SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Dane z tegorocznego raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019. Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy” ukazują, że skala występowania negatywnych zjawisk psychospołecznych na rynku pracy jest ogromna. Okazuje się, że nie tylko stres, ale mobbing, przemoc słowna czy różne formy dyskryminacji są poważnymi problemami, z którymi muszą mierzyć się pracownicy.

Koalicja Bezpieczni w Pracy już po raz szósty przeprowadziła badania dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wyniki raportu ukazują, że 85 proc. pracowników biurowych i umysłowo-fizycznych odczuwa stres w pracy, 63 proc. doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez szefa, a  53 proc. przemocy słownej, 46 proc. z  nich padło ofiarami mobbingu.

Warunki pracy

Na efektywność w pracy wpływa wiele czynników. Badani ukazali pięć, które ich zdaniem są najbardziej uciążliwe. Na pierwszym miejscu znalazła się atmosfera w pracy (53 proc.), następnie stres (49 proc.), ilość obowiązków, przepracowanie (47 proc.), zmęczenie (41 proc.) oraz warunki pracy, np. temperatura, oświetlenie.

Lekceważenie tych zjawisk może przynieść w przyszłości wysokie koszty ponoszone przez pracodawców oraz obciążenie systemu Ubezpieczeń Społecznych poprzez długoterminowe zwolnienia i nieobecność pracowników. W dłuższej perspektywie może również spowodować wykluczenie części pracowników z rynku pracy, co w dobie niewystarczającej podaży rąk do pracy, pogorszy sytuację firm w Polsce” – czytamy w raporcie.

Szkolenia bhp

Z badania wynika, że niemal wszyscy badani (92 proc.) przed rozpoczęciem pracy przeszli szkolenie bhp. Respondenci oceniają je dobrze.

Realizacja szkolenia wstępnego stanowi także kluczowy element do utrzymania należytego poziomu świadomości bezpieczeństwa w całej organizacji –  mówi Jakub Nowak, gł. specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż. SEKA S.A.

Z kolei Małgorzata Kochańska doradca prezesa SEKA S.A zwraca uwagę na ważną kwestię dotyczącą likwidacji szkoleń okresowych bhp dla stanowisk administracyjno-biurowych:

Ta grupa pracowników zostanie pozbawiona jedynego źródła informacji o zagrożeniach (czytaj: czynnik psychiczny), czyli szkoleń. Fakt ten oznacza minimalny wpływ na poprawę warunków dotychczasowej pracy (zwłaszcza tej zdalnej, wykonywanej z domu) – tłumaczy.

I dodaje, że wyniki dotyczące oceny szkolenia bhp są również interesujące, ponieważ tylko 25 proc. respondentów uznaje małą lub nikłą przydatność i użyteczność przekazywanej wiedzy. Jest to kolejny obszar, który wymaga poprawy i stanowi wyzwanie przed pracownikami służby bhp.

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!