Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Epidemia koronawirusa wpłynęła również na wejście w życie nowych przepisów Rozporządzenia Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. I tak, zamiast 26 marca br. przepisy zaczną obowiązywać od 26 września 2020 r.

W uzasadnieniu konieczności wprowadzenia nowych przepisów napisano, że celem zmian jest:

 • ujednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce zarówno w obszarze organizacji prac jak i w sferze eksploatacji urządzeń energetycznych (doprecyzowano definicję urządzeń energetycznych, prac eksploatacyjnych oraz dodano nowe, m. in.: prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, poleceniodawcy, koordynującego, dopuszczającego, kierującego zespołem),
 • określenie czytelnych kryteriów w zakresie tworzenia zasad eksploatacji urządzeń 3 energetycznych,
 • opracowanie podstawowych wytycznych w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Co się zmienia?

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje definicję urządzenia energetycznego. Obecnie brzmi ono tak:

 • urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii;
 • urządzenia energetyczne powszechnego użytku – urządzenia energetyczne przeznaczone na indywidualne potrzeby ludności lub używane w gospodarstwach domowych;

Duży nacisk położono na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych. Nowe przepisy nakazują, by każde z nich miało instrukcję eksploatacji, zawierającą informacje niezbędne do bezpiecznej obsługi.

Musi się w niej znaleźć m.in.:

 • charakterystyka urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim;
 • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
 • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych;
 • wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
 • wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego
 • wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach.

Przepisy rozporządzenia dotyczą też prac w pomieszczeniach zamkniętych (np. zbiornikach lub kanałach). W sytuacji, gdy w wyniku pracy urządzenia (lub w samym urządzeniu) powstają niebezpieczne gazy, pyły, pary cieczy, pracownik przed rozpoczęciem działań ma obowiązek sprawdzenia, czy ich stężenie nie będzie niebezpieczne.

W dalszych przepisach rozporządzenie reguluje także zasady bezpiecznego prowadzenia prac eksploatacyjnych w gazociągach, instalacji lub zbiornikach wodoru oraz elektrolizerach wody.

Rozporządzenie określa także procedurę zlecania i przygotowywania do wykonania prac z urządzeniami energetycznymi.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA