Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Określenie „młody pracownik” odnosi się do osób w wieku 15-24 lata. Określenie to obejmuje zarówno osoby, które zakończyły już edukację i rozpoczęły pracę, jak i uczniów odbywających szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach (praktyki), studentów dorabiających w czasie wolnym (wakacje, dni wolne, wieczory), czy osoby łączące pracę zarobkową z nauką w systemie zaocznym.

Szczególna grupa pracowników

Pracownicy młodzi stanowią szczególną grupę wśród pracowników, bowiem rozpoczynając swoją aktywność zawodową, wnoszą na ogół do pracy nowoczesną wiedzę teoretyczną oraz entuzjazm, czego pochodną jest nowatorskie podejście do rozwiązywania problemów – a dopiero z wiekiem nabierają doświadczenia zawodowego. Ta grupa pracowników budzi również szczególne zainteresowanie ze względu na odnotowywaną w niej od lat najwyższą wypadkowość w pracy. podwyższona wypadkowość jest wynikiem wielu czynników, takich jak brak doświadczenia zawodowego, brak wiedzy o istniejących czy potencjalnych zagrożeniach i metodach zapobiegania im, a także niepełna dojrzałość fizyczna i psychiczna młodych pracowników sprzyjająca brawurowym zachowaniom.

Dlaczego młodzi podejmują pracę

Głównym motywem podejmowania pracy zawodowej przez osoby młode jest sytuacja ekonomiczna, a dopiero na dalszym miejscu satysfakcja z pracy czy też możliwość samorozwoju. Istotne jest również to, iż młodzi ludzie nisko oceniają takie aspekty pracy zawodowej, jak możliwość awansu czy teś zgodność z kwalifikacjami.

W stosunku do osób w wieku 19-24 lat obowiązują ogólne zasady i przepisy obowiązujące w kraju, w stosunku do osób bardzo młodych w wieku 15-18 lat (młodocianych) zastosowanie mają odrębne przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Jakie prace mogą wykonywać młodzi

Młodociani mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę tylko przy wykonywaniu prac lekkich, które nie powodują zagrożenia dla zdrowia, życia i rozwoju psychofizycznego młodocianego. Pracodawca zatrudniający młodocianych zobowiązany jest do sporządzenia wykazu prac lekkich, przy których może ich zatrudnią. Wykaz ten musi uzyskać aprobatę lekarza medycyny pracy oraz zatwierdzenie przez właściwego inspektora pracy. Tworząc ten spis, pracodawca musi uwzględnią występujące u niego warunki pracy i stanowiska oraz wykaz prac wzbronionych młodocianym.

Prawo chroni młodocianych przed wykonywaniem prac, które:
• są ograniczone wyłącznie do dźwigania, przenoszenia i przewożenia ładunków (także środkami transportu),
• narzucają powtarzalność ruchów,
• w przypadku dziewcząt: wymuszają przewożenie ładunków na dwukołowych wózkach poruszanych ręcznie oraz taczkach.

Młodociany pracownik nie może również pracować w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych (np. środków ochrony roślin, leków psychotropowych, substancji rakotwórczych), fizycznych (np. promieniowanie laserowe, nadfioletowe), biologicznych (materiały zakaźne) i pyłów (np. uczulających lub o działaniu mutagennym). Ze względu na zagrożenie wypadkami, młodocianych nie wolno zatrudniać na stanowiskach stwarzających ryzyko urazu (np. w transporcie kolejowym, w kamieniołomach, przy nieodpowiednim oświetleniu).Przepisy prawa chronią nie tylko zdrowie fizyczne młodocianych, ale także psychiczne poprzez zakaz wykonywania prac w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego (wymagających odbioru i przetwarzania dużej liczby informacji, podejmowania trudnych decyzji i in.), prac, które mogą zaburzać dalszy rozwój psychiczny (między innymi związanych z ubojem i obróbką poubojową zwierząt, a także związane z produkcją, sprzedażą i konsumpcją wyrobów alkoholowych) i inne.

Źródło materiały CIOP i PIB

najbliższe szkolenia z prawa pracy

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline