SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Podnieś swoje kwalifikacje!

Jeżeli znasz już podstawy rachunkowości i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę, skorzystaj ze szkolenia oferowanego przez wrocławski oddział SEKA S.A. Stopień II – Samodzielny Księgowy początek już 29.08.2020 roku. Nie przegap szansy by podnieść swoje kwalifikacje i poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowane słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, czyli samodzielnego księgowego. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy  Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 zawód specjalisty ds. rachunkowości został umieszczony w klasyfikacji z kodem 241103.

Co zyskasz?

Dzięki szkoleniu uczestnicy zyskają praktyczną umiejętność samodzielnego prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nabędą umiejętność sporządzania sprawozdań takich jak:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat
 • sprawozdań z działalności jednostki
 • sprawozdań z przepływu środków pieniężnych

Słuchacze zyskają również umiejętność opracowania:

 • ewidencji aktywów trwałych,
 • inwestycji krótkoterminowych,
 • rozrachunków.

Podany zakres wiedzy i umiejętności będzie uzupełniony o znajomość ogólnych przepisów prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego.

Zakres tematyczny

Moduł I Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej

 1. Zagadnienia organizacji rachunkowości
 2. Zagadnienia IT
 3. Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki
 4. Rozrachunki
 5. Materiały i towary
 6. Niefinansowe aktywa trwałe
 7. Inwestycje i zobowiązania finansowe
 8. Kapitały (fundusze) własne
 9. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
 10. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
 11. Wynik finansowy
 12. Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
 13. Zasady zawodowej etyki w rachunkowości

Moduł II Prawo podatkowe

 1. Podatek od towarów i usług (VAT)
 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów
 3. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
 4. Podmiot gospodarczy, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników (PIT)
 5. Podatki kosztowe i opłaty
 6. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł III Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

 1. Prawo pracy
 2. Prawo ubezpieczeń społecznych
 3. Prawo gospodarcze

Kontakt Agata Janecka Dyrektor Oddziału SEKA S.A. we Wrocławiu tel. 71 738 38 08 | kom. 505 055 398 | e-mail: agata.janecka@seka.pl

 

Przeczytaj więcej i zarejestruj się już teraz:

 

 

 Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!