i pożarem,
 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego – zagrożenie to występuje podczas przenoszenia towaru, pracy w pozycji wymuszonej, np. tankowanie pojazdów,
 • poparzenia – zagrożenie może wystąpić podczas zmiany/uzupełnienia płynów lub olejów w samochodzie,
 • hałas, wibracje – zagrożenie wywołane, np. pracą dystrybutorów, kontakt z podwyższonym ciśnieniem – zagrożenie to występuje podczas pracy przy kompresorze oraz instalacji do napełniania pojazdów gazem LPG,
 • potrącenie przez pojazd – zagrożenie może wystąpić podczas poruszania się pomiędzy samochodami, przez nieuwagę pracownika oraz nieużywania elementów odblaskowych oraz przez niedostosowanie prędkości pojazdów klientów stacji,
 • substancje chemiczne – trujące, uczulające poprzez kontakt ze spalinami, benzyna, olej napędowy, opary produktów naftowych, hałas – pojazdy zaopatrujące się w potrzebne produkty, ruch uliczny obok stacji.
Wymagania ogólne dla obiektu

Ropę naftową i produkty naftowe, z wyjątkiem gazu płynnego, w zależności od temperatury zapłonu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zalicza się:

do I klasy – ropę naftową i produkty naftowe o temperaturze zapłonu do 296,15 K (23°C),
do II klasy – produkty naftowe o temperaturze zapłonu wyższej od 296,15 K (23°C) do 334,15 K (61°C),
do III klasy – produkty naftowe o temperaturze zapłonu wyższej od 334,15 K (61°C) do 373,15 K (100°C).

Produkty naftowe wszystkich klas w opakowaniach mogą być składowane w wydzielonych pomieszczeniach magazynowych, a produkty naftowe III klasy – także pod wiatami i na otwartych placach składowych.
Stałe stacje paliw powinny posiadać instalacje do monitorowania – pomiaru stanu magazynowanych produktów i urządzenia zabezpieczające przed:

przenikaniem produktów naftowych do gruntu i wód gruntowych, ścieków, rzek i zbiorników wodnych, emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach napełniania zbiorników magazynowych stacji paliw oraz wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów samochodowych.

W pomieszczeniach magazynowych pawilonu stacji paliw dopuszcza się przechowywanie cieczy palnych o temperaturze zapłonu:

334,15 K (61°C) i niższej w szczelnie zamkniętych opakowaniach o pojemności 1 dm3 i łącznej ich pojemności do 50 dm3, powyżej 334,15 K (61°C) w opakowaniach konfekcjonowanych w ilościach bez ograniczeń.

Ochrona PPOŻ.

Stację paliw płynnych wyposaża się w sprzęt przeciwpożarowy:

 • 2 agregaty 25 kg proszkowe lub CO2
 • 2 gaśnice proszkowe 6 kg,
 • 3 koce gaśnicze,
 • 2 gaśnice proszkowe 6 kg i 1 koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego.

Stację gazu płynnego wyposaża się w 2 gaśnice proszkowe 6 kg i 1 koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego.

Na stacji paliw należy zapewnić pracownikom:
 • odzież ochronną – letnią oraz zimową (bluza, kurtka zimowa, spodnie, czapka letnia, czapka zimowa, buty na spodach gumowych, rękawice ochronne),
 • środki ochrony twarzy i oczu stosowane przy tankowaniu gazem LPG (okulary ochronne), zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi (wiata),
 • właściwą odporność ogniową elementów budowlanych znajdujących się na terenie stacji,
 • zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i życia,
 • prawidłowe oznakowanie terenu stacji oraz stref wybuchu,
 • prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych, prawidłowe rozmieszczenie środków gaśniczych oraz pierwszej pomocy.

Źródła: materiały CIOP i PIB, www.gov.pl

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline