Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Upadki z wysokości, porażenia prądem elektrycznym, urazy spowodowane spadającymi przedmiotami lub będącymi w ruchu częściami żurawia – to najważniejsze zagrożenia, na jakie narażony jest operator żurawia. Obowiązkiem pracodawcy jest organizacja pracy w taki sposób, by maksymalnie zabezpieczyć pracowników przed ewentualnymi wypadkami podczas wykonywania czynności zawodowych.

Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących ujmuje wszystkie kwestie regulujące bezpiecznie i higieniczne warunki pracy. Rozporządzenie dotyczy wszystkich osób wykonujących prace operatora – bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa zlecenie zawarta z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, umowa o dzieło).

Kto może zostać operatorem żurawia?

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia operatorem żurawia może być osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat i posiada ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawia uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;
 2. posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracodawca przed dopuszczeniem do pracy operatora żurawia powinien mu udostępnić do stałego korzystania informacje i instrukcje bezpieczeństwa prac transportowych oraz instrukcję ewakuacji z kabiny żurawia. Jego obowiązkiem jest też dopilnowanie, by operator zapoznał się z postanowieniami zawartymi w tych dokumentach.

Czas pracy

Operatorzy nie mogą pracować dłużej niż 8 godz. na dobę. Nie ma tutaj żadnych wyjątków, jest to niezależne od tego, czy za dłuższy czas przysługiwałoby dodatkowe wynagrodzenie i niezależnie od treści zawartej umowy, czy poleceń kierownika budowy bądź przełożonego.

Do czasu pracy wlicza się czas potrzebny na wejście i zejście na żuraw. Oznacza to, że czas pracy operatora zaczyna się od rozpoczęcia wchodzenia na wierzę żurawia, a kończy się wraz z zejściem z wierzy.

Pracodawca powinien dokładnie ewidencjonować czas pracy w książce dyżurów.

Czynności niedopuszczalne

W § 11 ust. 1 Rozporządzenia zawarte są wszystkie czynności, które są niedopuszczalne przy obsłudze żurawia. A więc zabrania się:

 • obsługiwanie żurawia nieposiadającego ważnej decyzji zezwalającej na jego eksploatację;
 • obsługiwanie niesprawnego żurawia;
 • zmienianie ustawień elementów zabezpieczających żurawia;
 • dokonywanie przeróbek części składowych żurawia;
 • obsługiwanie żurawia w warunkach atmosferycznych ograniczających widoczność, o zmroku lub w nocy bez dostatecznego oświetlenia zasięgu pracy żurawia;
 • obsługiwanie żurawia podczas wyładowań atmosferycznych;
 • obsługiwanie żurawia w trakcie prac związanych z transportem ładunków wielkowymiarowych przy prędkości wiatru
 • w porywach powyżej 10 m/s;
 • obsługiwanie żurawia w przypadku innych prac niż wymienione w pkt 7 przy prędkości wiatru w porywach powyżej 15 m/s, chyba że producent określił w instrukcji żurawia inne dopuszczalne wartości prędkości wiatru lub jego porywów;
 • przenoszenie ładunków spoza określonego terenu, na którym wykonywane są prac związane z wykorzystaniem żurawia, i w odwrotnym kierunku, w przypadku gdy miejsce poza tym terenem jest w czasie jego pracy nieoznaczone i niezabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • podnoszenie ładunków o masie przekraczającej dopuszczalny udźwig żurawia;
 • obsługiwanie żurawia przy wyłączonych ogranicznikach obciążenia;
 • obsługiwanie żurawia w przypadku, gdy komunikacja z sygnalistą nie jest możliwa;
 • obsługiwanie żurawia w przypadku niesprawnych urządzeń określonych w § 16 ust. 3 i § 20;
 • obsługiwanie żurawia, jeżeli temperatura w kabinie żurawia jest niższa niż 18°C albo wyższa niż 28°C;
 • obsługiwanie żurawia, jeżeli natężenie poziomu hałasu w kabinie żurawia przekracza 80 dB;
 • pozostawianie po zakończonej pracy zawieszonych na haku żurawia ładunków, zawiesi i innego osprzętu;
 • zrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z żurawia;
 • przeciąganie przez żuraw ładunków spoczywających na podłożu;
 • podnoszenie i wyrywanie przez żuraw ładunków i przedmiotów połączonych trwale z podłożem lub do niego przymarzniętych.

Operator żurawia ma prawo powstrzymać się od wykonywania polecenia, jeżeli są to czynności określone w powyższym artykule. Powinien wówczas powiadomić o przyczynach powstrzymania się od wykonywania czynności pracodawcę, osobę kierującą pracownikami lub osobę do tego wyznaczoną.

Konsekwencje naruszenia przepisów Rozporządzenia

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów zawartych w rozporządzeniu, operatorzy, jak i związki zawodowe mają możliwość zgłaszania tych naruszeń do Państwowej Inspekcji Pracy. Wówczas inspektorzy PIP mogą:

 • nakazać pracodawcy usunięcie wykrytych naruszeń w ustalonym terminie;
 • nakazać przerwanie prac i eksploatacji maszyn, gdy stwierdzi zagrożenie zdrowia lub życia;
 • nałożyć na pracodawcę mandat za każde stwierdzone wykroczenie w wysokości do 2 000 zł;
 • skierować do sądu wniosek o ukaranie pracodawcy, sąd orzeka wtedy o grzywnie w wysokości od 1 000 do 30 000 zł (art. 281-283 Kodeksu pracy).

Źródło: ozzip.pl, Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA