×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Co musisz wiedzieć o Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

2 lipca 2020r. firma Inter Cars przy udziale naszej firmy SEKA S.A. przeprowadziła szkolenie dotyczące Bazy danych o odpadach i opakowaniach. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach programu Bio Service. Zajęcia miały formę Webinarium. Omawiana tematyka obejmowała zagadnienia takie jak odbiór odpadów, logowania się do systemu, wystawiania kart, wystawiania kart KPO, akceptacji tych kart, ewidencji i sprawozdawczości w systemie BDO.

Zajęcia poprowadzili eksperci SEKA S.A.

dr inż. Grażyna Kutla
Główny specjalista ds. ochrony środowiska

Aleksander Florek
Zastępca Dyrektora Działu Handlowego ds. ochrony środowiska

Maciej Czechowski

Specjalista ds. ochrony środowiska

Przez cały czas istniała zadawania pytań na czacie. Warto zapoznać się z odpowiedziami gdyż zakres szkolenia został przygotowany na podstawie informacji oraz pytań jakie spływają do serwisu Bio Service zarówno klientów jak i operatorów logistycznych firmy Inter Cars, a więc osób, których problematyka związana z BDO dotyka na co dzień.

1. Pytanko takie, zarejestrowałem się w BDO, tylko zanim dostałem loginy do BDO abym się mógł zalogować, musiałem oddać olej?

Ustawa z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zniosła obowiązek wprowadzania ewidencji papierowej (prowadzonej w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.) do systemu BDO. Przepis ten nie dotyczy prowadzenia ewidencji papierowej w przypadku awarii systemu BDO. Podkreślono, że podmioty oczekujące na wpis do rejestru BDO mogą stosować papierową ewidencję pozostawiając pole na numer BDO puste.

2. czy prawdą jest, że po wytworzeniu ponad 1 tony odpadów należy starać się o dodatkowe pozwolenie od WOŚ?

Przekroczenie 1 tony odpadów niebezpiecznych z INSTALACJI np. odpady niebezpieczne z kabiny lakierniczej lub odpady powstałe na skutek automatycznej odciągarki zużytego oleju będą podlegały pod pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
Przykład:
Podnośnik samochodowy w warsztacie jest urządzeniem służącym do podniesienia pojazdu na określoną wysokość w celu umożliwienia dostępu do miejsc pojazdu niedostępnych w trakcie jego ustawiania na podłożu warsztatu lub ułatwienia wykonania czynności naprawczych i konserwacyjnych. Wówczas praca takiego podnośnika nie generuje powstawania odpadów natomiast będą nimi czynności ręczne polegające na wymianie części lub płynów eksploatacyjnych np. wymiana klocków hamulcowych, płynów hamulcowych, oleju silnikowego przy użyciu ręcznych narzędzi, przyrządów, urządzeń lub naczyń do których spuszczane są grawitacyjnie płyny eksploatacyjne lub oleje. Odpady wytwarzane podczas tych czynności będą zaliczane do odpadów powstałych poza instalacją.

Jeżeli natomiast ww. naprawy i konserwacje będą wykonywane przy użyciu urządzeń spełniających definicję instalacji zgodnie z Art.3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska źródłem powstania odpadów będzie instalacji, która może wymagać uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
instalacji – rozumie się przez to:
a)stacjonarne urządzenie techniczne,
b)zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c)budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
których eksploatacja może spowodować emisję;
Zgodnie z art. 180 ww. ustawy eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia jeżeli instalacja spełnia poniższe kryteria.
Zgodnie z art. 180a tej ustawy pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzanie odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych (kody odpadów z gwiazdką)
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne (kody odpadów bez gwiazdki)
3. A jeśli złożyłam papierowo sprawozdanie za 2019?
Sprawozdania za 2019 składane są jedynie w formie elektronicznej poprzez bazę BDO. Takie sprawozdanie papierowe należy wprowadzić do systemu BDO do dnia 31.10.2020.

4. Czy w bazie BDO już istnieje możliwość wprowadzenia rocznego zestawienia. (do połowy października nie było tej możliwości)
Tak istnieje już taka możliwość ale ze względu na liczne błędu Urzędy Marszałkowskie zachęcają aby wstrzymać się z wprowadzaniem sprawozdania do sierpnia.
5. Jeżeli wytwarzam mniej niż 100 kg w ciągu roku, odpadów niebezpiecznych, czy mam obowiązek prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji związanych z ich wytwarzaniem

Odpady niebezpieczne podlegają pod ewidencję odpadów. Należy dla nich prowadzić karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów

6. Numer BDO muszę wpisać na każdą fakturę?

Podmioty które wykonują poniższe działalności mają obowiązek umieszczania nr BDO na dokumentach sprzedażowych:
1) wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzający baterie lub akumulatory,
3) wprowadzający pojazdy,
4) producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
5) wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzający na terytorium kraju opony,
7) wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.
Natomiast firmy które wytwarzają odpady nr BDO muszą umieszczać na dokumentach ewidencji odpadów (karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, sprawozdania począwszy od 24 lipca 2018

7. Czy śmieci komunalne też należy ująć w zestawieniu bdo

Odpadów komunalnych nie uwzględnia się w sprawozdaniu dot. Wytworzonych odpadów ani nie oddaje się ich na kartach przekazania odpadów.

8. Zmieniam miejsce prowadzenia działalności, czy w aktualnym miejscu przed zmianą muszę wyzerować stany magazynowe odpadów?

Art.. 25 ustawy o odpadach określą jak długo można magazynować odpady
4. Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:
1)1 rok – w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;
2)3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.

9. Czy handlując autami krajowymi (nie wprowadzam) zakupując do nich części ale bez olejow i akumulatorów, musze być zarejestrowany w BDO?

Jeżeli oleje i akumulatory kupują Państwo z zagranicy (UE i poza UE) to jak najbardziej podlegają Państwo pod wpis do BDO jako:
1.wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
2. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.
Wtedy podlegają Państwo pod opłatę rejestrową oraz opłatę roczną w wysokości:
– 100,00 zł mikroprzedsiębiorcy
– 300,00 zł pozostali przedsiębiorczy

10. Co jeśli do dziś nie złożyłem sprawozdania za 2019?
Termin na złożenie sprawozdania dot. Wytworzonych odpadów za 2019 został przesunięty na 31.10.2020.
11. Jak mam wystawić kartę na złom, który nasza firma (nie tylko warsztat do której należy) sam wywozi do punktu skupu złomu. Nie mamy możliwości zważenia ile wywieziemy.

Należy oszacować wagę a następnie kiedy odbiorca z waży należy wprowadzić korektę karty przekazania odpadów.

12. Co z makulaturą i plastikiem czystym opakowania po częściach można oddawać jako komunalne?

Jeżeli właściwości odpadów z działalności pokrywają się z właściwościami odpadów komunalnymi można razem je oddawać jako odpady komunalne. Lecz polecam uzgodnić to z odbiorcą odpadów komunalnych.

13. Zarejestrowałem działalność ostatniego grudnia 2019r. Numer rejestrowy otrzymałem w lutym. Czy muszę składać raport i oddać odpady do października 2020 r czy dopiero w 2021 r

Jeżeli w grudniu oddawali Państwo odpady to jak najbardziej trzeba będzie złożyć sprawozdanie za 2019r.

14. Czy jako wytwórca odpadów mogę je transportować?

Wytwórca własnych odpadów może transportować swoje odpady pod warunkiem że samochód jest specjalnie oznaczony poprzez tabliczkę „ODPADY”

15. Czy sprawozdanie z odpadów za 2019 rok złożone w marcu tego roku w formie papierowej trzeba złożyć ponownie w formie elektronicznej?

Sprawozdanie za 2019 składamy jedynie w formie elektronicznej poprzez BDO.

16. Czy znajdę gdzieś w Internecie spis podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów?

Na stronach internetowych urzędów gminy powinny być wykazy firm które odbierają odpady z danej gminy.

17. Czy firma obsługująca odbiór odpadów BDO zapewnia pojemniki na odpady czy należy sobie je zakupić samemu oraz czy muszą mieć odpowiednie kolory czy wystarczy na pojemnikach odpowiedni numer odpadu

Jest to sprawa indywidualna, podlegająca negocjacjom.

18. CZY ODPADY MUSZĄ BYĆ ODDAWANE CO MIESIĄC

NIE

19. Złożyłem listownie rejestrację o numer BDO + zrobiłem wpłatę, nie dostałem żadnej odpowiedzi, dzwoniłem do urzędu twierdza ze dopiero przerabiają końcówkę roku 2020? pytanie takie czy powinien mieć potwierdzenie?

