Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Temu celowi służą między innymi obowiązkowe szkolenia BHP (zarówno wstępne jak i okresowe). Niestety pomimo podjęcia wszelkich starań do wypadków dochodzi. Jak należy w takich przypadkach postępować – przypominamy najważniejsze zasady.

Wypadek

Na początek przypomnijmy, jak jest definiowany wypadek przy pracy.

Zgodnie z przepisami ustawowymi „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.”

Przepisy prawa definiują również pojęcie urazu.

„Uraz to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.”

Co powinien zrobić pracownik i pracodawca?

Przede wszystkim, pracownik, który uległ wypadkowi, powinien niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego, o ile jego stan zdrowia na to pozwala.

Warto zaznaczyć, że w przypadku wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, spełnić następujące zadania:

  • Zapewnić poszkodowanemu pierwszą pomoc oraz podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie.
  • Zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób nieupoważnionych oraz uniemożliwić przypadkowe uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych, których funkcjonowanie zostało wstrzymane w związku z wypadkiem. Zabezpieczenie to powinno wykluczyć możliwość zmiany usytuowania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, które przyczyniły się do wypadku, umożliwiając na ich podstawie odtworzenie okoliczności, przebiegu oraz ustalenie przyczyn zdarzenia.
  • Przeprowadzić postępowanie powypadkowe, w ramach którego zostanie powołany zespół powypadkowy. Zespół ten będzie miał za zadanie ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku poprzez przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia, wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego oraz świadków, a także zasięgnięcie opinii lekarza.

Protokół powypadkowy

Zespół powypadkowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi sporządzić protokół powypadkowy nie później niż 14 dni od zawiadomienia o wypadku. Warto zaznaczyć, że poszkodowany ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i uwagi co do treści tego protokołu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, „protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia.”

Następnie, pracodawca musi niezwłocznie dostarczyć protokół poszkodowanemu pracownikowi, a w przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym – członkom rodziny zmarłego pracownika. W przypadku protokołu powypadkowego dotyczącego wypadków śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych, pracodawca natychmiast przekazuje go właściwemu inspektorowi pracy.

Zespół powypadkowy – powołanie i obowiązki

Poszkodowany, który nie zgadza się z treścią protokołu może wystąpić do sądu z pozwem o sprostowanie protokołu powypadkowego. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Źródło: zielonalinia.gov.pl

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline