SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Do kogo skierowane są usługi?

Do firm i instytucji, które bezpieczeństwo postrzegają jako nierozerwalną część prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do:

 • Administracji rządowej i samorządowej;
 • Przedsiębiorstw miejskich, komunikacyjnych, komunalnych;
 • Sektora oświaty, w szczególności szkolnictwo wyższe;
 • Jednostek ochrony zdrowia;
 • Sektora bankowego;
 • Sektora ubezpieczeniowego;
 • Zakładów produkcyjnych;
 • Przedsiębiorstw wpisanych na listę wojewody podlegających obowiązkowej ochronie (zakłady produkcji specjalnej, zakłady produkujące sprzęt wojskowy, lotniska, banki, zakłady mające istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania aglomeracji miejskich, obiekty telekomunikacyjne, muzea, archiwa państwowe).

„Najpoważniejszym ryzykiem dla firmy jest zapomnienie o ryzyku”

Z definicji zarządzanie bezpieczeństwem – to proces uzyskiwania, rozmieszczania i stosowania zasobów w celu zmniejszenia zagrożenia. Często zapomina się, że bezpieczeństwo nie jest stanem – jest ciągle zmieniającym się procesem, dlatego tak ważne jest nie tylko ciągłe edukowanie kadry zarządzającej w tym zakresie, ale również wdrażanie sprawdzonych i skutecznych metod przeciwdziałania zaistniałym zdarzeniom.

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej firmy!

Folder-zarzadzanie-bezpieczenstwem-seka-sa-okladka

Pobierz pełny opis oferty – folder PDF

Zakres oferty


Celem każdej jednostki organizacyjnej powinno być dążenie do zapewnienia sobie stabilnego bezpieczeństwa. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie opracowaliśmy szczegółowe, a przede wszystkim skuteczne działania mające na celu edukację w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w firmie, weryfikację zaistniałych zdarzeń, a także przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom.

Oferujemy kompleksowe usługi dostosowane do specyfiki i potrzeb Klienta.

1. Audyty bezpieczeństwa
Celem audytu jest weryfikacja funkcjonowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych
mających zapewnić bezpieczeństwo organizacji, informacji, danych, systemów i urządzeń
teleinformatycznych zgodnie z obowiązującym prawem.

Zakres czynności audytowych:

 • analiza stanu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych obiektu,
 • weryfikacja dokumentacji dotycząca zasad ochrony, wymagana przez przepisy prawa
  polskiego i europejskiego,
 • analiza środków organizacyjno-technicznych służących neutralizacji potencjalnych zagrożeń,
  analiza i ocena stanu ochrony fizycznej,
 • klasyfikacja stref bezpieczeństwa,
 • wskazanie krytycznych punktów w systemie ochrony,
 • określenie działań naprawczych i organizacyjnych.

2. Wdrażanie systemów/polityki bezpieczeństwa
W ramach tej usługi oferujemy projektowanie i wdrażanie systemu/polityki bezpieczeństwa
w możliwie najlepszy sposób dopasowany do organizacji, jej wymagań w zakresie bezpieczeństwa, wymagań nakładanych na organizację przez odpowiednie akty prawne
i organy administracji publicznej oraz celów biznesowych określonych przez kierownictwo.

3. Tworzenie dokumentacji
Dokumentacja jest niezwykle ważną częścią składową bezpiecznego funkcjonowania organizacji.
Pod pojęciem dokumentacji rozumiemy:

 • polityka ochrony danych osobowych,
 • plan zarządzania kryzysowego,
 • plan ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie,
 • raporty z ćwiczeń,
 • plany awaryjne.

4. Szkolenia
a) Szkolenia merytoryczne – wykłady eksperckie z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, spraw obronnych, ochrony danych osobowych;
b) Szkolenia symulacyjne – multimedialne ćwiczenia odbywające się w oparciu
o wirtualne sytuacje kryzysowe, osadzone w realnej przestrzeni geograficznej danej jednostki administracyjnej;
c) Treningi praktyczne – stworzenie warunków umożliwiających kształtowanie umiejętności zastosowania przyswojonej wiedzy w praktyce. Wsparcie
organizacji podczas ćwiczeń terenowych z udziałem wielu podmiotów;
d) Wsparcie po-szkoleniowe – sporządzanie raportu analizującego przebieg i wyniki szkolenia, możliwość opracowania i przedstawienia rozwiązań naprawczych, wsparcie merytoryczne w procesie wdrażania zmian i nowych procedur;
e) Doradztwo i konsultacje – wsparcie w rozwoju systemu bezpieczeństwa,
w szczególności zarządzania kryzysowego, ochrony danych osobowych, spraw obronnych, zarządzania ciągłością działania.

5. Outsourcing IODO
 W ramach tej usługi zapewniamy pełne przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynikających z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Unii Europejskiej. Reprezentujemy firmy i instytucje przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Powinno być ,, w ramach świadczenia tej usługi dla sektora publicznego w tym sądów i prokuratury na podstawie ustawy o       ochronie danych osobowych przetwarzanych w zw. z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych oraz dla podmiotów komercyjnych na podstawie Rozporządzenia Unii Europejskiej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Nasi Eksperci

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/08/aleksandra_kielbratowska_159x159.jpg
Aleksandra Kiełbratowska – prawnik, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowe studia „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych” w Polskiej Akademii Nauk, kurs dokształcający „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowe studia z prawa pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN ISO/IEC 27001:2014 oraz audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2015. Jest również certyfikowanym mediatorem. Dodatkowo posiada certyfikat trenerski Train The Trainer uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim. Współautorka ebooka pt. „Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawa pracy i RODO” a także publikacji wydawnictwa C.H. Beck „Pomoc dla pracodawcy w sprawach pracowniczych w dobie kryzysu. Tarcza antykryzysowa, prawo pracy, RODO, ZUS, PIT„ gdzie poruszała kwestie związane z RODO i BHP. Obecnie pełni funkcję Menadżera Działu Zarządzania Bezpieczeństwem w SEKA S.A.
 
Kontakt: tel. 22 517 88 04 | kom. 506 279 187 | e-mail: aleksandra.kielbratowska@seka.pl

Forma świadczenia usługi

Usługi  z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem świadczymy w ramach:

 • umów stałych,
 • jednorazowych zleceń.

Każda współpraca opiera się na indywidualnym dopasowaniu umowy i formy współpracy.

Korzyści

W oparciu o doświadczenie naszych ekspertów, proponowane przez nas usługi przyniosą określone korzyści dla państwa firmy:

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji oraz dostosowanie systemu do obowiązujących przepisów prawa;
 • Odporność organizacji na zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne, nierozerwalnie związane z charakterem działalności;
 • Podniesienie poziomu świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa;
 • Przygotowanie do sytuacji kryzysowej i skutecznej koordynacji działań w przypadku wystąpienia zagrożeń;
 • Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w firmie i instytucji.