SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

poradniki bhp

Poradniki BHP i Instrukcje BHP


Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja mycia rąk

Instrukcja mycia rąk wydaje się być banałem, ale w niejednej branży, na przykład spożywczej, odgrywa ogromne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, jak prawidłowo myć dłonie. Czynność tę przeprowadzamy zbyt krótko i nie zawsze zwracamy wystarczająco dużo uwagi na newralgiczne powierzchnie skóry. W jaki sposób prawidłowo myć ręce, aby mieć pewność odnośnie ich czystości?

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja dezynfekcji rąk

Instrukcja dezynfekcji rąk to w obecnych czasach niezwykle istotne zagadnienie. Szczególnie przedstawiciele niektórych zawodów muszą wyjątkowo dbać o czystość dłoni i nie dotyczy to wyłącznie lekarzy i pielęgniarek wykonujących zabiegi. Sterylne warunki powinny być zachowane w wielu branżach, na przykład spożywczej czy gastronomicznej. O prawidłowe mycie i dezynfekcję dłoni muszą również dbać osoby zatrudnione w gabinetach kosmetycznych czy fizjoterapeutycznych.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – zasady higieny w czasie koronawirusa

Zasady higieny w czasie koronawirusa są niezwykle ważne, aby powstrzymać dalszy rozwój pandemi. Choć Covid-19 zmienił nasze życie, nieco się „przyzwyczailiśmy” do nowej rzeczywistości, należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących zasad. Dlatego warto ciągle je utrwalać. Zasady higieny powinny być szczególnie przestrzegane w dużych skupiskach ludzi, w tym w miejscach pracy, gdzie uzupełniają obowiązujące przepisy BHP.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Schemat podstawowego ratowania życia

Schemat podstawowego ratowania życia powinien znać każdy z nas. Nigdy nie wiemy, kiedy znajdziemy się w sytuacji, w której znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może okazać się niezbędna. Każdy z nas może uratować czyjeś życie, o ile zapamięta kilka zasad postępowania.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja postępowania – jak chronić pracowników przed koronawirusem

Instrukcja postępowania – jak chronić pracowników przed koronawirusem – powinna obowiązywać w każdym zakładzie pracy. Nie wszystkie firmy mogą pozwolić sobie na zaprzestanie działania, podobnie jak nie wszystkie obowiązki pracownicy mogą wykonywać z domu. Wówczas niezwykle ważne jest zachowanie środków ostrożności i dopełnienie obowiązków dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników wynikających między innymi z Kodeksu Pracy.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Rozkład obowiązków w postępowaniu powypadkowym

Prawidłowy rozkład obowiązków w postępowaniu powypadkowym jest niezwykle ważny z punktu widzenia ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych. Kolejne obowiązki pojawiają się następnie w kwestii zabezpieczenia miejsca, w którym doszło do wypadku, jak również wyjaśnienia jego okoliczności. Postępowanie powinno zakończyć się sporządzeniem protokołu. Do kogo należą te obowiązki? O co jeszcze musi zadbać pracodawca w postępowaniu powypadkowym?

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja poruszania się po terenie zakładu pracy

Instrukcja poruszania się po terenie zakładu pracy w niektórych przedsiębiorstwach odgrywa szczególne znaczenie. Nieznajomość przepisów i sposobów oznakowania może powodować ryzyko wypadków. Pracownicy powinni zostać stosownie przeszkoleni w tej kwestii. W tym właśnie pomocna jest instrukcja. Jakie informacje powinny się w niej znaleźć?

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja bhp – praca w przestrzeni zamkniętej

Charakter działalności niektórych przedsiębiorstw sprawia, że część pracowników jest zmuszona do wykonywania swoich obowiązków w przestrzeni zamkniętej. Chodzi o miejsca, w którym liczba i rozmiar otworów wyjściowych są ograniczone i nie występuje tam dostateczna naturalna wentylacja. Taki obszar nie jest przystosowany do permanentnego przebywania w nim pracowników. Instrukcja BHP – praca w przestrzeni zamkniętej to dokument, który powinien ściśle określać warunki wykonywania takiej pracy i być znany wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa, którzy ją wykonują.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Prace transportowe z użyciem wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wciągników

Instrukcja BHP – Prace transportowe z użyciem wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wciągników to dokument określający, kto i na jakich zasadach może na terenie przedsiębiorstwa korzystać z tego typu pojazdów. Wózki widłowe stanowią bardzo ważne narzędzie pracy w fabrykach i magazynach. Jako pojazdy wyposażone w silnik mogą jednak stanowić zagrożenie, jeśli operują nimi osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – prace transportowe – z uwzględnieniem ręcznego transportowania pojemników

Instrukcja BHP ręcznych prac transportowych – z uwzględnieniem ręcznego transportowania pojemników, znajduje zastosowanie w każdym zakładzie, w którym personel wykonuje zadania związane z ręcznym przemieszczaniem lub podtrzymywaniem przedmiotów, ładunków czy materiałów, a także ludzi czy zwierząt.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP na stanowisku ładowacza nieczystości stałych

Instrukcja BHP na stanowisku ładowacza nieczystości stałych jest stosowana w zakładach komunalnych w odniesieniu do pracowników wykonujących czynności z zakresu oczyszczania miast poprzez usuwanie stałych nieczystości przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych

Wszelkie prace fizyczne wymagają bardzo szczegółowego określenia zasad bezpieczeństwa, dlatego Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych zawsze musi być sporządzana z najwyższą starannością. Dotyczy ona wszelkich stanowisk, na których wykonuje się zadania związane z ręcznym przemieszczaniem lub podtrzymywaniem przedmiotów, ładunków czy materiałów, a także ludzi i zwierząt.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP magazyniera magazynu środków ochrony roślin

Zasady BHP w zawodzie magazyniera odgrywają szczególnie znaczącą rolę, a ich dokładny zakres zależy od rodzaju składowanych towarów, a także charakteru pracy. Instrukcja BHP magazyniera magazynu środków ochrony roślin to jeden ze zbiorów specyficznych zasad dedykowanych pracy ze specyficznym typem środków chemicznych. To dokument przeznaczony dla pracowników, określający ścisłe zasady postępowania, normy oraz środki bezpieczeństwa, które trzeba stosować podczas pracy. Każdy członek personelu przed podjęciem pracy na stanowisku musi potwierdzić (na piśmie), że jest mu znana Instrukcja BHP magazyniera magazynu środków ochrony roślin i wszystkie jej zapisy.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP na stanowisku pracy operatora pilarki łańcuchowej

Instrukcja BHP na stanowisku pracy operatora pilarki łańcuchowej ma zastosowanie we wszelkich zawodach wymagających stosowania tego rodzaju sprzętu. Ze względu na zagrożenie, z jakim wiąże się wykorzystanie pilarki łańcuchowej, a także zróżnicowanie warunków terenowych i pogodowych, w jakich odbywa się praca, są to stanowiska zaliczane do niebezpiecznych. Instrukcja BHP na stanowisku pracy operatora pilarki łańcuchowej musi więc zawierać starannie opracowane zasady organizacji pracy, a także wymogi dotyczące zarówno samych pracowników, jak i pracodawców.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP wykonywania robót ziemnych

Instrukcja BHP wykonywania robót ziemnych to dokument niezbędny na budowie i w każdym miejscu, w którym przeprowadzane są dowolnego rodzaju prace ziemne. Tego typu dokument zazwyczaj uwzględnia pracę z maszynami takimi jak koparki, koparko-ładowarki, spycharki, walce itp. Wykorzystanie tego rodzaju sprzętu wiąże się z podwyższonym ryzykiem i specyficznymi wymogami bezpieczeństwa, które bezwzględnie musi zawierać Instrukcja BHP wykonywania robót ziemnych.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP przy magazynowaniu i składowaniu materiałów na terenie budowy

Instrukcja BHP przy magazynowaniu i składowaniu materiałów na terenie budowy to dokument niezbędny na każdej budowie. Składowanie materiałów, wyrobów i urządzeń może się odbywać tylko w specjalnie wyznaczonym miejscu, przygotowanym w sposób, który ma zapobiec wypadkom związanym z ich zsuwaniem się, rozsuwaniem, wywróceniem czy spadaniem. Instrukcja BHP przy magazynowaniu i składowaniu materiałów na terenie budowy jest dokumentem, który określa dokładne zasady związane z bezpiecznym magazynowaniem i składowaniem. Zawiera ona informacje, z którymi musi zapoznać się każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy i potwierdzić ten fakt na piśmie.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac lakierniczych

Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac lakierniczych to wymóg dla każdego zakładu, w którym przeprowadzane są tego rodzaju czynności. Jej treść musi być znana pracownikom i bezwzględnie przestrzegana, ponieważ pozwala to na zminimalizowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem zawodu lakiernika oraz uniknięcie wypadków. Starannie opracowana Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac lakierniczych powinna zawierać wszelkie informacje niezbędne do bezpiecznej realizacji zadań na tym stanowisku. Jej zapisy muszą być zgodne z przepisami prawa – m.in. Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP traktora-kosiarki

Instrukcja BHP traktora-kosiarki to dokument określający zasady bezpieczeństwa posługiwania się samojezdną kosiarką z siedziskiem w ramach wykonywanej pracy. Tego typu urządzenia są coraz popularniejsze, sprawdzając się szczególnie przy koszeniu trawy na większym terenie. Jak wszystkie maszyny, generują jednak zagrożenia. Dlatego Instrukcja BHP traktora-kosiarki jest dokumentem, z którego treścią musi się zapoznać każdy pracownik korzystający na stanowisku pracy z tego rodzaju urządzenia. Warto pamiętać, że musi ona być napisana prostym, zrozumiałym językiem. Jej treść powinna zaś uwzględniać wszelkie zasady związane z bezpieczną pracą na stanowisku, w tym zakazy, nakazy i instrukcje postępowania.

Poradnik BHP/Instrukcje BHP – Instrukcja BHP na stanowisku pracy ze spalinową kosiarką do trawy

Instrukcja BHP na stanowisku pracy ze spalinową kosiarką do trawy informuje o zasadach bezpiecznego postępowania z tego rodzaju urządzeniem w ramach wykonywanej pracy. To niezbędny dokument, którego sporządzenie i udostępnienie pracownikom jest obowiązkiem pracodawcy. Kosiarka, podobnie jak inne urządzenia mechaniczne, stwarza zagrożenia związane z jej nieprawidłowym użytkowaniem czy też nieprzestrzeganiem ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz ryzyka urazów i wypadków, trzeba się w tym przypadku liczyć również z zagrożeniem dla zdrowia, wynikającym z wydzielanych przez silnik spalin, a także hałasu oraz drgań generowanych przez sprzęt. Dlatego Instrukcja BHP na stanowisku pracy ze spalinową kosiarką do trawy musi uwzględniać zasady pozwalające uniknąć wszystkich typów ryzyka, z którymi muszą się liczyć operatorzy kosiarek.

Poradnik BHP/Instrukcja BHP przy obsłudze wytwornicy acetylenowej

Instrukcja BHP przy obsłudze wytwornicy acetylenowej jest dokumentem określającym zasady bezpiecznego postępowania przy produkcji gazu technicznego, jakim jest acetylen. Jest to gaz palny powszechnie wykorzystywany między innymi w spawalnictwie. Produkcja acetylenu wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, dlatego powinna odbywać się z zachowaniem surowych wymogów bezpieczeństwa. Instrukcja BHP przy obsłudze wytwornicy acetylenowej powinna określać szczegółowe postępowanie pracownika włącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków środowiskowych. Obejmuje ono wszystkie zalecenia, jakie znalazły się w rozporządzeniach ministerialnych z dnia 29 sierpnia 1934 r. oraz z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Instrukcja BHP na stanowisku pracy kelnera

Instrukcja BHP przy obsłudze wytwornicy acetylenowej jest dokumentem określającym zasady bezpiecznego postępowania przy produkcji gazu technicznego, jakim jest acetylen. Jest to gaz palny powszechnie wykorzystywany między innymi w spawalnictwie. Produkcja acetylenu wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, dlatego powinna odbywać się z zachowaniem surowych wymogów bezpieczeństwa. Instrukcja BHP przy obsłudze wytwornicy acetylenowej powinna określać szczegółowe postępowanie pracownika włącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków środowiskowych. Obejmuje ono wszystkie zalecenia, jakie znalazły się w rozporządzeniach ministerialnych z dnia 29 sierpnia 1934 r. oraz z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Instrukcja BHP przy obsłudze pneumatycznego urządzenia do łączenia ram

Prawidłowo sporządzona instrukcja BHP przy obsłudze pneumatycznego urządzenia do łączenia ram stanowi szczegółową informację dla pracownika o tym, jak powinien on postępować podczas pracy z maszyną, aby nie doznać uszczerbku na zdrowiu. Dokument powinien określać zarówno warunki pracy, w jakich jest użytkowane urządzenie, jak i wskazywać na potencjalne zagrożenia oraz sposoby ich minimalizowania. Narzędzia pneumatyczne pracują z ogromną siłą, dlatego wystrzelenie zszywki w kierunku człowieka może skończyć się poważnym, często trwałym urazem ciała. Instrukcja dostarcza informacji, jak unikać takich zdarzeń. Jest też podstawą wyciągania konsekwencji przy niedbalstwie czy postępowaniu niezgodnym z zaleceniami.

Instrukcja BHP wymiany butli z gazem Propan-Butan

Instrukcja BHP wymiany butli z gazem Propan-Butan jest przeznaczona dla tych osób, które zawodowo zajmują się dostarczaniem i podłączaniem nowych zbiorników z mieszanką płynnych gazów. Wymiana butli gazowej wiąże się z koniecznością odłączenia pustego zbiornika i przyłączenia nowego, pełnego. Podczas realizacji tej czynności pojawia się ryzyko wycieku oraz rośnie zagrożenie pożarem czy wybuchem. Chociaż minimalne ilości mieszanki propan-butan nie stwarzają jeszcze zagrożenia życia, to przeoczenie najmniejszego defektu czy zaniedbanie najmniejszego drobiazgu mogą nieść trudne do oszacowania konsekwencje.  Instrukcja BHP wymiany butli z gazem Propan-Butan jest obowiązkowym dokumentem, z którym powinien zapoznać się każdy pracownik jeszcze przed podjęciem pracy. Ponieważ od jej przestrzegania zależą życie i zdrowie ludzi, ważne jest, aby zawierała wszystkie istotne ostrzeżenia i zasady postępowania.

Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek powietrznych

Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek powietrznych jest przygotowywana m.in. z myślą o pracownikach, którzy po raz pierwszy podejmują się wykonywania zadań z udziałem takiego urządzenia i przechodzą tzw. instruktaż stanowiskowy. Jest też dedykowana osobom, które pracują na takim stanowisku dłużej, a rolą dokumentu jest stałe przypominanie im podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy. Obsługa sprężarki powietrznej wiąże się z różnymi zagrożeniami, dlatego warunkami dopuszczenia do takich zadań są pełnoletniość i sprawność fizyczna. Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek powietrznych powinna zawierać takie informacje ogólne, podobnie jak podkreślenie znaczenia dobrego stanu zdrowia oraz zastosowania środków ochrony osobistej. W pracy z urządzeniami  ruchu szczególne znaczenie mają zapięte rękawy oraz osłonięte włosy.

Instrukcja – telefony alarmowe

Instrukcja – telefony alarmowe powinna się znaleźć nie tylko w każdym zakładzie pracy, ale również w placówkach edukacyjnych, urzędach, obiektach kultury, galeriach handlowych i każdym innym miejscu publicznym. Warto też zadbać o nią w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, w którym od czasu do czasu ma miejsce awaria i trzeba zadzwonić do pogotowia energetycznego lub gazowego. Niektóre wypadki czy zdarzenia losowe mają charakter łagodny i nie wymagają natychmiastowej interwencji. Jednak, kiedy nastąpi wyciek gazu lub jeden z klientów dozna zawału, konieczne jest natychmiastowe wezwanie pomocy. Instrukcja – telefony alarmowe musi być doskonale widoczna znajdować się w dostępnym miejscu i zawierać wszystkie niezbędne numery kontaktowe.

Instrukcja BHP obsługi maszyny do falcowania

Instrukcja BHP obsługi maszyny do falcowania jest niezbędna w każdej drukarni, w której wykonuje się wydruki na papierze z rolki. Ostatnim etapem takiego procesu jest odcinanie zadrukowanego fragmentu np. gazety oraz jego kilkakrotne składanie, aż do uzyskania kompletnego, wielostronicowego egzemplarza. Maszyna, która odpowiada za składanie papieru to złamywarka lub falcerka. Jest to urządzenie, które pracuje w ruchu, dlatego jego operator jest szczególnie narażony na wypadek wynikający z nieostrożności czy nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Instrukcja BHP obsługi maszyny do falcowania powinna zawierać wszystkie informacje, dotyczące zarówno przygotowania do pracy, jak i właściwego wykonywania zadań oraz czynności zabronionych.

Instrukcja BHP montera urządzeń AGD

Instrukcja BHP montera urządzeń AGD obowiązuje każdego pracownika, który wykonuje zadania na linii produkcyjnej w zakładzie wytwarzającym dowolny sprzęt gospodarstwa domowego. Jej przygotowanie i zapoznanie z nią pracownika jest obowiązkiem jego pracodawcy. Dokument powinien uwzględniać wszelkie czynniki ryzyka, z jakim spotka się monter na linii produkcyjnej, a także wskazywać postępowanie w określonych sytuacjach. Instrukcja BHP montera urządzeń AGD jest dokumentem wymaganym przez prawo i stanowi – w myśl Kodeksu Pracy – uzupełnienie standardowego instruktażu stanowiskowego. Jakie zapisy powinna zwierać? Wynikają one z rodzaju zagrożeń, z jakimi spotyka się monter urządzeń AGD. Mają one zarówno charakter fizyczny, jak i psychiczny z uwagi na presję czasu i stawiane pracownikowi wymagania.

Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki

Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki jest niezbędna na każdym stanowisku, na którym pracownik obsługuje urządzenie do profilowania blach lub rur. Specyfiką tego urządzenia jest wykorzystywanie bardzo dużej siły nacisku, dlatego obsługa maszyny wymaga szczególnej ostrożności. Przypadkowe podłożenie dłoni miałoby katastrofalne skutki. Z tego powodu instruktaż stanowiskowy pracownika musi uwzględniać czynniki ryzyka i uświadamiać pracownikowi skalę zagrożenia. Prawidłowo skonstruowana instrukcja BHP przy obsłudze giętarki to obowiązkowe uzupełnienie takiego instruktażu. Dokument powinien znajdować się w widocznym miejscu na stanowisku pracy.

Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej

Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej jest obowiązkowym dokumentem przygotowywanym dla pracowników wykonujących prace z udziałem tego urządzenia. Szlifierka jest narzędziem wyposażonym w elementy pozostające w ruchu, dlatego niesie za sobą wysokie ryzyko uszkodzenia ciała i wymaga stosowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej stanowi uzupełnienie instruktażu stanowiskowego oraz szkolenia BHP o charakterze ogólnym, które musi odbyć każdy pracownik. Standardowo zawiera zarówno opis obowiązków pracownika, jak i wskazania czynników ryzyka i czynności zabronionych.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl


NAJBLIŻSZE KURSY I SZKOLENIA BHP