Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

O spółce

SEKA S.A. jako firma świadcząca usługi doradcze i szkoleniowe prowadzi swoją działalność na rynku, na którym popyt kształtowany jest przez szereg czynników, między innymi takich jak:

  1. Sytuacja legislacyjna, rozumiana jako zobowiązania formalno – prawne wobec przedsiębiorców oraz ich pracowników związane z koniecznością przestrzegania obowiązków z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska, prawa pracy, prawa z zakresu finansów, rachunkowości i ubezpieczeń społecznych itp.,
  2. Obecność nowych trendów oraz nasilenie takich zjawisk, jak np.: wzrost dbałości o rozwój pracowników poprzez szkolenia, traktowanie inwestycji w kapitał ludzki jako jednego z kluczowych dóbr przedsiębiorstwa, konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji w ślad za dynamicznie zmieniającymi się potrzebami firm, wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie,
  3. Skala problemu występowania wypadków przy pracy oraz wynikające z niej zapotrzebowanie na świadczenie usług nadzoru bhp i ppoż.,
  4. Rozwój infrastrukturalny kraju oraz liczba prowadzonych inwestycji,
  5. Ogólna koniunktura gospodarcza oraz kondycja finansowa przedsiębiorstw,
  6. Specyfika działalności firm konkurencyjnych,
  7. Dostępność źródeł dofinansowania pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rynek usług doradczych związanych z bhp i ppoż., na którym wedle własnej oceny SEKA S.A. zajmuje pozycję lidera, uzależniony jest w dużej mierze od kształtu prawodawstwa wyznaczającego ramy działalności przedsiębiorców w tym względzie. Przepisy nakładają na przedsiębiorców cały szereg obowiązków, w których wypełnianiu dużą rolę odgrywa wsparcie ze strony firm doradczych zajmujących się outsourcingiem i szkoleniami z tego zakresu. Widoczna jest także tendencja do zwiększania obowiązujących regulacji, a także dążenie do podnoszenia standardów funkcjonowania przedsiębiorstw, co powinno pozytywnie wpływać na popyt na tego typu usługi. Na aktualność problematyki zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje liczba wypadków podczas pracy, która na przestrzeni ostatnich 10 lat podlega jedynie niewielkim wahaniom (w przypadku lat 2009-2011 można nawet mówić o tendencji zwyżkowej) i niezmiennie stanowi duży problem społeczny.
Ochrona środowiska jest dziedziną usług SEKA S.A. wyróżniającą się dużym potencjałem rozwojowym. Zdaniem spółki wynika to nie tylko z nowych, coraz bardziej restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska i bardziej efektywnego ich egzekwowania, ale również stale zwiększającej się świadomości ekologicznej społeczeństw. Coraz większą wagę przykłada się do redukcji emisji CO2, gospodarki odpadami oraz odnawialnych źródeł energii. Zwiększające się zainteresowanie tą problematyką oznaczać będzie rosnące zapotrzebowanie na usługi firm zajmujących się doradztwem w tym zakresie. Pozytywny wpływ na ten segment usług powinny mieć prowadzone w Polsce inwestycje infrastrukturalne oraz przemysłowe, których realizacja uzależniona jest od opracowania odpowiedniej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.
Kolejnym ważnym i zarazem posiadającym duży potencjał rozwojowy obszarem działalności SEKA S.A. jest działalność szkoleniowa. W portfelu klientów spółka posiada zarówno duże korporacje, podmioty z sektora MSP, jak i odbiorców indywidualnych, a wartość uzyskanych przychodów z działalności szkoleniowej, z uwzględnieniem projektów dofinansowanych ze środków EFS, lokuje SEKA S.A. w czołówce firm szkoleniowych. Zdaniem SEKA S.A. perspektywy rozwoju rynku usług szkoleniowych przestawiają się umiarkowanie pozytywnie z uwagi na wzrost ilości osób szkolących się w Polsce, upowszechnianie się szkoleń jako elementu strategii rozwoju firmy, wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie znaczenia kapitału ludzkiego, konieczność ustawicznej edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji (z uwagi na zmieniający się dynamicznie rynek pracy), a także przemiany w mentalności kadry zarządzającej upatrującej w szkoleniach szansy na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności. Czynnikiem dodatkowo przyczyniającym się do tej pory rozwoju rynku usług szkoleniowych jest możliwość wykorzystania środków unijnych na cele szkoleniowe w ramach nowej perspektywy finansowej.
Usługi doradcze z zakresu prawa pracy są uzupełnieniem oferty handlowej SEKA S.A. i stanowią stosunkowo niewielki wycinek działalności spółki. Pozycja rynkowa SEKA S.A. nie jest w tym zakresie znacząca, firmami konkurencyjnymi w tym obszarze są kancelarie prawne posiadające zwykle znacznie szerszą ofertę.
Strategia rozwojowa SEKA S.A. opiera się o umacnianie działalności w swoich głównych obszarach biznesowych takich, jak outsourcing i szkolenia bhp oraz poszukiwaniu nowych możliwości rozwojowych w zakresie świadczenia usług.