SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Obowiązek pracodawcy z zakresie ochrony przeciw pożarowej

Pracodawca ma wiele obowiązków wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Jednym z nich jest przeprowadzenie okresowej oceny stanu ochrony ppoż. w jego zakładzie pracy. Informacje te są niezbędne, by móc bezpiecznie i w zgodzie z przepisami zarządzać firmą. Zatem co należy sprawdzać?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że obowiązek przeprowadzenia corocznej oceny stanu ppoż. nie jest unormowany przepisami, wynika jedynie z ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co sprawdzamy podczas oceny stanu ochrony ppoż.?

 1. Organizacja ochrony ppoż. – ocenie podlega przede wszystkim stan wiedzy pracowników na ten temat, czyli znajomość przepisów ppoż., instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, umiejętności postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia.
 2. Warunki ewakuacji – sprawdza się pionowe i poziome przejścia i wyjścia ewakuacyjne pod względem ich szerokości, długości, oraz dostępności i drożności. A także sposób oznakowania dróg ewakuacyjnych i ogłaszania ewakuacji, w tym: rodzaj alarmu, środki alarmowania.
 3. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy – sprawdzenia wymagają w szczególności gaśnice, czyli właściwy ich dobór (rodzaj i liczba), prawidłowe rozmieszczenie oraz sposób oznakowania. Należy je poddać kontroli również pod względem stanu technicznego: kiedy były przeprowadzane przeglądy oraz konserwacje.
 4. Stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej – każda instalacja wymaga osobnej analizy stanu technicznego oraz sporządzenia odpowiednich dokumentów. Przede wszystkim należy przeprowadzić wizualne oględziny instalacji, uwzględniając w szczególności: uszkodzenia, przetarcia, zwęglenia.

Częstotliwość sprawdzenia instalacji:

   • Elektryczna – nie rzadziej niż co 5 lat (okresowe) badania eksploatacyjne. Co roku badania eksploatacyjne instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
   • Odgromowa:
    1. częściowe badania – w trakcie budowy obiektu;
    2. odbiorcze – przy oddawaniu do eksploatacji obiektu;
    3. raz w roku, przed tzw. okresem burzowym, nie później jednak niż do 30 kwietnia – instalacja wykonana jako obostrzona;
    4. okresowe, raz na 6 lat – instalacja wykonana jako podstawowa lub specjalna.
   • Gazowa – co najmniej raz w roku (ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

5. Magazynowanie i składowanie materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo – sprawdzeniu podlega dostępność instrukcji magazynowania i składowania materiałów, wystawianej przez producenta; zachowanie odpowiedniej odległości materiałów od grzejników i punktów świetlnych; wewnętrzne drogi komunikacyjne i ewakuacyjne; wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

6. Drogi pożarowe i dojazdy do budynków – ocenie stanu ochrony ppoż. poddawane jest:

    • sposób oznakowania dróg pożarowych,
    • przejezdność i możliwość manewrowania pojazdami,
    • składowanie materiałów palnych przy budynkach lub drogach dojazdowych do nich,
    • oznakowanie i dojazdy do zewnętrznej sieci hydrantowej (nadziemnej i podziemnej).

7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym – właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu ma obowiązek poddać ocenie zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane, a także sprawdzić zasady działania, które mają na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu.


Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!