SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Obowiązek jego opracowania wynika z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2018r., poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592).

Przepisy jednoznacznie precyzują kryteria

informujące o tym, kto posiada uprawnienia do opracowania operatu przeciwpożarowego. Musi więc być wykonany przez:

 • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • osobę, o której mowa w 4 obowiązki właściciela budynku, obiektu lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

Dokument ten ma dokładnie sprecyzowaną zawartość i wszystkie wskazane przez ustawodawcę zagadnienia powinny się w nim znaleźć – musi spełniać wszystkie wymogi formalne. Należy też pamiętać o konieczności dokonywania aktualizacji tego opracowania.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego

ważne jest również skrupulatne i dokładne zapoznanie pracowników danego obiektu z operatem oraz wywieszenie planów ewakuacji, by były łatwo dostępne oraz, by bez trudu można było się z nimi zapoznać, a w razie pożaru – szybko z nich skorzystać.

W ramach realizowanych działań, SEKA S.A oferuje opracowanie operatu przeciwpożarowego dla obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Pełna usługa w tym zakresie obejmuje:

 • wskazanie i oznaczenie miejsc zbierania, magazynowania i przetwarzania stałych odpadów palnych,
 • wyznaczenie odrębnej strefy pożarowej, jeśli ich objętość lub masa przekracza 100 m3 lub 50 Mg,
 • wyznaczenie maksymalnych wysokość magazynowania stałych odpadów palnych                         w przypadku magazynowania w stosach, magazynowania tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych i rozdrobnionych opon,
 • określenie minimalnych odległości od granicy sąsiedniej działki budowlanej oraz istniejących obiektów budowlanych,
 • przedstawienie wykazu rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,
 • określenie charakterystyki pożarowej obiektów przewidzianych do magazynowania odpadów,
 • przedstawienie oceny spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie składowania odpadów na terenie zakładu,
 • opracowanie części graficznej zakładu dotyczącej planów obiektów,
 • pomoc i doradztwo w zakresie uzgodnienia dokumentu z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej.

☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!