SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Epidemia koronawirusa wpłynęła również na wejście w życie nowych przepisów Rozporządzenia Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. I tak, zamiast 26 marca br. przepisy zaczną obowiązywać od 26 września 2020 r.

W uzasadnieniu konieczności wprowadzenia nowych przepisów napisano, że celem zmian jest:

 • ujednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce zarówno w obszarze organizacji prac jak i w sferze eksploatacji urządzeń energetycznych (doprecyzowano definicję urządzeń energetycznych, prac eksploatacyjnych oraz dodano nowe, m. in.: prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, poleceniodawcy, koordynującego, dopuszczającego, kierującego zespołem),
 • określenie czytelnych kryteriów w zakresie tworzenia zasad eksploatacji urządzeń 3 energetycznych,
 • opracowanie podstawowych wytycznych w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Co się zmienia?

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje definicję urządzenia energetycznego. Obecnie brzmi ono tak:

 • urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii;
 • urządzenia energetyczne powszechnego użytku – urządzenia energetyczne przeznaczone na indywidualne potrzeby ludności lub używane w gospodarstwach domowych;

Duży nacisk położono na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych. Nowe przepisy nakazują, by każde z nich miało instrukcję eksploatacji, zawierającą informacje niezbędne do bezpiecznej obsługi.

Musi się w niej znaleźć m.in.:

 • charakterystyka urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim;
 • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
 • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych;
 • wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
 • wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego
 • wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach.

Przepisy rozporządzenia dotyczą też prac w pomieszczeniach zamkniętych (np. zbiornikach lub kanałach). W sytuacji, gdy w wyniku pracy urządzenia (lub w samym urządzeniu) powstają niebezpieczne gazy, pyły, pary cieczy, pracownik przed rozpoczęciem działań ma obowiązek sprawdzenia, czy ich stężenie nie będzie niebezpieczne.

W dalszych przepisach rozporządzenie reguluje także zasady bezpiecznego prowadzenia prac eksploatacyjnych w gazociągach, instalacji lub zbiornikach wodoru oraz elektrolizerach wody.

Rozporządzenie określa także procedurę zlecania i przygotowywania do wykonania prac z urządzeniami energetycznymi.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA