Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pomieszczenia zagrożone wybuchem to pomieszczenia, w których wydzielające się palne gazy, pyły, para czy mgła mogą wytworzyć mieszaninę wybuchową. Pracodawca jest odpowiedzialny za to, by instalacje i urządzenia techniczne, będące wyposażeniem obiektu, pod względem bezpieczeństwa pożarowego odpowiadały warunkom technicznym określonym w Polskich Normach oraz przepisach szczególnych.

Zanim pracownicy przystąpią do prac niebezpiecznych pożarowo pracodawca jest obowiązany:

  1. ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane, ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu i zapoznać z nimi wyznaczone osoby,
  2. wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy.

Szczegółowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego jak również warunki uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie, pracodawca powinien określić w odrębnej instrukcji.

Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pracownicy przy wykonywaniu prac w obiektach zagrożonych wybuchem powinny przestrzegać następujących zasad:

  1. wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych, zabezpieczyć przed zapaleniem,
  2. prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem prowadzić wyłącznie wówczas, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości,
  3. w miejscu wykonywania prac zapewnić sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,
  4. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe,
  5. zadbać o to, by sprzęt używany do wykonywania prac był sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

Źródło: CIOP-PIB

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA