×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SEKA S.A. informuje o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA”. Projekt jest realizowany w okresie 01.07-30.09.2020 r. w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do kogo skierowane są usługi?

Projekty-unijne-200x200-SEKANasza oferta adresowana jest do wszystkich instytucji, które zamierzają pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej na szkolenia oraz które już realizują projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków unijnych. Mogą to być zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie itp.

Zasadniczym celem tego typu projektów, zwanych projektami miękkimi – współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny jest inwestycja w człowieka, jego potencjał i rozwój. Dofinansowanie tego typu przedsięwzięć wynosi z reguły 100% wartości wszystkich zaplanowanych działań.

Korzyści

Współpraca z nami gwarantuje instytucjom korzystającym z naszych usług następujące korzyści:

 • profesjonalizm działania – sprawnie przeprowadzimy klienta przez procedurę składania i rozliczenia wniosków na realizację projektów,
 • kompleksowość usługi – doradztwo, przygotowanie wniosku i realizacja projektu unijnego zrealizujemy w ramach jednej usługi,
 • oszczędność czasu – to my przejmiemy obowiązek śledzenia wytycznych do wniosku i zapoznawania się z wieloma dokumentami i procedurami unijnymi,
 • oszczędność pieniędzy – klient nie będzie musiał zatrudniać kilku specjalistów do opracowania wniosku, zarządzania projektem i przygotowania go do kontroli,
 • fachowość informacji – zapoznamy klienta z najczęściej popełnianym błędami podczas realizacji projektów unijnych, w tym dot. zasady konkurencyjności, kwalifikowalności wydatków, kwalifikowalności uczestników,
 • wsparcie merytoryczne – współpracujemy z najlepszymi ekspertami w dziedzinie funduszy UE, co gwarantuje merytoryczność i skuteczność naszych działań.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

ZAKRES OFERTY

Od ponad 12 lat świadczymy usługi z zakresu pozyskiwania i realizacji funduszy unijnych. W latach 2005-2015 zrealizowaliśmy 16 ogólnopolskich oraz 35 regionalnych projektów szkoleniowych i szkoleniowo-doradczych współfinansowanych ze środków UE. Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 35 000 osób na terenie całej Polski. Wartość zrealizowanych przez nas projektów szkoleniowych wynosi ponad 95 mln złotych.

Nasze usługi z zakresu pozyskiwania projektów unijnych opierają się przede wszystkim na:

 • przygotowywaniu projektów szkoleniowych,
 • doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta usługi obejmują m.in.:

 • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu szkoleniowego,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy,
 • uruchomienie projektu i stworzenie dokumentacji,
 • zarządzanie projektem szkoleniowym,
 • przygotowanie instytucji realizującej projekt do kontroli,
 • rozliczenie finansowe i merytoryczne oraz zamknięcie projektu.

I. PROJEKTY SZKOLENIOWE

 • przygotowanie we współpracy z Klientem analizy interesariuszy, problemów, celów i strategii aplikowania o dofinansowanie,
 • ustalenie harmonogramu pracy,
 • przygotowanie uzasadnienia dla realizacji projektu,
 • opracowanie struktury zarządzania projektem,
 • wykonanie opisu rezultatów projektu,
 • opracowanie harmonogramu działań,
 • przygotowanie szczegółowego kosztorysu projektu.

 • przygotowanie Wniosku aplikacyjnego w oparciu o dokumentacji,
 • sprawdzenie poprawności formalno-prawnej dostarczonych przez Klienta załączników,
 • złożenie Wniosku we właściwej Instytucji Wdrażającej.

 • udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania Instytucji Wdrażającej,
 • uczestnictwo w procesie negocjacji budżetowych,
 • dokonywanie ewentualnych zmian w projekcie przed podpisaniem umowy.

 • zarządzanie realizacją projektu,
 • realizacja zadań zgodnie z harmonogramem,
 • rozliczanie finansowe i merytoryczne projektu.

II. PROJEKTY INWESTYCYJNE

 • analiza dokumentacji oraz profilu działalności pod względem możliwości pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich,
 • koncepcja projektu – wskazanie rozwiązań na skuteczne aplikowanie.

 • opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną,
 • przygotowanie studiów wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, biznesplanów.

 • sporządzanie raportów finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania końcowego,
 • doradztwo w procesie prowadzenia inwestycji,
 • doradztwo w zakresie promocji i wizualizacji projektu,
 • przedkładanie dokumentacji do właściwej Instytucji Wdrażającej,
 • opracowywanie pełnej korespondencji na kierowane zapytania ze strony wszystkich organów wdrażających.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI

Usługi z zakresu projektów unijnych świadczymy w formie:

 • doradztwa,
 • tzw. „gorącej linii” (hot-line),
 • audytów przedprojektowych,
 • szkoleń.

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw, instytucji publicznych i innych podmiotów w całym procesie pozyskania środków unijnych: od przeprowadzenia audytu dotyczącego możliwości pozyskania dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku wraz z niezbędnymi analizami i raportami, aż do zarządzania projektem i rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

Każda współpraca opiera się na indywidualnym dopasowaniu zakresu usług i formy, w jakiej będą one świadczone.

Nasi klienci cenią nas za:

 • doświadczony i wykwalifikowany zespół ekspertów i doradców,
 • wysoką skuteczność w aplikowaniu o dotacje,
 • wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne, zarządzaniu projektami i rozliczaniu wniosków,
 • indywidualne podejścia do klienta,
 • profesjonalną kadrę zarządzającą,
 • dużą grupę wysoko wykwalifikowanych trenerów.

NASI EKSPERCI

Nasz zespół ekspercki składa się z kilkudziesięciu wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z zakresu przygotowania wniosków oraz zarządzania projektami unijnymi. Ponad 10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych na projekty szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze oraz w realizacji i rozliczaniu tychże projektów wpływa na wysoką jakość świadczonych usług. Każdy z naszych ekspertów posiada wyższe wykształcenie oraz kwalifikacje kierownika projektu – certyfikat PRINCE.

Działamy na terenie całej Polski, mamy 19 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych. Świadczone przez nas usługi oparte są na systemie jakości ISO 9001:2015.