Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kurs kadry i płace – od podstaw

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/06/Kadry-i-place-200x200-SEKA.png

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Kursant ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

Rekomendowany jest zwłaszcza dla osób rozpoczynających pracę w obszarze zagadnień personalnych rozliczania wynagrodzeń oraz dla doświadczonych pracowników działów kadr, którzy zainteresowani są ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Zdobyta wiedza da mozliwość swobodnego poruszanie się w obszarze zagadnień personalnych oraz zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi związanej z zatrudnianiem pracowników jak również z zatrudnianiem osób na innych podstawach prawnych niż stosunek pracy.

W sprawie outsourcingu kadrowo-płacowego zwróć się bezpośrednio do Elżbiety Zadrożnej Dyrektor finansowej SEKA S.A. tel.: 22 517 88 23, 22 517 88 48, e-mail: kadryplace@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/05/Kurs-kadry-i-place-–-od-podstaw-seka-sa-szkolenia.jpg

1. Źródła prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy).

a. elementy konieczne i fakultatywne umowy o pracę,
b. domniemanie istnienia stosunku pracy,
c. rodzaje umów o pracę, korzyści i wady.

a. wypowiedzenie zmieniające w zależności od rodzaju umowy o pracę,
b. porozumienie zmieniające.

a. kodeksowe i pozakodeksowe sposoby ustania stosunku pracy w zależności od rodzaju umowy,
b. wypowiedzenie umowy o pracę,
c. zwolnienie „dyscyplinarne”,
d. porozumienie stron,
e. ochrona trwałości stosunku pracy.

a. zwolnienia grupowe, w tym procedura zwolnień grupowych, odprawy i inne obowiązki pracodawcy,
b. zwolnienia indywidualne i ich konsekwencje.

a. ogólne cechy charakterystyczne umów cywilnoprawnych,
b. charakterystyka umowy zlecenia,
c. charakterystyka umowy o dzieło,
d. charakterystyka kontraktu menadżerskiego.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.


a. obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika,
b. świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

a. zasady ogólne,
b. odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi,
c. wspólna odpowiedzialność za mienie łącznie powierzone.

a. podstawowe pojęcia (doba, tydzień, odpoczynki),
b. systemy czasu pracy,
c. praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie,
d. praca w niedziele i święta,
e. praca w dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
f. praca w porze nocnej.

a. wprowadzenie (podstawowe pojęcia, składniki wynagrodzenia, sposób ustalania zasad wynagrodzenia, systemy wynagrodzeń),
b. prawna ochrona wynagrodzeń,
c. świadczenia w związku niewykonywaniem pracy,
d. inne świadczenia obligatoryjne.

12. Urlopy pracownicze (nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu i zasady jego udzielania, urlopy zdrowotne i inne dodatkowe).


a. tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
b. osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu,
c. przeznaczenie środków funduszu,
d. wspólna działalność socjalna,
e. świadczenie urlopowe,
f. odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.

a. niepełnosprawni:
b. kobiety i młodociani:

a. nagrody i wyróżnienia,
b. kary porządkowe oraz procedura ich nakładania,
c. zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz bez prawa do wynagrodzenia.
d. prowadzenie dokumentacji personalnej z elementami ochrony danych osobowych.

egzamin 45 min

MODUŁ PŁACOWY


a. Składki na ubezpieczenie społeczne
b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
c. Ograniczenie składek społecznych
d. Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku
e. Technika naliczania od brutto do netto – wynagrodzenie zasadnicze/ stawka godzinowa
f. Wynagrodzenie pomniejszone za pracę – nieprzepracowanie całego miesiąca (rozpoczęcie/zakończenie pracy w trakcie miesiąca, choroba, inne nieobecności)
g. Dwie wypłaty w jednym miesiącu

a. Składkowanie i opodatkowanie umów cywilnoprawnych
b. Koszty uzyskania i zaliczka na podatek
c. Technika naliczania umów zlecenie
d. Technika naliczania umowy o dzieło/ praw autorskich
e. Wynagrodzenie członków zarządu i rad nadzorczych

a. Składniki stałe i zmienne uwzględniane w podstawie urlopowej
b. Składniki nieuwzględniane w podstawie urlopowej
c. Wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy
d. Współczynnik do ekwiwalentu za urlop
e. Technika naliczenia wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

a. Normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
b. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
c. Składniki uwzględniane przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych


20. Odprawy i odszkodowania na liście płac

a. Opieka medyczna
b. Pakiet sportowy
c. Samochód służbowy do celów prywatnych
d. Mieszkanie dla pracownika
e. Telefon i komputer
f. Dodatkowe ubezpieczenie

a. Zakładanie Płatnika w programie
b. Aktualizacja i uwierzytelnianie danych
c. Rejestr ubezpieczonych – aktualizacja danych
d. Dokumenty zgłoszeniowe
e. Dokumenty rozliczeniowe
f. Tworzenie i wysyłka dokumentów
g. Informacja dla osoby ubezpieczonej za miesiąc/rok
h. Informacja IWA

Wybierz kurs w Twojej okolicy i dogodnym terminie oraz wymagany poziom trudności w obszarze kadrowo-płacowym: