Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Choć zimy w ostatnich latach bywają łagodne to jednak od czasu do czasu przypominają o sobie. Warto, więc pamiętać o zasadach pracy, które obowiązują kiedy aura przestaje być łaskawa. Omawiamy najważniejsze zagadnienia.

Praca w pomieszczeniach

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom temperaturę w pomieszczeniach pracy wynoszącą minimum:

14º C – dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna;
18º C – dla pomieszczeń, w których pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną bądź świadczona jest praca biurowa.

Pracodawca ma także obowiązek zapewnić odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń pracy przed utratą ciepła oraz przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz. W przypadku, gdy stanowisko pracy jest ogrzewane przez systemy klimatyzacyjne, należy pamiętać, że dostarczane przez te systemy powietrze musi być wolne od pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Klimatyzacja lub wentylacja nie powinna generować przeciągów, nadmiernego ochładzania ani przegrzewania pomieszczeń pracy. Strumień powietrza wypływający z urządzeń wentylacyjnych nie powinien być skierowany bezpośrednio na obszar stanowiska pracy.

Praca na otwartej przestrzeni

Zgodnie z § 45 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. dotyczącego ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma obowiązek odpowiedniego zorganizowania stanowisk pracy na zewnątrz pomieszczeń, tak aby pracownicy byli skutecznie chronieni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, włączając w to opady atmosferyczne i niskie temperatury. Zgodnie z § 44 załącznika nr 3 do tego samego rozporządzenia, pracodawca musi dostarczyć pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni pomieszczenia umożliwiające ogrzanie się, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc pracy, zapewniające schronienie przed opadami atmosferycznymi i niską temperaturą.

Temperatura minimalna w takich pomieszczeniach powinna wynosić 16ºC, a na każdego pracownika najbardziej licznej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym łączna powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2. W przypadku, gdy ze względów technologicznych niemożliwe jest dostarczenie takiego pomieszczenia, pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania w pobliżu miejsca pracy odpowiednich urządzeń emitujących ciepło, zachowując przy tym wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Odzież ochronna

Według zapisów zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony głowy, stóp i rąk. Sam obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, a także odpowiedniej odzieży i butów roboczych, regulują zapisy działu X rozdziału IX Kodeksu pracy.

Napoje i posiłki profilaktyczne

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. dotyczącego profilaktycznych posiłków i napojów, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni regeneracyjne posiłki w okresie zimowym, od 1 listopada do 31 marca. Obejmuje to osoby, które wykonują prace wymagające wysiłku fizycznego, prowadzące do efektywnego zużycia energetycznego organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet podczas jednej zmiany roboczej. Ponadto pracodawca jest zobowiązany dostarczyć napoje pracownikom zatrudnionym do prac na otwartej przestrzeni, zwłaszcza w przypadku, gdy temperatura otoczenia wynosi poniżej 10°C.

Lokalizację stanowisk, na których należy wydawać ciepłe posiłki, pracodawca ustala na podstawie pomiarów wydatku energetycznego, przeprowadzonych we współpracy z związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

Odśnieżanie dachów

Przed przystąpieniem do usuwania śniegu z dachu konieczne jest wyznaczenie oraz oznaczenie strefy niebezpiecznej, aby chronić przed potencjalnymi upadającymi masami śniegu i lodu. Ważne jest, aby pracę na wysokości powierzać jedynie pracownikom posiadającym aktualne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadającym orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Pracownik odpowiedzialny za usuwanie śniegu z dachów powinien również przejść instruktaż stanowiskowy, obejmujący imienny podział obowiązków, ustaloną kolejność wykonywania zadań, a także wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z poszczególnymi czynnościami.

W związku z wysokim stopniem ryzyka związanego z pracą na wysokości, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad tymi czynnościami poprzez wyznaczenie odpowiednich osób do tego celu. Ponadto, zarówno pracodawca, jak i pracownik, mają obowiązek stosować właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości, aby minimalizować ryzyko związane z wykonywaną pracą.

źródło: materiały PIP

najbliższe szkolenia z zakresu BHP

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline