SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przestrzeganie określonych procedur, które polegają przede wszystkim na zakazach, pozwala eliminować zagrożenia pożarowe w zakładach pracy. Poznaj czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W budynkach, innych obiektach budowlanych i na terenach, generalnie rozumianych jako obiekty, a także na terenach do nich przyległych nie wolno wykonywać czynności, które mogą spowodować:

 • pożar,
 • rozprzestrzenianie się pożaru,
 • utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego,
 • utrudnienie prowadzenia ewakuacji,

Czynnościami zabronionymi są m.in.:

 • używanie otwartego ognia, palenie tytoniu, stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w: strefie zagrożenia wybuchem, miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;
 • użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź warunkami określonymi przez producenta albo niepoddawanych okresowym kontrolom;
 • garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli: nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu, nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;
 • rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi;
 • rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużlu lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby oraz traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się: materiałów palnych, sąsiednich obiektów;
 • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym także pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych, ustawionych bezpośrednio na palnym podłożu, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
 • przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C, linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających i odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, a także siłowych przewodów elektrycznych oraz siłowych gniazd wtykowych o napięciu powyżej 400 V;
 • stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
 • instalowanie opraw oświetleniowych i osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na palnym podłożu, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza go przed zapaleniem;
 • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość bądź wysokość poniżej wymaganych wartości ;
 • składowanie materiałów palnych: w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach, na drogach komunikacji ogólnej, w piwnicach.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!