Jako potwierdzenie złożenia wniosku można traktować kopie wniosku oraz dokument pocztowy z datą nadania.

20. Co to znaczy że ktoś jest „wprowadzającym na rynek”?

Wprowadzającym produkty w opakowaniach – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:
a) wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 i 288), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,
c) prowadzącego:
– jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
– więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach;
24) wprowadzeniu do obrotu – rozumie się przez to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji; za wprowadzenie do obrotu uważa się także:
a) import opakowań,
b) import produktów w opakowaniach,
c) wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,
d) wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach
– dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.
Dotyczy to również wprowadzających takie produkty jak opony, oleje, akumulatory samochodowe.

21. Jeśli w 2019 była prowadzona działalność, ale nie były odbierane odpady, czy trzeba składać sprawozdanie na 2019 rok

Nie trzeba

22. Jestem zarejestrowany w BDO jako warsztat i jako wprowadzający pojazdy jeżeli w danym roku nie sprowadziłem żadnego pojazdu to czy mam obowiązek złożenia sprawozdania odnośnie pojazdów?

TAK, sprawozdanie trzeba będzie składać w systemie BDO.

23. jaki kod mają opakowania kartonowe

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

24. Czy przez wprowadzanie pojazdów rozumiemy pojazdy sprowadzane z zagranicy, czy również pojazdy nowe? Pytam jako autoryzowany dealer.

Wprowadzającym pojazdy można być zarówno jako firma wprowadzająca używane pojazdy jak i nowe. Co do nowych pojazdów zależy to od umowy dealerskiej z główną polską spółką konkretnej marki.

25. Czy jeśli prowadzę warsztat elektromechaniczny przy domu i mam już podpisane umowę na odbiór odpadów komunalnych musze mieć druga umowę na oddawanie odpadów komunalnych na działalność

Teoretycznie trzeba będzie dokonać korekty umowy lub deklaracji na odbiór odpadów komunalnych.

26. Rejestrowałem się do bazy BDO dwa razy internetowo w zeszłym roku. Do dziś nie mam odpowiedzi. Czy możliwe ze nie musze mieć tego nr bdo? Mało wytwarza odpadów

Do końca 2019 rejestracja do BDO odbywała się na wnioskach papierowych. Najlepiej skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim.

27. Z naszej firmy została wydzielona część i powstała (firma córka) spółka. Warsztat należy o spółki, czy spółka musi mieć osobny nr BDO, czy wystarczy głównej firmy.

Jeżeli w spółce będą powstać odpady warsztatowe w tym odpady niebezpieczne to tak powinna posiadać nr BDO.

28. proszę o adres strony z podmiotami odbierającymi odpady

www.google.pl proszę wpisać np. firma odbierająca odpady Wrocław

29. czy mogę oddać odpady o kodzie niezgłoszonym we wniosku do BDO?

Praktycznie system dopuszcza oddanie takiego kody. Natomiast niezwłocznie trzeba będzie dokonać aktualizacji wpisu

30. Czy muszę wystawiać na fakturze i paragonie opłatę recyklingową za odpady?

NIE. Opłata recyklingowa dotyczy toreb foliowych.

31. Co grozi za wytwarzanie odpadów bez zezwolenia od marszałka(nikt prawie tego nie posiada), ale normalnie je oddaje do utylizacji

Zgodnie z art. 178 i 179 u.o. następujące czyny związane z rejestrem stanowią wykroczenia:
– niezłożenie wbrew przepisom wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu w rejestrze lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym,
–gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru.
Sankcją za wykroczenie jest kara aresztu albo grzywny.
Naruszenia wskazane w art. 194 ust. 1 pkt 5 i 5a u.o. stanowią delikty administracyjne, za które wymierza się administracyjną karę pieniężną. W zakresie związanym z rejestrem są to następujące naruszenia:
– prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 u.o., bez wymaganego wpisu do rejestru,
–nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63 u.o.
Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w art. 194 ust. 1 u.o., wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
Transport odpadów bez wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10 000 zł (art. 195 u.o.).

32. Czy odpad wytworzony w 2019, mogę oddać w 2020? jak długo można magazynować odpady, np. olej, filtry itd..

Tak

33. Wniosek o numer do BDO włożyłem w terminie, do tej pory nie mam odpowiedzi (co robić)

Skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim.

