×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Instrukcje bezpieczeństwa ppoż., okresowy przegląd ppoż. oraz inne obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową nie zniknęły po pojawieniu się nowego koronawirusa i ogłoszonym stanie pandemii. Zmienił się tylko wektor działań, gdy wszystkie środki zostały rzucone wyłącznie na zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń.

Przypominamy, że pomimo wprowadzonych restrykcji zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) za ochronę przeciwpożarową odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.

Jakie obowiązki ppoż. ma właściciel budynku?

Podstawową funkcją ochrony przeciwpożarowej jest realizacja szeregu przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia, życia czy mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Obowiązujące przepisy nakładają na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu szereg zadań i obowiązków.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy ppoż. właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu jest obowiązany:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Niedopełnienie ww. zadań grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia może skutkować ogromnymi stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną.

Audyt przeciwpożarowy

W obecnej sytuacji, kiedy wszystkie działania są skupione wokół zapobiegania rozprzestrzenianiu się Sars-CoV-2, dopełnienie obowiązków ppoż. może być zrzucone na drugi plan. Pamiętać jednak należy o tym, że przepisy ppoż. nakładają na użytkowników i właścicieli obiektów obowiązek okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych:

 • urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice – w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku;
 • węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych – raz na 5 lat poddawanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Ponadto są też inne powody, które mają duży wpływa na warunki ochrony przeciwpożarowej w zakładzie, a ich zmiana pociąga za sobą w wielu sytuacjach konieczność dostosowania istniejących w zakładzie systemów ochrony przeciwpożarowej do nowych wymagań.

Możemy wymienić takie sytuacje jak:

 • ingerencja w strukturę obiektu,
 • modyfikacja charakteru produkcji,
 • zwiększenie obszaru składowania materiałów,
 • wprowadzenie do procesu technologicznego nowej substancji niebezpiecznej,
 • nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami.

Audyt przeciwpożarowy jest rozwiązaniem ponadczasowym, ponieważ przeprowadzony przez niezależnych ekspertów daje możliwość sprawdzenia, jaki jest faktyczny stan bezpieczeństwa pożarowego oraz zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji finansowych, które mogłyby się pojawić po kontroli przez uprawnione do tego podmioty.

Przypominamy, że pandemia nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów.

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA