SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Organy nadzoru nad warunkami pracy

Nadzór nad warunkami pracy w Polsce sprawują powołane i uprawnione przez Parlament RP instytucje. Podstawowym zadaniem tych organów jest kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy oraz zasad bhp i ppoż. w przedsiębiorstwach.

Instytucje nadzorcze dzielą się na zewnętrze – wyznaczone przez państwo,  i wewnętrzne – powołane przez pracodawcę i pracowników. Organizację i zakres ich działania określają odrębne przepisy.

Organy zewnętrzne – państwowe

Państwowa Inspekcja Pracy – sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w Ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2019 poz. 1251).

Państwowa Inspekcja Sanitarna – do jej zadań należy nadzór i kontrola przestrzegania zasad z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska,
  • higieny pracy w zakładach pracy,
  • higieny radiacyjnej,
  • higieny procesów nauczania i wychowania,
  • higieny wypoczynku i rekreacji,
  • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
  • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Zakres działania PIS określa Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 poz. 59).

Urząd Dozoru Technicznego – nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki dotyczących urządzeń technicznych. Zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki właściwe do jego wykonywania określa Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321).

Państwowa Straż Pożarna – do jej zadań należy przede wszystkim nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, a także m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń. Jej zasady i zakres pracy określa Ustawa z dnia 24sierpnia 1991r.o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2017 poz. 1204).

Wyższy Urząd Górniczy – sprawuje nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa górniczego (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868)).

Państwowa Agencja Atomistyki – nadzoruje działalność powodującą lub mogącą powodować narażenie ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące oraz przeprowadza kontrole w tym  zakresie. Wydaje decyzje w sprawach zezwoleń i uprawnień oraz zalecenia techniczne i organizacyjne w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2001 Nr 3 poz. 18)).

Organy wewnętrzne – społeczne

Społeczna Inspekcja Pracy – sprawuje społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest wybierana i pełniona przez pracowników, reprezentuje interesy wszystkich pracowników, współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy i jest agendą zakładowych organizacji związkowych (Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. 1983 nr 35 poz. 163)).

Służba BHP – do zadań służby bhp należy przede wszystkim przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a ponadto zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp i ergonomii na stanowiskach pracy, udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy. Służbę bhp powołuje pracodawca (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704)).

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

NAJBLIŻSZE KURSY I SZKOLENIA BHP