SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

4 marca br. weszło w życie nowe Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji ws. wymagań w zakresie ochrony ppoż. przy zbieraniu, magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów. Potrzeba ustanowienia ww. przepisów wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby pożarów w ostatnich latach w tych obszarach oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozporządzenie stanowi uzupełnienie istniejących uregulowań prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej wydanych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Co zawiera ustawa?

Zgodnie z rozporządzeniem do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych należy wyznaczyć odrębną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Ma to zastosowanie o ile łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg.

Przepisy precyzują też wymagania dotyczące m.in.:

  • przechowywania całych lub rozdrobnionych opon,
  • obowiązku wyposażenia stref pożarowych z odpadami stałymi w systemie sygnalizacji pożarowej oraz w urządzenia alarmowe,
  • obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów palnych w postaci gazowej lub gazu skroplonego,
  • urządzeń oddymiających dla stref pożarowych z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni większej niż 1000 m2,
  • warunków ochrony ppoż. odpadów palnych, które wskutek samonagrzewania mogą stwarzać ryzyko wystąpienia pożaru,
  • przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia stref pożarowych z odpadami stałymi znajdujących się poza budynkami,
  • dróg pożarowych.

Przepisy przejściowe

Rozporządzenie określa również okresy przejściowe dla obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Dla większości nowych wymogów okres ten wynosi prawie 4 lata (do 1 marca 2024), jednak  część wymogów wskazanych w § 38–40 trzeba będzie spełnić już do dnia 1 września 2020 r.

Źródło: Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!