34. JAKIEGO TYPU POWINNY BYC POJEMNIKI NA ODPADY NP FILTRY BADZ ZABRUDZONE CZYŚCIWO I CZY MOGA BYC PRZECHOWYWANE NA TERENIE NIE UTWARDZONYM

Pojemniki powinny zabezpieczać odpad przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak np. opad atmosferyczny, wiatr oraz przez ewentualnym rozlaniem (pozostałości oleju).

35. Jak edytować zaplanowaną kartę?

https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/

36. Aby odbierający odpady widział naszą kartę to musimy zrobć „zapisz i wygeneruj potwierdzenie”

trzeba zmienić status na „zatwierdzony” lub „potwierdzenie wygenerowane”

37. Czy ewidencję wytworzonych odpadów należy prowadzić na bieżąco? tzn. przed odebraniem odpadów należy je ewidencjonować w BDO?

Ewidencje należy prowadzić na bieżąco po zatwierdzeniu karty przekazania odpadów przez transportującego odpad.

38. Jeśli nie zgadza się masa odbieranych odpadów jest możliwość oprawy tej karty

Tak, przyjmujący odrzuca kartę a następnie przekazujący ją koryguje.

39. Czyli wszystkie papierowe karty muszę wpisać do systemu i wygenerować w nim sprawozdanie za 2019?

Papierowych kart przekazania odpadów z 2019 nie wprowadza się do systemu BDO.

40. Czy KPO mogę wystawić przy odbiorcy odpadów czy muszę przed jego przyjazdem?

KPO trzeba wystawić przed rozpoczęciem transportu odpadów od Państwa.

41. Czy generujemy karty dla węgla wykorzystywanego do ogrzewania warsztatu? W sprawozdaniach papierowych było to odnotowywane

TAK

42. Czy jako sprzedawca detaliczny akumulatorów samochodowych, który również odbiera zużyte akumulatory od klientów jestem zobowiązany do prowadzenia ewidencji i sporządzenia sprawozdania z przekazania ich jako odpady?

TAK

43. Zużyte opony odbiera od nas Złomex na polecenie InterCarsu, czy musimy mieć umowę z odbiór tych opon ?

Nie trzeba mieć umowy

44. A kto to sprawdzi jak długo magazynujesz odpad?

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy,

45. Czy na folię, plastik, tekturę muszę wystawiać karty przekazania

Jeśli ten odpad będzie inny niż odpady komunalne to należy wystawić kartę przekazania odpadów.

46. Kto jest wprowadzającym pojazd na rynek?

Wprowadzającym pojazd jest firma która po raz pierwszy sprowadza pojazd z zagranicy.

47. Czy za oddanie złomu potrzebny jest dokument czy to podlega BDO

Tak podlega wystawieniu karty przekazania odpadów w BDO

48. Mam numer BDO gdzie mogę sprawdzić jakie kody odpadów są zarejestrowane pod tym numerem

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

49. Czy firma transportowa musi się rejestrować w BDO

Jeśli wytwarza odpady prawdopodobnie będzie musiała się zarejestrować. Jest to kwestia indywidualna.

50. Czy oddając złom samochodowy do skupu muszę wypełnić kartę przekazania odpadów i otrzymać jakiś dokument odebrania?

Tak

51. Przepracowany Olej obiera firma zewnętrzna – czy mam to także ujmować w BDO

Tak

52. Czy w każdym momencie prowadzenia działalności można się zarejestrować w BDO

Tak

53. Jeśli opuszczam olej do wanny w kanale to wytwarzamy odpad? Nie ma żadnej instalacji

W takiej sytuacji odpad jest wytwarzany poza instalacji – tak wytwarzają Państwo odpady.

54. Proszę o informację jak powinna być prowadzona ewidencja odpadów w warsztacie, chodzi głównie o wymianę oleju, zużyte filtry, czyściwo

Firma musi prowadzić ewidencji odpadów na podstawie kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów oraz raz w roku składać sprawozdanie.

55. Czy ilość oddawanych odpadów np. oleju musi się zgadzać z wystawioną fakturą za wymianę oleju w skali np. roku

Masa z karty przekazania odpadów powinna zgadzać się masą na fakturze za odbiór odpadu. Wymieniony olej nie zawsze będzie oddany w tym samym miesiącu jako odpad. Może zdarzyć się tak, że będą mieli Państwo więcej wymienionego oleju niż odpadu oleju.

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.plZobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA