Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r. na terenie kraju obowiązują nowe obostrzenia w związku ze stanem epidemii koronawirusa, wprowadzone rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 21 oraz 27 grudnia 2020 r. 

Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ustala, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Funkcjonowanie zakładów pracy

Do dnia 17 stycznia 2021 r. zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

 • osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
 • odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej wdanym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Ograniczone przemieszczanie się po kraju

Od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu:

 • wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej;
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa

Do dnia 17 stycznia 2021 r. w miejscach ogólnodostępnych nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa.

Nakaz ten obowiązuje:

 • w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej;
 • w budynkach użyteczności publicznej i dotyczy osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;

Zakaz zgromadzeń i imprez

Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

 • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
 • imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Zakazu zgromadzeń nie stosuje się w przypadku:

 • przeprowadzania szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym oraz przepisów prawa lotniczego;
 • szkoleń dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym,
 • prac osób uczestniczących w sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym;
 • szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA