Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków, w jakich mogą oni wykonywać swoje obowiązki. Jednak nie w każdym przedsiębiorstwie, co dotyczy zwłaszcza mniejszych podmiotów, zatrudniony jest etatowy specjalista do spraw BHP, który zadba o przestrzeganie przepisów prawa. Te ostatnie, zależnie od branży, bywają dość skomplikowane. Zdarza się, że mimo najlepszych chęci pracodawcy i kadry zarządzającej, wciąż występują uchybienia wynikające z nieprawidłowej interpretacji przepisów. Jednak niewiedza nie broni pracodawcy przed odpowiedzialnością za bezpieczeństwo swoich pracowników. Aby spać spokojnie i ograniczyć ryzyko nieszczęśliwego wypadku oraz zakończonej karami finansowymi kontroli, warto przeprowadzić audyt BHP. Lista kontrolna przygotowana przez Państwową Inspekcję Pracy pomaga w jego prawidłowym przebiegu. Przeprowadzająca audyt BHP na życzenie naszych klientów postępujemy w zgodzie właśnie z nią.


Audyt BHP – lista kontrolna

Dokument ma za zadanie sprawić, aby każdy pracodawca był w stanie skrupulatnie i zgodnie z przepisami, przeprowadzić na terenie zakładu pracy audyt BHP. Lista kontrolna jest przygotowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Teoretycznie pracodawca może tego dokonać samodzielnie, ale praktyka pokazuje, że bardzo często do prawidłowej kontroli niezbędna jest fachowa wiedza, jaką legitymują się wyłącznie specjaliści z zakresu BHP. Dlatego audyty BHP w wykonaniu SEKA już od ponad 30 lat cieszą się ogromnym powodzeniem wśród klientów.

W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić audyt BHP? Lista kontrolna dotyczy bardzo różnych obszarów.

 1. Informacje ogólne.
 2. Stosunek pracy.
 3. Wynagrodzenia i inne świadczenia.
 4. Regulamin pracy.
 5. Czas pracy.
 6. Urlopy pracownicze.
 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 8. Ocena ryzyka zawodowego.
 9. Wypadki przy pracy.
 10. Badania lekarskie.
 11. Szkolenia BHP.
 12. Dodatkowe kwalifikacje.
 13. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe.
 14. Obiekty i pomieszczenia pracy.
 15. Oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja.
 16. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
 17. Stanowiska i procesy pracy.
 18. Maszyny i urządzenia techniczne.
 19. Urządzenia i instalacje energetyczne.
 20. Transport.
 21. Magazynowanie i składowanie.
 22. Nadzór i kontrola stanu BHP.

Posługując się tym schematem można z powodzeniem przeprowadzić skuteczny audyt BHP. Lista kontrolna w pełnym brzmieniu zawiera rozwinięcie poszczególnych punktów, które stanowią dokładniejsze wskazówki dla pracodawcy bądź audytora. Warto jednak pamiętać, że każda branża charakteryzuje się swoją własną specyfiką i obowiązują w niej odmienne przepisy BHP dotyczące poszczególnych stanowisk. Z tego względu bardzo często to zewnętrzne, doświadczalne podmioty, takie jak SEKA przeprowadzają dla swoich klientów audyt BHP. Lista kontrolna zawsze jednak jest dokumentem wiążącym.

Na kim spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy?

Wymagania te są zawarte w zarówno w przepisach ustawy, kodeksu pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ogólnych przepisów BHP. Istotą audytu BHP jest przeprowadzenie analizy faktycznego stanu warunków pracy pod kątem ich zgodności z przepisami.

Warunki pracy są istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo oraz komfort pracy pracowników.

Z punktu widzenia pracodawcy są one o tyle istotne, że za niespełnienie wielu wymogów prawnych mogą grozić sankcje karne. Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pozwala na identyfikację wszystkich nieprawidłowości występujących w firmie i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych.

Po przeprowadzonym audycie BHP oraz stwierdzonych ewentualnych niezgodnościach, pracodawca ma czas, by je naprawić lub usunąć. W ten sposób jego przedsiębiorstwo będzie spełniało obowiązkowe wymogi z zakresu BHP i uniknie konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Jaki jest zakres audytu BHP?

W ramach przeprowadzanej kontroli, audytujący sprawdza m.in.:

  • warunki pracy w pomieszczeniach i na poszczególnych stanowiskach,
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
  • dokumentację oceny ryzyka zawodowego
  • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
  • eksploatację urządzeń elektroenergetycznych,
  • instrukcje bezpiecznego wykonywania prac,

 • stan techniczny urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 • instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń,
 • drogi transportowe (oznakowanie, drożność i inne),
 • badania profilaktyczne oraz dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników,
 • organizację systemu pierwszej pomocy,
 • aktualności szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
 • prowadzenie dokumentacji wypadków i chorób zawodowych,
 • podręczny sprzęt gaśniczy,
 • praktyczne warunki organizacji ewakuacji w obiekcie (ćwiczenia ewakuacyjne),
 • prace komisji BHP.

Po przeprowadzonym audycie sporządzany jest raport, który uwzględnia wszystkie prawidłowości, jak również niezgodności z obowiązującymi przepisami. Przedstawione są w nim również propozycje wdrożenia nowych procedur i standardów, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie i doprowadzenie do sytuacji pełnej zgodności z prawem. Właśnie na tym polega solidny, przeprowadzony przez profesjonalistów audyt BHP. Lista kontrolna zostaje zamknięta, ewentualne zmiany wdrożone, a pracodawca może spać spokojnie i dalej rozwijać swój biznes przy udziale bezpiecznych pracowników.

☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl

ZAREZERWUJ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA W TWOIM REGIONIE


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej