SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ocena zagrożenia wybuchem

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem wraz ze sporządzeniem stosownego dokumentu w tym zakresie. Dokładny zakres usługi obejmuje:

  • wskazanie w oparciu o obliczenia pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
  • wskazanie w pomieszczeniach oraz strefach zagrożenia wybuchem czynników mogących zainicjować zapłon,
  • sporządzenie stosownego dokumentu oceny zagrożenia wybuchem wraz z graficzną dokumentacją klasyfikacyjną (plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji).

W zakładach pracy, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie badań i przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem. Z jednej strony należy wskazać miejsca podwyższonego ryzyka, z drugiej zaś, na tej podstawie określić prawidłowe i efektywne procedury zabezpieczające, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wcześniej zidentyfikowanego.

Z reguły ryzyko wybuchu odnosi się do tych zakładów pracy, w których w czasie produkcji wykorzystywane lub przetwarzane są substancje lub materiały, które mają właściwości palne lub wybuchowe. To również miejsca, w których takie materiały i substancje są uwalniane przez urządzenia, systemy ochronne czy elementy produkowanych towarów lub też stanowią część produkcyjną powstających w zakładzie wytworów.

Substancje łatwopalne, których spalanie w powietrzu jest bardzo dynamiczne i powoduje powstanie atmosfery wybuchowej działają w taki sposób, że na skutek wybuchu pojawia się samopodtrzymujący płomień. Istnienie takiego zagrożenia to bardzo poważne niebezpieczeństwo i ogromne ryzyko dla pracowników znajdujących się w pomieszczeniu narażonym na wybuchy, właśnie dlatego trzeba bardzo starannie zadbać o to, by zminimalizować możliwość wystąpienia takiej reakcji substancji z powietrzem.

Bardzo ważne jest też w procedurze oceny ryzyka wybuchu zlokalizowanie i zidentyfikowanie zapłonu, który może doprowadzić do powstania wybuchu. Po jego zlokalizowaniu i zidentyfikowaniu należy koniecznie wprowadzić odpowiednie procedury zabezpieczające, których zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka aktywacji substancji, które mogłoby doprowadzić do wybuchu.

Istotnym elementem tej procedury jest również określenie intensywności atmosfery wybuchowej. Chodzi mianowicie o określenie, na ile w danych miejscach zagrożonych wybuchem owa atmosfera wybuchowa się pojawia. Jak często występuje i jak długo potrafi się utrzymywać. Dzięki temu można znacznie skuteczniej i znacznie trafniej ocenić samo ryzyko wybuchu.

W ramach naszych działań podejmujemy się nie tylko analizy sytuacji, ale również jej szczegółowego opisu, co w efekcie powinno doprowadzić do stworzenia możliwości dla opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa.

 

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/230_default_original.png

Główny specjalista ds. bhp. Z SEKA S.A. związany od 1998r. w 1994r. ukończył kurs podstawowy dla pracowników służby bhp, a następnie studia podyplomowe o specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy.

W okresie współpracy z SEKA S.A. świadczył usługi u jej klientów, zarówno lokalnych, jak i korporacyjnych. W wielu firmach z placówkami na terenie całego kraju pełnił funkcję koordynatora nadzoru bhp z ramienia SEKA S.A.

Od roku 2009 pełnił funkcje koordynatora ds. bhp w Dziale Nadzoru. Po reorganizacji spółki, w roku 2010, został wyznaczony na stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Warszawa i pełni ją do dzisiaj. Kieruje kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów ds. bhp współpracujących stale z SEKA S.A.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/231_default_original.png

Obecnie mł. bryg. w st. spocz. mgr. inż.  – z SEKA S. A. związany od 2014r.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1995r.).  Po ukończeniu studiów pracował na stanowisku dowódcy zmiany, starszego specjalisty ds. kontrolno-rozpoznawczych pełniąc jednocześnie obowiązki oficera operacyjnego powiatu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

W 2003r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na Wydziale Zarzadzania Zasobami Pracy i Marketingu w zakresie marketingu i zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie.

W 2015r. ukończył studia podyplomowe w Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego na kierunku Bezpieczeństwo Higieny Pracy.