SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

Czynniki szkodliwe, występujące w środowisku pracy, oddziałują negatywnie na organizm pracownika i  mogą prowadzić do poważnych schorzeń, traktowanych jako choroba zawodowa. Pracodawca jest zobowiązany zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników poprzez ograniczenie lub eliminację tych czynników za pomocą odpowiednich urządzeń, a także przeprowadzanie należytych badań.

Czynniki szkodliwe, ze względu na występowanie i rodzaj, dzielą się na:

  • czynniki fizyczne – hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne/wibracja, mikroklimat, promieniowanie optyczne, pola i promieniowania elektromagnetyczne,
  • czynniki chemiczne – substancje toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze mutagenne, upośledzające funkcje rozrodcze,
  • czynniki biologiczne – makro- i mikroorganizmy roślinne oraz zwierzęce (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki).

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 227 § 1 Kp, by zapobiec chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, każdy pracodawca obowiązany jest:

  • utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników;
  • przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. nr 33, poz. 166, Dz. U. 2019, poz. 1995). W myśl § 3. pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Oprócz tego pracodawca ma obowiązek m.in.:

  • konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami działań dotyczących rozpoznania i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a także wykonywania badań, pomiarów i pobierania próbek na stanowiskach pracy,
  • przechowywania przez okres 3 lat wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych, licząc od daty ich wykonania,
  • niezwłocznego informowania pracowników narażonych na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach badań i pomiarów oraz udostępniania im tych wyników i wyjaśniania ich znaczenia,
  • prowadzenia na bieżąco rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
  • niezwłocznego udostępniania pracownikowi oraz byłemu pracownikowi wyników badań i pomiarów, wpisanie do rejestru i karty, na jego pisemny wniosek.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!