SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

ODPADY KOMUNALNE – obowiązujące zasady dla nieruchomości niezamieszkałych

Rada m.st. Warszawy podjęła w maju bieżącego roku uchwałę, zmieniającą zasady  odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych (np. budynki usługowe i biurowe, sklepy, hotele, restauracje itp.) położonych na terenie Warszawy.

Nowe regulacje

Zgodnie z zapisami uchwały, odbiór nieczystości z nieruchomości niezamieszkałych od sierpnia obecnego roku zostaje wyłączony z systemu gospodarki odpadami, podlegającemu dotychczas miastu. Właściciele  nieruchomości niezamieszkałych mają  obowiązek samodzielnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej. Rozliczenia za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powinny być wówczas regulowane pomiędzy właścicielem nieruchomości niezamieszkałej, a firmą odbierającą odpady.

Obowiązki właścicieli

Ponadto obowiązkiem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obostrzeniami wynikającymi chociażby z indywidualnych regulaminów, tworzonych w danych obszarach, jest prowadzenie w wyznaczonym miejscu selektywnej zbiórki odpadów czy chociażby wyposażenie terenu w adekwatne do zbiórki odpadów pojemniki.

Bezpośrednim powodem zmian jest nowelizacja polskich przepisów, która nastąpiła w lipcu 2019 r.

Drogi Przedsiębiorco,

Zważając na powyższe zmiany, zweryfikuj czy obowiązują one dostatecznie również w Twojej gminie, bowiem nie wszędzie zostały wprowadzone równocześnie. Z uwagi na specyfikację i różne okoliczności oraz indywidualne systemy wymagające przebudowy zdarza się, że niektóre gminy wdrażają nowelizację stopniowo.

Warto również wspomnieć, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn.zm.).

 

Katarzyna Oćwieja

Główny specjalista ds. ochrony środowiska i zgodności z prawem, SEKA S.A. Oddział Warszawa tel.22 517 88 64 | kom. 513 345 090 | e-mail: katarzyna.ocwieja@seka.pl

 


bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA