SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Nawet do 500 tyś. dofinansowania na działania prewencyjne z zakresu BHP

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące m.in. poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie oraz zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy. Kwota przeznaczona na dofinansowanie Projektów w 2020 r. wynosi 50 000 000,00 PLN. Termin składania wniosków 27 lipca – 31 sierpnia 2020 r.


Celem ogłoszonego konkursu jest propagowanie i wspieranie wszelkich działań prewencyjnych, poprawiających warunki bhp, ograniczających zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, redukujących niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Co podlega dofinansowaniu?

Projekty zgłaszane do ZUS powinny dotyczyć przynajmniej jednego z niżej wymienionych parametrów charakteryzujących warunki pracy lub obszary techniczne. Są to:

 • mikroklimat (gorący lub zimny);
 • czynniki chemiczne i pyły;
 • czynniki biologiczne, mechaniczne, elektryczne i elektryczności statycznej;
 • hałas;
 • ogólne i miejscowe drgania;
 • niewłaściwe oświetlenie elektryczne;
 • promieniowanie jonizujące;
 • promieniowanie optyczne (podczerwone, widzialne lub nadfioletowe);
 • pole elektromagnetyczne;
 • obciążenie fizyczne, dynamiczne lub statyczne.
 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Dofinansowaniu nie podlegają działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, uruchomieniem, dopuszczeniem do użytkowania urządzeń, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, ich serwisowaniem oraz szkoleniami.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Do Konkursu może przystąpić przedsiębiorca, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji,
 • postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać?

Maksymalna wysokość dofinansowania zależna jest od liczby zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie. Maksymalne kwoty dofinansowania Projektu wynoszą:

 • mikro przedsiębiorstwo – 140 000 PLN
 • małe przedsiębiorstwo – 210 000 PLN
 • średnie przedsiębiorstwo – 340 000 PLN
 • duże przedsiębiorstwo 250 i więcej – 500 000 PLN

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, wynosi 5 000,00 PLN.

Termin składania wniosków 27 lipca – 31 sierpnia 2020 r. Należy je dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej. Wniosek w formie papierowej musi posiadać taką samą liczbę kontrolną jak Wniosek w formie elektronicznej (tożsamość Wniosków).

Źródło: bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl


bhp online


Wszystkie szkolenia otwarte do 31 sierpnia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Zapoznaj się z ofertą wszystkich szkoleń, przejdź do wyszukiwarki, wybierz za pomocą check-boxu obszar tematyczny, region i kliknij guzik FILTRUJ. Otrzymasz listę aktualnych, dostosowanych do potrzeb Twojej firmy szkoleń.

Zaufaj naszemu doświadczeniu skontaktuj się z nami już dzisiaj

NAPISZ DO NAS TERAZ NA: szkolenia@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA