Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

U progu nowego roku szkolnego podejmujemy temat bezpieczeństwa w szkołach. Niestety jest to wciąż problem bagatelizowany. Tymczasem aż 1% uczniów ulega wypadkom w tym niestety ciężkim a nawet śmiertelnym. W ciągu 6 lat szkolnych (2010/11−2015/16) 188 uczniów uległo wypadkom śmiertelnym, a wypadkom ciężkim uległo 1269.

Z danych statystycznych wynika, że w szkołach i innych placówkach oświatowych często dochodzi do różnego rodzaju wypadków. Za znaczną ich część odpowiedzialność ponoszą osoby sprawujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Odpowiedzialność karna

W momencie, kiedy dochodzi do wypadku z udziałem osoby będącej pod opieką placówki oświatowej, nauczyciel (zwłaszcza gdy wypadek jest śmiertelny lub ciężki) może zostać oskarżony przez prokuratora o jego nieumyślne spowodowanie. W zależności od klasyfikacji czynu osoba odpowiedzialna może dostać wyrok w granicach: w przypadku śmierci ucznia − od 3 miesięcy do 5 lat (art. 155 kodeksu karnego); w przypadku kalectwa – do 3 lat (art. 156 § 2 kodeksu karnego) bądź też karę grzywny i do roku pozbawienia wolności (art. 157 § 3).

Jak zaradzić wypadkom?

Należy podkreślić, że rodzice (środowisko w którym wychowuje się dziecko), często nie zwracają większej uwagi na aspekty bezpieczeństwa bądź nie potrafią przekazać elementarnej wiedzy dotyczącej tego aspektu życia. Dlatego szkoły powinny być miejscem propagowania kultury bezpieczeństwa, tym bardziej że brawura, niewiedza, bezmyślność dzieci i młodzieży mogą skutkować wypadkiem, mającym wpływ na całe ich dalsze życie.

O wiele łatwiej jest wpajać młodym osobom zasady prawidłowego postępowania, niż zwalczać później niewłaściwe nawyki i przyzwyczajenia u dorosłych.

Placówki edukacyjne muszą zaangażować rodziców/prawnych opiekunów, do współdziałania w tej dziedzinie – tylko takie działanie może przynieść pożądane efekty.

Edukacja w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa

Szczególnie pomocne w podnoszeniu świadomości na temat bezpieczeństwa, a co za tym idzie jego poziomu w szkołach, są szkolenia pracowników (szczególnie bhp oraz udzielania pierwszej pomocy). Niestety zdarza się, że niezadowalający poziom szkoleń bhp uniemożliwia szybkie rozpoznanie powstałych źródeł zagrożeń. Spowodowane jest to często brakiem wystarczającej wiedzy osób przeprowadzających szkolenie oraz specyfiką tych placówek jako zakładów pracy. Szczególnie nauczyciele powinni otrzymać, obok tematów ogólnych, wiedzę dotyczącą bezpiecznego prowadzenia różnego typu zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Współpraca wszystkich zainteresowanych stron

Zagadnienia związane z wypadkami osób będących pod opieką szkół i placówek zasługują na znacznie większą uwagę niż dotychczas im poświęcano. Szkoły nie mogą pozostać same z problemem bezpieczeństwa dzieci. Ogromną pracę mają tu do wykonania zarówno organy prowadzące (najczęściej samorządy), jak i nadzorujące (kuratoria oświaty) szkoły i placówki. Te pierwsze zgodnie z prawem odpowiadają za bezpieczeństwo w szkołach i placówkach, a co za tym idzie mogą ponosić również odpowiedzialność cywilną (m.in. odszkodowania za wypadki). Tylko współdziałanie wszystkich stron związanych z oświatą może doprowadzić do zmniejszenia w liczby wypadków szkołach.

Źródło materiały CIOP i PIB

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40