SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

W ramach realizowanych przez nas działań, oferujemy naszym klientom przegląd instalacji  oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach budowlanych lub ich części, w których takie oświetlenie jest wymagane.

Właściciele i administratorzy budynków muszą zdawać sobie sprawę z zagrożeń ludzkiego życia, jakie niesie ze sobą niesprawna instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. Jej niezawodne działanie jest istotnym czynnikiem bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, w trakcie niebezpiecznych zdarzeń losowych, a nawet zwykłej awarii sieci energetycznej.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na terenie obiektu, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Obowiązek wykonywania przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w którym wskazano definicję urządzeń przeciwpożarowych, poprzez które należy rozumieć również instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Instalacje te powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Częstotliwość i sposoby kontrolowania instalacji oświetlenia awaryjnego zostały szczegółowo określone w Polskiej Normie PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

W zależności od rodzaju zastosowanej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz od oczekiwań klienta, oferujemy przeglądy w następującym zakresie:

  • wykonanie prac kontrolnych oraz pomiarowych oświetlenia awaryjnego i  wyłącznika przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi,
  • sprawdzenia stanu technicznego opraw oświetlenia awaryjnego z niezależnym zasilaniem,
  • wykonanie wyładowania akumulatorów w oświetleniu awaryjnym i sprawdzenie czasu podtrzymania oświetlenia,
  • sprawdzenie prawidłowości i  funkcjonalności wyłączników przeciwpożarowych, które współpracują z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego,
  • wykonanie pomiarów elektrycznych opraw świetlnych oraz sprawności i funkcjonalności opraw,
  • przygotowanie i opracowanie protokołów z przeprowadzonych prac,
  • weryfikacja wyników z wymaganiami norm,
  • wymiana akumulatorów w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego,
  • serwis opraw ewakuacyjnych.

Ważną kwestią jest fakt, że przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego mogą wykonywać wyłącznie osoby do tego uprawnione, a kontrole i serwisowanie instalacji powinno odbywać się regularnie. Korzystając z naszej oferty otrzymujecie więc państwo dokument przeglądu przygotowany profesjonalnie i zgodnie ze wszystkim standardami przez osobę, która ma specjalne do tego kwalifikacje.

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/230_default_original.png

Główny specjalista ds. bhp. Z SEKA S.A. związany od 1998r. w 1994r. ukończył kurs podstawowy dla pracowników służby bhp, a następnie studia podyplomowe o specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy.

W okresie współpracy z SEKA S.A. świadczył usługi u jej klientów, zarówno lokalnych, jak i korporacyjnych. W wielu firmach z placówkami na terenie całego kraju pełnił funkcję koordynatora nadzoru bhp z ramienia SEKA S.A.

Od roku 2009 pełnił funkcje koordynatora ds. bhp w Dziale Nadzoru. Po reorganizacji spółki, w roku 2010, został wyznaczony na stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Warszawa i pełni ją do dzisiaj. Kieruje kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów ds. bhp współpracujących stale z SEKA S.A.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/231_default_original.png

Obecnie mł. bryg. w st. spocz. mgr. inż.  – z SEKA S. A. związany od 2014r.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1995r.).  Po ukończeniu studiów pracował na stanowisku dowódcy zmiany, starszego specjalisty ds. kontrolno-rozpoznawczych pełniąc jednocześnie obowiązki oficera operacyjnego powiatu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

W 2003r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na Wydziale Zarzadzania Zasobami Pracy i Marketingu w zakresie marketingu i zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie.

W 2015r. ukończył studia podyplomowe w Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego na kierunku Bezpieczeństwo Higieny Pracy.