SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może otrzymać jedno ze świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy do zdarzenia doszło z winy pracodawcy lub innego pracownika, poszkodowany może ubiegać się o świadczenie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej.

Wypadek przy pracy, to zgodnie z definicją, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r.).

Świadczenia z ZUS

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może otrzymać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, m.in.:

  • zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
  • świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego (po 182 dniach) jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy
  • zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
  • rentę szkoleniową – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
  • jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Świadczenie od pracodawcy

Takie odszkodowanie pracownik może otrzymać, gdy do zdarzenia doszło z winy pracodawcy lub innego pracownika. Wówczas poszkodowany ma prawo domagać się zadośćuczynienia za ból i cierpienie wynikające z doznanych obrażeń ciała. Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju i długotrwałości leczenia.

Świadczenie z ubezpieczenia

Jeżeli pracownik posiada wykupione ubezpieczenie NNW, to z tego tytułu również może otrzymać dodatkowe środki pieniężne. Ważna informacja jest taka, że można posiadać nieograniczoną liczbę tego typu polis i w razie wypadku wypłata należy się z każdej z nich.

Źródło: https://rp.pl/Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!