SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie spoczywa na pracodawcy.


Wymagania te są zawarte w zarówno w przepisach ustawy Kodeks pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ogólnych przepisów bhp. Istotą audytu bhp jest przeprowadzenie analizy faktycznego stanu warunków pracy pod kątem ich zgodności z przepisami.

Warunki pracy są istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo oraz komfort pracy pracowników.

Z punktu widzenia pracodawcy są one o tyle istotne, że za niespełnienie wielu wymogów prawnych mogą grozić sankcje karne. Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na identyfikację wszystkich nieprawidłowości występujących w firmie i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych.

Po przeprowadzonym audycie bhp oraz stwierdzonych ewentualnych niezgodnościach, pracodawca ma czas, by je naprawić lub usunąć. W ten sposób jego przedsiębiorstwo będzie spełniało obowiązkowe wymogi z zakresu bhp i uniknie konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Jaki jest zakres audytu bhp?

W ramach przeprowadzanej kontroli audytujący sprawdza m.in.:

 • warunki pracy w pomieszczeniach i na poszczególnych stanowiskach,
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
 • dokumentację oceny ryzyka zawodowego
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • eksploatację urządzeń elektroenergetycznych,
 • instrukcje bezpiecznego wykonywania prac,
 • stan techniczny urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 • instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń,
 • drogi transportowe (oznakowanie, drożność i inne),
 • badania profilaktyczne oraz dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników,
 • organizację systemu pierwszej pomocy,
 • aktualności szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
 • prowadzenie dokumentacji wypadków i chorób zawodowych,
 • podręczny sprzęt gaśniczy,
 • praktyczne sprawdzanie warunków i organizacji ewakuacji w obiekcie (ćwiczenia ewakuacyjne),
 • pracy komisji BHP.

Po przeprowadzonym audycie sporządzany jest raport, który uwzględnia wszystkie prawidłowości jak również niezgodności z obowiązującymi przepisami. Przedstawione są w nim również propozycje wdrożenia nowych procedur i standardów, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie i doprowadzenie do sytuacji pełnej zgodności z prawem.

☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl

ZAREZERWUJ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA W TWOIM REGIONIE


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej