Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W wyniku kontroli jaką przeprowadziły Wody Polskie, okazało się, że około 1400 upustów ściekowych wzdłuż polskich rzek nie ma aktualnego pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków, a na Odrze stwierdzono 282 takie przypadki. W 57 przypadkach sprawa została zgłoszona na policję.

Od czasu wykrycia katastrofy ekologicznej na Odrze zostały dodatkowo zlecone doraźne kontrole w wybranych, największych zakładach, które korzystają z pozwoleń wodnoprawnych.

„Od 2021 r. prowadzimy akcję identyfikacji, monitoringu wszystkich upustów ściekowych wzdłuż naszych rzek. Sprawdziliśmy, skontrolowaliśmy ponad 17 tys. tego typu wylotów, ok. 1400 tych rur nie ma aktualnego pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie tych ścieków. Jeśli chodzi o Odrę, tych przypadków stwierdziliśmy 282.”  

– p.o. prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest wymagane?

Pomimo tego, że niektóre przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną wystarczy tylko zgłosić to należy pamiętać, że część inwestycji może wymagać uzyskania decyzji (pozwolenia wodnoprawnego). Co ważne, pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać przed przystąpieniem do korzystania z instalacji. Nie można użytkować instalacji, która wymaga uzyskania pozwolenia bez aktualnej decyzji. Lista potencjalnych inwestycji jest bardzo długa, a szczegóły można sprawdzić w akcie prawnym: Ustawa Prawo Wodne lub na stronie internetowej Wód Polskich.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej to zgodnie z art. 389 Prawa Wodnego pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) usługi wodne;
2) szczególne korzystanie z wód;
3) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
4) rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
5) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
6) wykonanie urządzeń wodnych;
7) regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
8) zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
9) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
10) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Dla potencjalnego przedsiębiorcy najistotniejszymi punktami są:

 • Usługi wodne, które obejmują między innymi:
  1. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
  2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;
  3. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
  4. odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.
 • Szczególne korzystanie z wód, które obejmuje między innymi:
  1. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1;
 • Wykonanie urządzeń wodnych, które obejmuje między innymi:
  1. obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
  2. wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,

Należy także pamiętać, że właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

Wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy składać w siedzibie Zarządu Zlewni lub Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w zależności od rodzaju inwestycji oraz jej przynależności do terytorialnego dorzecza rzeki (lokalizacji).

Przygotowanie operatu wodnoprawnego

Do wniosku należy dołączyć szereg dodatkowych dokumentów. Jednym z nich jest operat wodnoprawny, który należy przygotować w formie opisowej i graficznej. Część opisowa określa cel i zakres omawianego korzystania z wód (odprowadzanie ścieków), dopuszczalne ilości i parametry zanieczyszczeń oraz procedury ich monitorowania czy też postępowania w wypadku wystąpienia awarii. W części graficznej należy zamieścić m.in. mapę sytuacyjno-wysokościową z rozmieszczeniem urządzeń wodnych, pomiarowych wraz z naniesionym przebiegiem kanalizacji i miejscem poboru prób do badań czy zrzutem ścieków do środowiska, schematy technologiczne, karty charakterystyki oraz dokumenty poświadczające dane firmy oraz przekroje urządzeń wodnych.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentacji wodnoprawnej?

Kompleksowo opracujemy wniosek o uzyskanie decyzji wodnoprawnej i będziemy Cię reprezentować przed organami administracji publicznej, aż do uzyskania decyzji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami dowiedz się czy Twoja działalność potrzebuje pozwolenia wodnoprawnego!

Prośba o kontakt - zapytanie ofertowe - ochrona środowiska

Zgoda na kontakt

Polityka prywatności

7 + 10 =