Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przepisy jednoznacznie określają, że pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunku w zakładzie pracy. Pracownicy z kolei są zobowiązanie są do przestrzegania przepisów w tym zakresie zarówno ogólnych jak i tych dotyczących konkretnego miejsca pracy. Tyle litera prawa.

Co wiesz o przepisach?

• Kto podlega odpowiedzialności porządkowej?
• Kto może a kto jest zobowiązany do informowania pracodawcy o naruszeniach?
• Jakie są rodzaje kar dyscyplinujących?
• Za co jaka kara?
• Jak wyglądają procedury?
• Czy pracownik może nie zgodzić się z karą, czy może się odwołać?

Usługi z prawa pracy w naszej ofercie

Rodzaje przewinień, za które może karać pracodawca

Przepisy prawa pracy określają zakres odpowiedzialności pracownika. Teoretycznie jest w tym zakresie ograniczony jednak przepisy są dosyć ogólne i dają sporą swobodę interpretacji. Zgodnie z Kodeksem pracy kary mogą wynikać z:

 • nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • nieprzestrzegania przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Wymienione przepisy odnoszą się do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Nie oznacz to jednak, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej nie może być ukarany. W takich przypadkach podstawą nie mogą być przepisy prawa pracy. Uruchomienie procedury pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności następuję w momencie uzyskania przez pracodawcę informacji o zaistnieniu przewinienia.

Kara może być nałożona do dwóch tygodni od uzyskania informacji przez pracodawcę i nie później niż trzech miesiące od dopuszczenia się naruszenia.

Rola służby BHP w nakładaniu kary

Pracownik służby BHP po stwierdzeniu naruszania zasad bezpieczeństwa w pierwszej kolejności może upomnieć pracownika w uzasadnionych przypadkach może odbyć rozmowę dyscyplinującą. Dotyczy to głównie lżejszych jednorazowych przewinień. W przypadku poważniejszych przewinień zwłaszcza powtarzających się pracownik służby BHP może zwrócić się do pracodawcy o nałożenie na pracownika kary dyscyplinującej. Pracownikowi służby BHP przysługuje również prawo odsunięcia od pracy pracownika nie wypełniającego zasad bezpieczeństwa.

Nakładanie kary

Kara może być nałożona „po uprzednim wysłuchaniu” pracownika.

W czasie wysłuchania obecni oprócz pracownika i pracodawcy również bezpośredni przełożony i pracownik służby
BHP. Wbrew temu co sugeruje nazwa pracownik ma prawo do złożenia wyjaśnień w formie pisemnej.

Przed podjęciem decyzji o rodzaju kary pracodawca powinien wziąć pod uwagę:

 • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • stopień winy pracownika,
 • dotychczasowy stosunek pracownika do pracy.

Kara może mieć formę:

 • upomnienia
 • nagany
 • kary pieniężnej

Kary upomnienia nagany udzielane są za mniej poważne przewinienia polegające na nieprzestrzeganiu:

 • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy,
 • przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Kara pieniężna może być nałożona za:

 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych,
 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości,
 • spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Powiadomienie pracownika i jego sprzeciw

Pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika o nałożeniu kary w formie pisemnej. Powiadomienie takie powinno zawierać trzy elementy.

Informację o rodzaju przewinienia przy czym informacja taka powinna dokładnie określać rodzaj przewinienia.

Datę przewinienia

Informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu w terminie siedmiu dni.

W przypadku zgłoszenia przez pracownika sprzeciwu wobec wyznaczonej kary pracodawca ma 14 dni na jego rozpatrzenie. W razie odrzucenia sprzeciwu pracownik ma 14 dni na skierowanie sprawy do sądu pracy.

Szkolenia z prawa pracy w ofercie SEKA S.A.


Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej