SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Specjalista ds. kadr i płac – certyfikacja zawodu

Księgowy to zawód przyszłości!

  • Wybierz jedną z 19 lokalizacji w Polsce.
  • Pracuj w zawodzie księgowego.
  • Rozwijaj i poszerzaj wiedzę.
  • Zdobądź certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności.

Wybierz dogodny termin z dat wymienionych poniżej lub zwróć się teraz bezpośrednio do działu szkoleń SEKA S.A. na aders e-mail: szkolenia@seka.pl lub zadzwoń pod numer: 22 22 88 888

Częste zmiany w przepisach wymagają od przedsiębiorcy poświęcenia dużo czasu na bieżące śledzenie prawa, na analizę ustaw oraz ich zastosowanie. Brak wiedzy oraz doświadczenia w zakresie prawa pracy może skutkować dla pracodawcy karami nawet do 30 tys. zł grzywny. Warto zatem zastanowić się nad rozwiązaniami, które będą korzystne i opłacalne dla firmy. Zdobycie własnych kompetencji jest kluczowe w biznesie.

Kurs Kadry i Płace

Prowadzenie spójnej i przemyślanej polityki kadrowej oraz związanej z wynagrodzeniami stanowi obowiązek współczesnych przedsiębiorstw. Specjaliści w tym zakresie są, więc szczególnie pożądaną grupą na obecnym rynku pracy, zwłaszcza gdy mogą pochwalić się certyfikatem zawodowym. Kurs Kadry i Płace prowadzony przez specjalistów z firmy SEKA stanowi szansę na zdobycie tych cenionych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.

Kurs Kadry i Płace – program szkolenia

Osoby odpowiedzialne za politykę kadrową w przedsiębiorstwach, a także naliczane wynagrodzeń powinna cechować doskonała znajomość obowiązującego prawa, jak również wysoka etyka pracy. Kurs Kadry i Płace obejmuje, zatem wszelkie zagadnienia, które powinni znać najlepiej wykwalifikowani specjaliści w tej dziedzinie.

Na szkolenie składają 72 godziny dydaktyczne. W trakcie kursu jego uczestnicy mają do czynienia z zagadnieniami takimi jak prawo pracy, czas pracy, świadczenia pracownicze, obowiązki pracowników i pracodawców oraz między innymi prawidłowe naliczenie składek do ZUS i Urzędu Skarbowego. Kurs Kadry i Płace obejmuje ponadto praktyczne zajęcia w postaci warsztatów komputerowych. W ich trakcie uczennicy poznają program Płatnik, który znajduje zastosowanie w większości współczesnych firm, a jego znajomość jest wyraźnym atutem w CV potencjalnego pracownika.

Do kogo skierowany jest kurs Kadry i Płace?

Kurs Kadry i Płace to zajęcia skierowana do osób posiadających przynajmniej średnie wykształcenie. Skorzystają z niego zarówno osoby już pracujące w zawodzie, które mogą w ten sposób rozszerzyć swoją wiedzę, jak i osoby pragnące zdobyć nowy, pożądany na współczesnym rynku pracy zawód. Ukończenie kursy stwarza uczestnikowi szansę na objęcie posady specjalisty lub na awans zawodowy w ramach aktualnej ścieżki kariery.

Kurs Kadry i Płace zakończony certyfikacją – wszystkie korzyści z jego ukończenia

Proponowany kurs Kadry i Place kończy się czterogodzinnym egzaminem zawodowym. Dzięki temu uczestnicy mają szansę zyskać certyfikat oznaczony kodem uwzględnionym w stosownym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 roku. Poza kwalifikacjami uczestnicy zyskują także praktyczną wiedzę za sprawą warsztatów. Dla wielu potencjalnych uczestników ważny jest fakt, że kurs Kadry i Płace może zostać współfinansowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/06/Kadry-i-place-200x200-SEKA.png

CELE SZKOLENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:
– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310
– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń. Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i płac mogą być osoby:
a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie specjalisty ds. płac
c) rozumiejące znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

KORZYŚCI

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe z zakresu kadr i naliczania wynagrodzeń. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas których prowadzący przedstawi liczne przykłady i interpretacje, które pomogą w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/05/Kurs-kadry-i-place-–-od-podstaw-seka-sa-szkolenia.jpg

MODUŁ KADROWY (72 godziny dydaktyczne)

1. Podstawy prawne i funkcjonowanie
– Źródła oraz zasady prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń).
– Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji personalnej z elementami ochrony danych osobowych

2. Podstawy świadczenia pracy
– Nawiązanie i ustanie stosunku pracy:
– Zmiana treści umowy o pracę:
– Ustanie stosunku pracy:
– Zasady rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika:
– Świadczenie pracy w ramach umów cywilno-prawnych.

3. Czas pracy i urlopy
– Czas pracy jako istotny element wynagrodzenia za pracę
– Urlopy pracownicze (nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu i zasady jego udzielania, urlopy zdrowotne i inne dodatkowe).

4. Obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych
– Ochrona pracy kobiet
– Ochrona pracy młodocianych
– Szczególne obowiązki zakładu pracy wobec osób niepełnosprawnych

5. Obowiązki pracowników i pracodawcy wynikające ze stosunku pracy
– Porządek i dyscyplina pracy
– Odpowiedzialność materialna pracowników
– Odpowiedzialność pracownika i firmy za naruszenie przepisów prawa pracy w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
– Wybrane zagadnienia z działu X Kodeksu Pracy
– Pracownik i pracodawca przed sądem

6. Świadczenia socjalne
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
– Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona
– Prawo ubezpieczeń społecznych (zarys systemu, w tym: zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

MODUŁ PŁACOWY (32 godziny dydaktyczne)

7. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

8. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych – ujęcie składkowe i podatkowe

9. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno – prawnych
– Rozliczenia z ZUS-em
– Rozliczenia z urzędem skarbowym

10. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11. Program Płatnik – warsztaty przy komputerach.

EGZAMIN (4 godziny)Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!