SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do przeprowadzania tych kontroli wyznacza pracownika służby bhp (etatowego bądź specjalistę spoza zakładu pracy), którego zadaniem jest m.in.: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powinność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa pracy, a w szczególności z brzmienia §40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704, ze zmianami: Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468, Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986.

W praktyce spotykamy się z wieloma pojęciami określającymi czynności weryfikacji stanu faktycznego z tymi obowiązującymi i zapisanymi w przepisach prawa. W obszarze warunków pracy najczęściej operuje się trzema pojęciami: kontrola, nadzór i audyt.

Audyt koncentruje się na szukaniu zgodności stanu rzeczywistego z obowiązującymi przepisami czy wymaganiami, zaś kontrola szuka nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w określonym zakresie. Nadzór wykorzystuje kontrolę uzupełniając ją o elementy represyjne w postaci decyzji np.: administracyjnych czy finansowych.

Najbardziej efektywnym i skutecznym pomiarem warunków pracy jest przeprowadzenie niezależnej od pracodawcy kontroli, czyli audytu. Pozwala to uniknąć represji w postaci kar nakładanych przez organa kontroli zewnętrznej (PIP, PIP, UDT, PSP, IOŚ). Sporządzane raporty na zakończenie procesu audytowego zawierają oprócz stwierdzonych niezgodności (uchybień w kontrolach) także zalecenia dotyczące ich usunięcia (rekomendacje), które pozwalają przedsiębiorcom na precyzyjne konstruowanie wydatków.

SEKA S.A. przeprowadza audyty bhp na początku współpracy z pracodawcą – przy okazji outsourcingu BHP.

Małgorzata Kochańska
Doradca Prezesa SEKA S.A.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!