SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Rada Nadzorcza

W dniu 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. powołało 5-letnią kadencję (w okresie od 9 października 2016 r. do 9 października 2021 r.) Radę Nadzorczą w składzie:

Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, prof. zw. dr hab., historyk i politolog.Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Warszawskim (1963 r.), gdzie doktoryzował się w 1972 r. na Wydziale Nauk Politycznych; habilitację otrzymał w 1979 r., natomiast tytuł profesora zwyczajnego (tytularnego) w 1987 r. W latach 1981–1984 dyrektor Instytutu w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. W latach 1985–1989 pierwszy zastępca dyrektora Centrum Studiów Politycznych. W latach 1994-2005 kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Współzałożyciel Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (1994). I prorektor AH (1994-2004) i rektor od 2004 r. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (2009). Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013. Przewodniczący Rady Programowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.Promotor 21 prac doktorskich, recenzent 11 rozpraw habilitacyjnych. Autor ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych.Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1974 r.), Krzyżem Kawalerskim OOP (1983 r.), bułgarskim Orderem Cyryla i Metodego I stopnia (Złoty; 1976 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.) i Krzyżem Oficerskim (2003 r.), Honorowy Obywatel Pułtuska (2004), Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” (2009).

 

 

Prezes ZPWiM, przedsiębiorca, Wiceprzewodniczący WRDS, Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Wiceprezydent OPCE (Stowarzyszenia Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich), kpt. inż. radiokomunikacji, licencjonowany broker ubezpieczeniowy.
Absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu (1981r.) na kierunku radiokomunikacja, a także studiów podyplomowych na „Akademii Finansów” (2007 r.). Posiada zdany egzamin na członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, licencję Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń (broker ubezpieczeniowy). W latach 1981-1994 pełnił zawodową służbę wojskową w Modlinie w jednostce inżynieryjnej, a następnie pracował w Fundacji Pilotów i Spadochroniarzy. Po przejściu do rezerwy rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, od 1997 r. zajął się działalnością brokerską z zakresu ubezpieczeń sektora MMŚP. Od 1997 roku członek ZPWiM, następnie Wiceprezes Związku a obecnie Prezes. Ponadto członek zespołów roboczych Komisji Trójstronnej do spraw systemu zabezpieczenia społecznego, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia (2004-2012), członek Rady Rynku Pracy m. st. Warszawy oraz PRRP powiatu Nowodworskiego i Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego Województwa Mazowieckiego a także wieloletni członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan – oraz członek Rady Nadzorczej Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Prowadzi działalność społeczną jako Regionalny Specjalista Partnerstwa Lokalnego. Autor kilku publikacji o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

 

 

Dyrektor SEKA Investment Sp. z o.o., magister ekonomii.

 

Ukończył Wydział Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki [1977r.], absolwent Podyplomowego Studium Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej [1983r.], odbył Studia Podyplomowe Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej [1999 r.] oraz ukończył liczne kursy i szkolenia komputerowe i językowe [j. angielski, j. rosyjski] jak również uczestniczył w warsztatach tematycznych i szkoleniach [kaizen basics training, zarządzanie wiekiem]. Zatrudniony w SEKA Investment Sp. z o.o. Wcześniej zajmował liczne kierownicze stanowiska w administracji państwowej m.in. Wicedyrektora Departamentu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług, Dyrektora Biura Agencji Inwestycji Zagranicznych, Dyrektora Centralnego Inspektoratu Standaryzacji, Dyrektora Oddziału Terenowego, Wiceprezesa i Prezesa Agencji Rynku Rolnego, oraz w dużych firmach m.in. Wiceprezesa Zarządu „Elewarr” Sp. z o.o. w Warszawie, Dyrektora Koordynatora AB Warta Glass Panevezys oraz Prezesa Zarządu – AB Warta Glass Panevezys – Republika Litewska.

Przedstawiciel firm Salamander Bonded Leather Co & KG w Europie Wschodniej oraz Customer Alliance w Polsce, doktor nauk ekonomicznych. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytety Łdzkiego 1972 r. jako mgr ekonomii. W 1982 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w SGH. Ukończył Podyplomowe Centrum Kształcenia Kadr Administracji Państwowej w 1984r. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończył studia doskonalenia kadr handlu zagranicznego. Pracował jako dyrektor zarządzający oraz przedstawiciel firm Salamander Polska Sp z o.o. oraz ACCOR. Jest autorem publikacji o tematyce rynkowej a w szczególności dotyczących rynku turystycznego. Przez wiele lat współpracował z Akademią Humanistyczną w Pułtusku jako wykładowca oraz Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Vistula.

Piotr Urbankowski jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także 2-letnie Podyplomowe Centrum Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w pracy w instytucjach państwowych, w tym m.in. na stanowisku prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Obrony Narodowej, a także w służbie dyplomatycznej na stanowisku konsula, a ostatnio – w latach 2010 – 2015 – I Radcy Ambasady RP w Sztokholmie, odpowiedzialnego za kontakty gospodarcze i handlowe ze Szwecją.

Tutaj można wprowadzić tekst do wyświetlania w obrębie modułu.