SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kim jest specjalista bhp?

Każdy zakład pracy, niezależnie od branży, w której działa jest zobowiązany do wdrożenia i przestrzegania procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Pod tym względem podlega zaś kontroli przed instytucjami państwowym, w tym Państwową Inspekcją Pracy, czy Urzędem Dozoru Technicznego. Celem nadrzędnym takiego stanu prawnego jest oczywiście bezpieczeństwo pracowników narażonych między innymi na wypadki i choroby zawodowe. Całością procedur, regulaminów, kontroli i dokumentacji bezpieczeństwa i higieny w przedsiębiorstwie kierują służby bhp, które mogą mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny. Specjalista bhp to pracownik owych służb, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie i organizację zasad bhp.

Specjalista bhp – obowiązki

Specjalista bhp ma w zakładzie pracy wiele różnorodnych obowiązków, których natężenie szczegółowo zależy przede wszystkim od branży, w której działa dane przedsiębiorstwo. Najogólniej, specjalista bhp zajmuje się organizowaniem i kontrolowaniem bezpieczeństwa pracy na terenie zakładu. Przeprowadzane przez niego regularne kontrole mają za zadanie ograniczenie ryzyka ponoszonego przez personel wykonujący pracę do minimum.

Wśród najważniejszych obowiązków na tym stanowisku wymienia się tworzenie regulaminów i procedur dotyczących procesu pracy i jej środowiska dla całego zakładu i poszczególnych stanowisk. Specjalista bhp sporządza ponadto analizy ryzyka zawodowego, a także informuje kierownictwo zakładu o potencjalnych zagrożeniach.
Inne ważne obowiązki związane z pracą specjalisty dotyczą wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Specjalista bhp zobowiązany jest do sporządzania i przechowywania dokumentacji w tym zakresie, jak również stałego monitoringu potencjalnych czynników ryzyka zawodowego.

Każdy odbiór lub modernizacja budynków zakładu pracy odbywa się z udziałem specjalisty bhp. W poszczególnych okresach czasu, co najmniej raz w roku jest on zobowiązany do sporządzania całościowego raportu zawierającego aktualny stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. W razie potrzeby współpracuje on również z państwowymi instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolę przedsiębiorstwa w zakresie bhp.

Jak zostać specjalistą bhp?

Stanowisko specjalisty bhp jest często nie do końca słusznie utożsamiane z inspektorem. Chociaż zarówno specjalista bhp, jak i inspektor zajmują się bezpośrednio procedurami i środowiskiem pracy. Oba zawody dzieli między innymi zakres kompetencji, a przede wszystkim wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodów. Pracę inspektora lub starszego inspektora mogą wykonywać osoby z wykształceniem średnim i policealnym z tytułem technika bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym drugim przypadku dopiero po 3-letnim stażu pracy w zawodzie).

Specjalista bhp znajduje się wyżej w zawodowej hierarchii i przyjmuje większy zakres odpowiedzialności. Aby objąć to stanowisko konieczne jest wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe i przynajmniej roczny staż w służbie bhp. Z kolei staż 3 letni uprawnia do wykonywania zawodu starszego, a 5-letni głównego specjalisty bhp.

NASI EKSPERCI BHP I PPOŻ

Działając na rynku od 1988 roku, wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/230_default_original.png

Główny specjalista ds. bhp. Z SEKA S.A. związany od 1998r. w 1994r. ukończył kurs podstawowy dla pracowników służby bhp, a następnie studia podyplomowe o specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy.

W okresie współpracy z SEKA S.A. świadczył usługi u jej klientów, zarówno lokalnych, jak i korporacyjnych. W wielu firmach z placówkami na terenie całego kraju pełnił funkcję koordynatora nadzoru bhp z ramienia SEKA S.A.

Od roku 2009 pełnił funkcje koordynatora ds. bhp w Dziale Nadzoru. Po reorganizacji spółki, w roku 2010, został wyznaczony na stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Warszawa i pełni ją do dzisiaj. Kieruje kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów ds. bhp współpracujących stale z SEKA S.A.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/231_default_original.png

Obecnie mł. bryg. w st. spocz. mgr. inż.  – z SEKA S. A. związany od 2014r.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1995r.).  Po ukończeniu studiów pracował na stanowisku dowódcy zmiany, starszego specjalisty ds. kontrolno-rozpoznawczych pełniąc jednocześnie obowiązki oficera operacyjnego powiatu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

W 2003r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na Wydziale Zarzadzania Zasobami Pracy i Marketingu w zakresie marketingu i zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie.

W 2015r. ukończył studia podyplomowe w Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego na kierunku Bezpieczeństwo Higieny Pracy.

tel. 22 517 88 35 | kom. 503 090 923 | e-mail: piotr.zawisza@seka.pl
Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności